Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFOs velgerguide: inkluderende arbeidsliv / Aktuelt

Høyre - inkluderende arbeidsliv

Bra de ønsker mer tilrettelegging for å inkludere folk med funksjonsnedsettelse i arbeidslivet, øke bruken av lønnstilskudd, og tilby flere VTA-plasser. Negativt at de vil at gradering skal være hovedregelen ved mottak av helserelaterte ytelser og ved sykemelding, og overføre statlig trygdebudsjett til kommuner i en forsøksordning.

Dette har vi basert terningkastet på:

Fra Høyres stortingsprogram 2017-21
(Programmet har 81 sider)

Den viktigste velferden er å ha en jobb å gå til. Vi må både trygge arbeidsplassene vi har, og legge til rette for å skape nye. Paritet vil ha et inkluderende arbeidsliv der flere enn i dag deltar.

 

Partiet vil styrke arbeidslinjen og sikre at de som kan jobbe, får jobbe, og øke respekten for alle typer arbeid. En jobb er den sikreste veien ut av fattigdom. Vi må senke terskelen inn i arbeidslivet.

 

Partiet vil sørge for at alle som kan og vil, får delta i samfunnet. Personer som står utenfor av ulike årsaker, må sikres tilrettelegging og hjelp. Partiet vil bidra til at alle kan delta på fellesarenaer som barnehage, skole, arbeidsplass og i frivillige organisasjoner.

 

Velferdssystemet må gi folk en ny sjanse, ikke låse dem ute fra arbeidsmarkedet.

 

Å ha en jobb sikrer inntekt og velferd for den enkelte, familiene og samfunnet. Å skape flere nye jobber er derfor det viktigste målet for den økonomiske politikken.

Det skal lønne seg å jobbe. Det å ha en jobb å gå til er den sikreste vei for å unngå fattigdom. Derfor vil partiet jobbe for at de som kan delta i arbeidslivet, skal ha mulighet til det.

 

Partiet vil gjennomgå trygdesystemet for å sikre at det får arbeidsledige raskt i arbeid, og at alle får utnyttet sin restarbeidsevne. Velferdssystemet vårt må bli bedre til å hjelpe dem som trenger det aller mest. Ingen skal tape på å kombinere jobb og trygd.

 

Partiet vil senke tersklene for deltagelse i arbeidslivet for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi vil ha et bedre samarbeid mellom arbeidsgivere, NAV, bemanningsbransje, attføringsbedrifter og andre tiltaksleverandører for å få flere i arbeid.

 

Vi vil ha et bedre samarbeid mellom arbeidsgivere, NAV, bemanningsbransje, attføringsbedrifter og andre tiltaksleverandører for å få flere i arbeid.

 

Videregående opplæring skal gi elever grunnlag for et videre liv i studier eller yrkesaktivitet. Det er her grunnlaget for den enkeltes karrierevei legges. Derfor bør alle elever gis et tilbud som passer til deres evner, deres ønsker for fremtiden og arbeidsmarkedets behov.

 

Partiet vil:

 • Reformere velferdssystemet for å sikre den grunnleggende tryggheten og gi flere en sjanse i arbeidslivet.
 • Gjennomføre skattereformen med lavere skatt for bedrifter og personer, for å sikre omstilling, vekst og flere arbeidsplasser.
 • Sikre at alle som står utenfor arbeidslivet, og som får hjelp av offentlige etater, automatisk får tilbud om kartlegging av grunnleggende ferdigheter som lesing og skriving.
 • Prøve ut en ordning hvor NAV kan gi tilbud om formell kompetanse på grunnskolenivå eller videregående opplæring, mens arbeidssøkeren mottar støtte fra NAV.
 • At gradering skal være hovedregelen ved mottak av helserelaterte ytelser og ved sykemelding, og sikre at de som kan og vil jobbe, får mulighet til å bruke restarbeidsevnen sin.
 • Tilby flere varig tilrettelagte arbeidsplasser, spesielt i ordinært arbeidsliv (VTO), og sørge for at de varige tilrettelagte arbeidsplassene (VTA) i større grad tilbys utviklingshemmede.
 • Styrke arbeidet mot høyt sykefravær og kritisk gjennomgå innretningen på dagens IA-avtale (inkluderende arbeidsliv) sammen med avtalepartene før avtalen eventuelt fornyes.
 • Forenkle legeerklæringsskjemaet for fastlegene i samarbeid med Legeforeningen og gi de ansatte i NAV ansvaret for å vurdere ytelse og arbeidsevne i samråd med brukeren.
 • Øke bruken av lønnstilskudd for å hjelpe flere inn i arbeidslivet.
 • Inkludere flere med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet gjennom blant annet bedre tilrettelegging og mer bruk av personlige tilretteleggingsavtaler.
 • Legge til rette for flere hele stillinger, alternative turnusordninger og for at flere velger å jobbe heltid.
 • Gjennomføre en harmonisering og forenkling av trygdesystemet, herunder å utrede muligheten for en sammenslåing av dagpenger og arbeidsavklaringspenger (AAP) for å sikre fleksibilitet og hindre negative incentiveffekter i trygdesystemet.
 • Ha mindre sentral detaljstyring og gi NAV større ansvar for å sikre brukerne riktig tiltak til riktig tid.
 • Gjennomføre målet om at ingen NAV-brukere under 30 år skal gå ledige i mer enn åtte uker uten å få et tilbud om arbeid eller utdannelse, arbeidstrening eller annen aktivitet.
 • Sikre et bedre samarbeid mellom NAV, bemanningsbransjen og arbeidsgiverne for å få flere i arbeid.
 • Stille strengere krav til NAVs tiltaksleverandører og sørge for at dårlige resultater får konsekvenser for tiltaksleverandøren.
 • Innføre «jobberesept» for å aktivisere pasienter og bruke det som en del av behandlingstilbudet.
 • Senke tersklene for sosialhjelpsmottageres adgang til statlige arbeidsmarkedstiltak, for å sikre at brukere får den hjelpen de skal ha.
 • Utvikle ordninger hvor introduksjonsstønaden kan følge den enkelte og overføres til en arbeidsgiver som et lønnstilskudd i forbindelse med arbeidspraksis.
 • Innføre et nasjonalt forsøk der en andel av det statlige trygdebudsjettet overføres til kommunene, slik at de får ansvar for å finansiere noe av trygden sammen med staten, og får beholde pengene de ville brukt på å utbetale trygd, dersom de lykkes i å hjelpe utsatte grupper inn i arbeidslivet.


Teksten hentet ut fra programmet relevant opp mot et inkluderende arbeidsliv. Hentet fra partiets nettside i juli 2017.