Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFOs velgerguide: inkluderende arbeidsliv / Aktuelt

KrF - inkluderende arbeidsliv

Dette programmet skiller seg ut. Det har mye utfyllende om å få funksjonshemmede i arbeid. Positivt med offentlig aktiv rekruttering av funksjonshemmede, varige lønnstilskudd, flere VTA-plasser og hjelpemidler i arbeidsforhold. Bra de ønsker å utvide ordning med funksjonsassistent i arbeidslivet, og gjøre den permanent. Vi kjenner igjen FFO sine anbefalinger.

Dette har vi basert terningkastet på:

Fra KrF sitt stortingsprogram 2017-21
(Programmet har 151 sider)

I Norge er rundt 44 prosent av personer med nedsatt funksjonsevne i jobb, mot over 73 prosent i samfunnet for øvrig.

 

Ordningene med arbeids- og utdanningsreiser og funksjonsassistent i arbeidslivet bør gjøres permanent og utvides. Det er viktig å arbeide for å bygge ned fordommer rettet mot mennesker med funksjonshemminger. I tillegg er det viktig å sikre gode offentlige ordninger som minimerer risikoen for arbeidsgivere ved ansettelse av mennesker med tilretteleggingsbehov eller redusert funksjonsevne.

 

Forskning viser at det er en sterkere sammenheng mellom utdanning og sannsynlighet for å komme ut i arbeid blant mennesker med nedsatt funksjonsevne enn befolkningen for øvrig. Det er derfor spesielt viktig å sikre reell mulighet til utdanning for alle, uavhengig av tilretteleggingsbehov. Det må også etableres tilbud om karriereveiledning for denne gruppen spesielt, enten i offentlig eller frivillig regi, gjerne i form av likemannsarbeid. Det er nødvendig med tidlige tiltak rettet mot unge med nedsatt funksjonsevne for å hindre lange stønadsløp.

 

Partiet mener det er viktig at det offentlige driver aktiv rekruttering av mennesker med nedsatt funksjonsevne til arbeidslivet. Det må være et mål å få langt flere inkludert i arbeidslivet. Sortering og diskriminering må erstattes av inkludering og likestilling.

 

Flere unge med nedsatt funksjonsevne og kroniske sykdommer med behov for arbeidsrettet bistand, bør får tilpasset oppfølging og hjelp til å komme inn i det ordinære arbeidslivet.

 

Elever med liten motivasjon for en teoritung skolehverdag bør også ha mulighet for å kombinere lærlingplass og skole gjennom hele videregående. Noen elever bør kunne få tilbud om et år med arbeidspraksis før de eventuelt begynner på videregående. Det er ønskelig at dette skjer i regi av skolen i samarbeid med lokalt næringsliv og ikke gjennom NAV, for å opprettholde elevens tilknytning til skolen. Denne muligheten må også inkludere elever med utviklingshemming og elever med redusert arbeidsevne på grunn av kognitive utfordringer, forskjellige syndrom eller annet som påvirker deres evne til å nyttiggjøre seg et vanlig skoleløp. Dette alternative opplegget må være tilpasset deres muligheter til læring og behov for praksis og veiledning.

 

Vi er vitne til høyere arbeidsledighet enn på lang tid. En høy andel av de som er i arbeidsfør alder står utenfor arbeidslivet. Fattigdom, ensomhet, fysiske og psykiske helseplager, rus- og alkoholproblemer er viktige årsaker til utenforskap. Og utenforskap kan ramme alle. Sykdom, inntektstap, arbeidsledighet og ensomhet er noe de aller fleste opplever en eller flere ganger i livet.

 

Arbeid er en nøkkelfaktor i å bekjempe fattigdom og utenforskap. KrF vil ha et arbeidsliv der alle som har mulighet til å arbeide, kan delta. Myndighetene, arbeidstakerne og arbeidsgiverne må samarbeide aktivt for å inkludere alle. Velferdsordningene må utformes slik at det lønner seg å arbeide.

 

Svært mange mennesker i yrkesaktiv alder står utenfor arbeidsmarkedet, og er avhengig av sykepenger eller andre korttidsytelser, arbeidsavklaringspenger, sosialhjelp eller uføretrygd. Partiet har som mål at alle som har et potensial for arbeid skal få muligheten til det. Vi må begrense arbeidsledigheten, få flere til å forbli i arbeidslivet og redusere antallet personer som faller utenfor. Det må være enkelt å kunne kombinere trygd med arbeid slik at flere kan komme tilbake i arbeidslivet. Det må fortsatt stilles krav om at mottakere av dagpenger eller sosialstøtte som har mulighet for det, deltar i arbeid eller aktiviteter. Arbeidsledighet og uførhet har store kostnader både for samfunnet og for den enkelte. Partiet vil ha et godt utbygd offentlig støtteapparat for personer som trenger bistand for å kunne stå i eller komme tilbake til arbeid. NAV må styrkes og stilles større krav til, slik at brukerne opplever et samlet offentlig tilbud som gir best mulig målrettet hjelp så tidlig som mulig.

 

Partiet vil at summen av de økonomiske virkemidlene (skatt, ulike tilskudd og trygd) skal være slik at det lønner seg å arbeide, så sant ikke tungtveiende sosiale hensyn tilsier noe annet. Partiet ønsker å samordne de ulike stønadene i NAV ytterligere, slik at alle brukere får et mer helhetlig tilbud. Alle ytelsene fra NAV må ha samme, eller mer samordnet lovverk. Det gjelder spesielt tjenestene fra NAV stat og sosialtjenesten som i dag har ulike datasystemer og ulikt lovverk å arbeide ut fra. Dette fører til økt byråkrati og gjør det vanskelig og tidkrevende for både brukere og ansatte.

 

NAV-reformens intensjon om at brukerne skal møte én samlet tjeneste for trygdeordninger, sosiale ordninger og arbeid på ett sted, må ivaretas. NAV-kontorene må sikres gode faglige arbeidsmiljøer og tilstrekkelige ressurser.

 

NAV må styrkes som bestiller, oppfølger og kontrollør av tiltaksarrangører. Den faglige og praktiske oppfølgingen ute i bedriftene må i all hovedsak skje som i dag gjennom forhåndsgodkjente, ikke-kommersielle leverandører. Partiet vil jobbe for et tilstrekkelig antall arbeidsmarkedstiltaksplasser, både for arbeidsledige og for personer med nedsatt arbeidsevne. Ordningen med varig tilrettelagt arbeid (VTA) er viktig for mange og må styrkes.

 

Partiet vil styrke arbeidsmiljøloven som en vernelov for arbeidstakerne.

 

Samtidig kan midlertidig ansettelse være en viktig inngangsport til arbeidslivet for utsatte grupper som sliter med innpass i arbeidslivet. Partiet mener dagens regelverk knyttet til bruk av midlertidig ansettelse er godt innrammet, og vil følge opp at loven evalueres.

 

Når arbeidsmarkedet krever kortsiktige tiltak, vil partiet først og fremst støtte tiltak som ikke hindrer omstilling eller varig øker offentlige utgifter. I andre tilfeller vil omstilling og styrking av omskoleringstiltak være nødvendig.

 

Partiet vil:

 • Fjerne den øvre aldergrensen på 26 år og taket på 3 års varighet for utdanning som arbeidsrettet tiltak
 • Utvide muligheten for at flere som har nedsatt arbeidsevne skal få tilbud om tidsubestemt lønnstilskudd
 • At både statlige og kommunale arbeidsplasser aktivt må rekruttere funksjonshemmede, og vurdere tiltak som kvotering ved ansettelse av mennesker med nedsatt arbeidsevne.
 • Etablere og finansiere flere varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA).
 • At varig tilrettelagte arbeidsplasser ikke skal anbudsutsettes.
 • Arbeidsmarkedstiltak rettet mot personer med særskilt behov for kvalifisering og aktiv bistand for å kunne vende tilbake til arbeidslivet.
 • At Kompetansepluss (tidligere Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) og Basiskompetanse i frivilligheten (BKF)) videreføres, med mulighet for å tilby opplæring for mennesker som ikke er i arbeid, i samarbeid med studieforbund og deres lokale lag og foreninger
 • Sikre retten til hjelpemidler i folketrygden for å bidra til et inkluderende arbeidsliv.
 • Bidra til at arbeidsgivere blir enda mer kjent med de mulighetene og ordningene som finnes for hjelp til å tilrettelegge en arbeidssituasjon for personer med nedsatt arbeidsevne
 • Beholde regler i arbeidsmiljøloven som skal sikre at faste ansettelsesforhold er hovedregelen i arbeidslivet.
 • Videreføre og fornye en avtale om inkluderende arbeidsliv med partene i arbeidslivet, men med mulighet for endringer i den økonomiske ansvarsfordelingen mellom stat, arbeidsgivere og arbeidstakere i sykelønnsordningen dersom vedtatte målsettinger om redusert sykefravær ikke nås.
 • At det skal gjennomføres grundige arbeidsevnevurderinger for alle utviklingshemmede.
 • At utviklingshemmede skal få mulighet til enten varig tilrettelagt arbeid eller varig oppfølging og individuell støtte i ordinært arbeid.
 • Gi foreldre med barn med nedsatt funksjonsevne lovfestet rett til å jobbe deltid frem til barnet er 18 år.
 • Samordne trygdeordningene bedre slik at de fremmer lyst og mulighet til å arbeide.
 • Ha et høyt nivå på arbeidsmarkedstiltak rettet mot personer med særskilt behov for kvalifisering og aktiv bistand for å kunne vende tilbake til arbeidslivet.
 • Arbeide aktivt mot diskriminering av mennesker med utviklingshemming og for at mennesker med ulike funksjonsnedsettelser skal inkluderes i samfunnet, i tråd med menneskerettighetene og FN-konvensjonen (også kalt CRPD).
 • Ha krav i alle offentlige virksomheter om redusert bruk av deltidsstillingerTeksten hentet ut fra programmet relevant opp mot et inkluderende arbeidsliv. Hentet fra partiets nettside i juli 2017. Med forbehold om at partiets program er foreløpig og ikke korrekturlest.