Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFOs velgerguide: inkluderende arbeidsliv / Aktuelt

Mdg - inkluderende arbeidsliv

Det er positivt de ønsker et arbeidsliv uten diskriminering, og et mer fleksibelt arbeidsliv gjennom redusert arbeidstid. Det blir litt vagt for våre grupper, men pluss for å pålegge offentlige virksomheter å ansette en viss andel personer med redusert arbeidsevne.

Dette har vi basert terningkastet på:

Fra Mdg sitt stortingsprogram 2017-21
(Programmet har 87 sider)

Det er et mål at flest mulig skal ha lønnet arbeid, og at de skal trives i jobben sin.

 

Et næringsliv som opererer innenfor naturens tålegrenser er det eneste som kan trygge arbeidsplasser, verdiskaping og velferd på lang sikt. Arbeidsplasser er kilde til deltakelse og samfunnsansvar, uttrykk for lokale fagmiljøer og tradisjoner og gir levende bygder og byer. Partiet vil satse på frivillig arbeid og arbeidsplasser innen viktige velferdsoppgaver….

 

Lokalsamfunnene skal selv utvikle levende byer og attraktive bygder som kan tilby sine innbyggere arbeidsplasser, ……

 

Kompetansekrav, teknologi og arbeidsmarkedet vil stadig være i endring og yrkesutøverne må få ta del i denne utviklingen. 

 

Selv om det legges godt til rette for deltakelse i arbeidslivet, så må vi erkjenne at lønnet arbeid ikke alltid er det beste alternativet. For mange vil det være perioder i livet hvor lønnet arbeid er mindre aktuelt. Det kan skyldes nedsatt arbeidsevne, alder, store omsorgsoppgaver i familien eller annet. Partiet vil legge til rette for at de som ikke deltar i lønnet arbeid likevel kan bidra til fellesskapet gjennom frivillig innsats dersom de ønsker det.

 

Partiet vil gjøre det enklere å velge kortere arbeidstid. Ved å dele mer på arbeidet vil vi gi folk mer fritid samtidig som vi reduserer forbruksveksten og tidsklemma og skaper et mer inkluderende arbeidsliv.Partiet vil verne om grunnleggende rettigheter i arbeidslivet, som fast ansettelse og innflytelse over eget arbeid. Vi vil bekjempe arbeidsledighet gjennom en rask og målrettet omstilling fra et oljeavhengig til et bærekraftig samfunn.

 

Partiet vil at vi fortsatt skal ha aktive arbeidslivsorganisasjoner, en sterk arbeidsmiljølov og et godt samarbeid mellom partene i arbeidslivet og staten. 

 

Samarbeidet i arbeidslivet bidrar også til å hindre sosial dumping og til å lette inngangen til arbeidslivet for de som trenger ekstra hjelp og støtte. Partiet har en målsetning om å redusere normalarbeidstiden for å bidra til redusert forbruk og et mer inkluderende arbeidsliv. Kortere arbeidstid gjør at flere kan dele på arbeidet og at færre sliter seg ut på arbeidsplassen.Partiet vil arbeide for et arbeidsliv uten diskriminering. Tilgangen til en jobb skal være basert på kompetanse, og ikke på kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisitet. Samtidig må vi sikre at det reageres sterkt mot svart arbeid og overtredelser av arbeidsmiljøloven.

 

Et inkluderende samfunn krever aktiv fattigdomsbekjempelse, et sterkt sosialt sikkerhetsnett og tilgang til arbeidslivet. Folketrygdens pensjons- og trygdeordninger skal bidra til økonomisk trygghet og en anstendig levestandard for personer som ikke kan delta i arbeidslivet.

 

Partiet vil forsterke og utvide tiltak som har vist seg å føre til at flere får tilgang til arbeidsmarkedet, og blir værende i arbeidslivet. Vi vil derfor styrke NAV slik at de kan bruke sin kompetanse på beste måte for å følge opp personer som trenger støtte for å komme ut i arbeidslivet. Partiet jobber for et samfunn der alle kan være seg selv, og der det legges til rette for at alle kan delta i samfunnet og i arbeidslivet. 

 

Folketrygdens pensjons- og trygdeordninger skal bidra til økonomisk trygghet og en anstendig levestandard for personer som ikke kan delta i arbeidslivet. En godt fungerende borgerlønn vil i tillegg kunne gjøre flere av dagens behovsprøvde velferds- og trygdeytelser overflødig, og slik redusere byråkrati og demotiverende saksbehandlingstid. 

 

Partiet vil:

 • Plassere flere nye statlige arbeidsplasser utenfor Oslo for å bidra til regional utvikling i hele landet. 
 • Videreføre og styrke arbeidet med yrkesretting av fellesfagene.
 • Fjerne arbeidsgiveravgiften på lærlinger og øke lærlingtilskuddet i statsbudsjettet. 
 • Stille strengere krav i offentlige anbud om bruk av lærlinger og fagarbeidere
 • Styrke arbeidsmiljølovens bestemmelser om fast ansettelse, også for ansatte i vikarbyrå.
 • I samarbeid med partene i arbeidslivet jobbe for at flere skal kunne velge redusert arbeidstid. 
 • Arbeide aktivt mot diskriminering i arbeidslivet
 • Gjennomføre flere prøveprosjekter med redusert arbeidstid.
 • Gjøre det enklere å ansette voksne uten studiekompetanse på bakgrunn av erfaring fra lønnet og ulønnet arbeid.
 • Legge til rette for at flere med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i arbeidslivet
 • Styrke NAV for å sikre bedre oppfølging av brukere som følges opp av veileder.
 • Pålegge offentlige virksomheter å ansette en viss andel personer med redusert arbeidsevne.
 • Styrke samarbeidet mellom helsesektoren og NAV for å legge til rette for å kombinere utdanning eller arbeid med behandling. 
 • Gjøre det lettere å beholde dagpenger og NAV-stønad under videreutdanning og tillate all deltakelse på kurs.
 • Gjeninnføre lovbestemmelser for å begrense ufrivillig deltid. 


Teksten hentet ut fra programmet relevant opp mot et inkluderende arbeidsliv. Hentet fra partiets nettside i juli 2017.