Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFOs velgerguide: inkluderende arbeidsliv / Aktuelt

Senterpartiet - inkluderende arbeidsliv

Positivt at de ønsker varige lønnstilskudd og tiltak for unge med psykiske lidelser og arbeids-
evne. Ellers litt lite konkret og ganske generelt. Negativt de ønsker å fjerne muligheten for å bli varig uføretrygdet.

Dette har vi basert terningkastet på:


Fra Senterpartiets stortingsprogram 2017-21
(Programmet har 91 sider)

Vi kan stadig bli bedre – og vi har som samfunn store og uløste utfordringer. Blant annet er det for mange som er utenfor arbeidsmarkedet.

Vi kan ikke slå oss til ro med at bare en «relativt stor andel» av den norske befolkningen tar del i arbeidslivet. At så mange som mulig er i jobb, er derfor helt avgjørende. Det er i tillegg viktig for den enkelte å ha et arbeid å gå til. Å få flere i arbeid og utnytte restarbeidsevnen til hver enkelt blir derfor svært sentralt i fremtiden. Dermed blir færre avhengig av ulike trygdeytelser.

En av folkestyrets hovedoppgaver er å sikre at alle ved arbeid får mulighet til å forsørge seg selv og sine nærmeste. Partiet vil bygge samfunnet nedenfra og vil derfor desentralisere makt, bosetting, arbeidsplasser, kapital og kompetanse.

Norsk arbeidsliv må utvikles videre i samarbeid mellom myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere.

Samarbeidet bygger på målsettinger om høy verdiskapning, full sysselsetting, jamn fordeling av inntektene og reallønnsvekst for alle grupper.

Vi må fortsette arbeidet med å gjøre hele skoleløpet mer praktisk, variert og relevant for arbeidslivet.

Personer med nedsatt funksjonsevne har i dag liten tilgang til arbeidslivet. Bare 25 % av de i denne gruppen som er i yrkesaktiv alder, er i arbeid.

Partiet mener at situasjonen for personer med nedsatt funksjonsevne må bedres, slik at dekan delta i samfunnet på lik linje med andre.

Det er viktig å legge til rette for at flere uføre med restarbeidsevne kan helt eller delvis vende tilbake til arbeidslivet. Det er særlig viktig med tiltak som følger opp unge med psykiske lidelser.

Partiet arbeider for et arbeidsliv med ordnede forhold og plass til alle med hel eller delvis arbeidsevne. For å underbygge dette støtter vi opp om trepartssamarbeidet, avtalen om inkluderende arbeidsliv og reformer som gjør det lettere å kombinere arbeid med pensjon og andre velferdsytelser.

Permanente ytelser, som uføretrygd, skal ikke gis til personer som har lidelser som kan ventes å gå over eller som kan kureres.

Partiet vil at samfunnet skal ha et sterkt sikkerhetsnett i form av velferdsytelser for dem som trenger det permanent, eller i faser av livet. Vi vil slå ring om viktige velferdsytelser som sykelønn, alderspensjon og uføretrygd.


Vi støtter målene i pensjonsreformen, som stimulerer til arbeid og samtidig gir valgfrihet til å velge tidspunkt for å velge når man vil gå av med pensjon.

Partiet støtter uførereformen, som gir mer fleksibilitet for dem som har restarbeidsevne.

For å sikre kvaliteten i fagopplæringen og for å få flere elever til å gjennomføre utdanningsløpet, er det avgjørende å øke tilgangen på læreplasser. Tilgang på læreplasser til yrkesfagelever må være klar ved opptak til studieretningene, både for kvaliteten i fagopplæringen og for å sikre fullføring av studiet, med fagbrev.

Partiet vil:

 • Gi et særskilt skattefradrag til lavlønte som er i arbeid.
 • At begrepet fast ansatt og begrepet midlertidig ansatt må defineres i arbeidsmiljøloven, slik at ansatte får forutsigbarhet for arbeidstid, lønn og stillingsvern.
 • Legge til rette for en heltidskultur i arbeidslivet. Alle de som ønsker det, bør hvis mulig få tilbud om heltidsstilling.
 • At IA-avtalen intensiveres med større vektlegging av helsefremmende tiltak på arbeidsplassen.
 • Utrede muligheten for at personer med alvorlige diagnoser som er under aktiv behandling, får nødvendig fleksibilitet når det gjelder sykemeldingens lengde og gradering, bedre mulighet for arbeidsnærvær og økonomisk sikkerhet i behandlingsperioden ut over ett år.
 • Utvide omfanget av ordningene med varige og midlertidige lønnstilskudd til arbeidsgiver.
 • Sørge for mer tilrettelagt arbeid og gi dem som har nedsatt funksjonsevne mulighet til varig oppfølging i ordinært arbeid.
 • Ha et desentralisert NAV med kompetanse, tjenester og økt beslutningsmyndighet på det enkelte lokalkontor. Regelverket må åpne for fornuftige, lokale tilpasninger.
 • Sørge for et mer fleksibelt NAV-regelverk og bedre samhandling mellom NAV, kommuner og fylkeskommuner for å hindre at brukere faller mellom flere stoler.
 • Endre anbudspraksisen i NAV slik at også mindre attføringsbedrifter kan levere tilbud.
 • At det blir innført aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år kombinert med en aktivitetsrett for mottakeren. Kommunene må få statstilskudd til å organisere denne aktiviteten.
 • Som hovedregel fjerne muligheten til å bli varig uføretrygdet for dem som er under 30 år. Teksten hentet ut fra programmet relevant opp mot et inkluderende arbeidsliv. Hentet fra partiets nettside i juli 2017.