Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFOs velgerguide: inkluderende arbeidsliv / Aktuelt

SV - inkluderende arbeidsliv

Her er det mye fokus på funksjonshemmede, og konkrete tiltak som styrking av VTA-plasser. Det er et bra fokus på hvordan utjevne forskjeller på arbeidsmarkedet, og ha tiltak for å motvirke diskriminering og jobbe for likestilling.

Dette har vi basert terningkastet på:

Fra SV sitt stortingsprogram 2017-21
(Programmet har 106 sider)

Partiet står i front for en politikk og tiltak som fremmer full likestilling både på arbeidsmarkedet og i samfunnet forøvrig. Folk i arbeid er god bruk av et lands viktigste ressurs, nemlig innbyggerne. Å ha jobb gir økonomisk trygghet og makt over eget liv. En politikk for høy sysselsetting og trygge arbeidsvilkår vil utjevne forskjeller.

 

Vi trenger derfor fattigdomsbekjempende ordninger som ikke holder folk utenfor arbeidslivet, eller straffer de som har slitt ut kroppen i hardt arbeid eller har kroniske sykdommer. 

 

Partiets mål er arbeid til alle. Full sysselsetting, små lønnsforskjeller og et velorganisert arbeidsliv gir et bedre samfunn for alle.

 

Arbeid gir økonomisk trygghet. Vi trenger et inkluderende arbeidsliv som gir alle som kan jobbe, muligheten til det. De som blir syke, permitteres eller mister jobben, må sikres gode muligheter for å komme tilbake i arbeid. Samfunnet må også legge til rette for aktiviteter som hjelper folk tilbake i jobb. Vi må gjøre det som virker og motiverer. Å ha jobb gir økonomisk trygghet og makt over eget liv.

 

Partiet vil at fellesskapet skal legge til rette for at alle har muligheten til å jobbe, og at vi skal ha varierte arbeidsplasser over hele landet.

 

Til nå har den norske modellen, i form av trepartssamarbeidet mellom arbeiderne, arbeidsgiverne og staten, bidratt til å gi oss et bedre arbeidsliv.

 

Partiet vil legge til rette for at flere arbeidstakere skal organisere seg og for at den norske modellen med arbeidstakernes medbestemmelse og sikkerhet styrkes. Partiet vil forsvare og videreutvikle det kollektive avtalesystemet.

 

Svekkelsene av arbeidsmiljøloven har ikke skapt flere jobber, men flere arbeidstakere enn før må jobbe i midlertidige stillinger og utrygge jobber.

 

Partiet vil motarbeide diskriminering i arbeidslivet gjennom en streng håndheving av antidiskrimineringslovverket. Partiet jobber for et arbeidsliv med trygge rammer, medbestemmelse og små lønnsforskjeller.

På yrkesfag er frafallet høyest, og mange får ikke læreplass.

 

Partiet vil:

 • Ta tilbake kontroll over arbeidsmarkedet. Svekkelsene av arbeidsmiljølovenmå reverseres, og arbeidsløsheten bekjempes gjennom investeringer i stedet for skattekutt. 
 • Reversere svekkelsene som ble gjort i arbeidsmiljøloven i 2015 og styrke arbeidstakernes vern ytterligere. 
 • Dagens arbeidsliv er i konstant endring, og for å være oppdatert trenger vi påfyll av kunnskap og kompetanse gjennom hele yrkeslivet. Partiet vil gi alle muligheten til å utvikle sine evner gjennom hele livet, både fordi det er bra for den enkelte, og fordi det gir samfunnet mer kvalifisert arbeidskraft. 
 • Vi arbeider for mer demokrati på alle områder av samfunnet.
 • Vi vil ha et mer inkluderende arbeidsliv
 • Sikre gode barnetillegg i ytelser i folketrygden, som dagpenger, uføretrygd og
 • arbeidsavklaringspenger. 
 • Styrke tidligpensjonsordninga for sliterne i arbeidslivet. 
 • Gi de berørte organisasjonene forhandlingsrett i trygdeoppgjøret. I tråd med prinsippene
 • for et godt og organisert samfunnsliv må organisasjonene for pensjonister og folk med nedsatt funksjonsevne involveres og ansvarliggjøres i større grad ved å gjeninnføre reelle forhandlinger mellom staten og organisasjonene. 
 • At Norge skal være pådriver for menneskerettigheter. Partiet vil at Norge skal ratifisere individklageordningene til FNs barnekonvensjon, FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter i tillegg til FNs konvensjon om personer med nedsatt funksjonsevne.
 • Legge til rette for gradvis arbeidstidsreduksjon med 6-timersdagen med full
 • lønnskompensasjon som mål, samt gjennomføre langsiktige forsøk med forkortet arbeidstid. 
 • Sikre tettere oppfølging av tiltak i NAV, slik at personer ikke blir utnyttet som gratis
 • arbeidskraft i langvarige praksisplasser. 
 • Jobbe for kompetanseheving og flere ansatte ved lokalkontor i NAV, slik at brukere får individuell oppfølging og enkelt kan få bistand til å komme i jobb. 
 • At tiltak gjennom NAV i større grad skal bidra til formell kvalifisering. Overføre ressurser fra kortvarige kurs til mer formell kvalifisering i voksenopplæringen, videregående skole og høyere utdanning, inkludert fagskoler. 
 • Styrke kvalifiseringsprogrammet. I dag er det mange som ikke får god nok oppfølging
 • gjennom kvalifiseringsprogrammet i sin kommune. Partiet vil jobbe for at tiltakene i programmet forbedres og blir mer individuelt tilpasset, slik at det blir en reell inngangsdør til arbeidslivet. 
 • Sørge for at flere inkluderes i arbeidslivet gjennom en styrking av ordninger som varig tilrettelagt arbeid og lønnstilskudd. Personer med funksjonsnedsettelse må få tilstrekkelig tilbud om tilrettelegging, blant annet i form av arbeids- og utdanningsreiser, funksjonsassistenter og tolketjenester. 
 • Sikre at ansvaret for varig tilrettelagt arbeid (VTA) er statlig, for å sikre likebehandling over hele landet. 
 • Jobbe for at flere med funksjonsnedsettelser kommer i arbeid og beholder arbeidstilknytningen sin gjennom riktig tilrettelegging, blant annet gjennom arbeidsmarkedsbedrifter, styrking av VTA-plasser og retten til reserverte avtaler i det offentlige. 
 • Bidra til arbeid til alle gjennom å holde varig tilrettelagt arbeid (VTA-ordningen) statlig, og utvide antall plasser betydelig. 
 • Jobbe for kompetanseheving og flere ansatte ved lokalkontor i NAV, slik at brukere får individuell oppfølging og enkelt kan få bistand til å komme i jobb. 
 • Bruke kvotering som virkemiddel når det er nødvendig for å sikre likestilling og mangfold i arbeidslivet. 
 • Avskaffe anbudsregimet innen tiltaksapparatet i NAV til fordel for direkte avtaler. Partiet mener at det offentlige må ha ansvaret for arbeidsrettet bistand for å sikre et godt nok tilbud.
 • Iverksette og styrke tiltak for å redusere diskriminering og rasisme i arbeidslivet.
 • Innføre mer fleksibelt yrkesfag. Gjøre fellesfagene mer relevante for arbeidslivet elevene skal ut i. Fagbrevets stilling skal ikke svekkes ved at yrkesfag gjøres mer fleksibelt. Partiet vil i samarbeid med partene i arbeidslivet videreutvikle vekslingsmodeller, slik at eleven tidligere kommer i kontakt med arbeidslivet, yrkesrette læreplanene i fellesfagene og øke lærlingtilskuddet. 
 • Utvide ordningen med Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) og Basiskompetanse i frivilligheten (BKF), opplæring på arbeidsplassen og i frivilligheten i grunnleggende 
 • Gi NAV-støtte til å ta høyere utdanning til folk som av ulike grunner risikerer å bli stående permanent utenfor arbeidslivet. 
 • At mennesker med utviklingshemming sikres frihet, selvbestemmelse og deltakelse i samfunn og arbeidsliv, ikke minst gjennom å stoppe forsøk på å bygge nye, store spesialinstitusjoner. 
 • Jobbe for tiltak mot diskriminering og ulike former for sosial ekskludering av personer med
 • funksjonsnedsettelser i skole, arbeid og i samfunnet ellers. 
 • Åpne for å ta utdanning i perioder der man mottar dagpenger, slik at man kan være i aktivitet i perioder med arbeidsløshet. 
 • Forenkle dagpengeregelverket slik at gjennomsnittsberegning av tidligere arbeidstid fører til at det lønner seg å jobbe. 
 • At mottakere av arbeidsavklaringspenger får vurdering og tiltak raskere enn i dag, for å unngå lengre perioder med arbeidsløshet eller manglende deltakelse i utdanning eller andre arbeidsrettede tiltak. 
 • At satsen for unge som deltar i kvalifiseringsprogrammet, som i dag er lavere enn for voksne mottakere, heves til tilsvarende nivå som andre mottakere, og at barnetillegget på arbeidsavklaringspenger økes for å gi trygghet og mer nærhet til arbeidslivet. 
 • Jobbe for mangfold og kvalitet i arbeidsmarkedstiltakene, ved å stoppe den pågående kommersialiseringen som gir monopoltilstander. 
 • Partiet vil gi ungdom større garantier for muligheten til å delta i fellesskapet og arbeidslivet. 
 • Ha en ungdomsgaranti med rett til arbeid, utdanning eller arbeidsrettet aktivitet i 90 dager for unge under 25 år. Gode og individuelt vurderte og tilpassede opplegg for hver enkelt, tilgang til nødvendige tiltak og helsehjelp, avgjør manges mulighet til å komme i arbeid. 
 • At flere skal kunne jobbe. Vi må intensivere arbeidet med å gi flere med psykiske lidelser den støtten de trenger for å komme seg ut i arbeid. 
 • Å sikre at verneombud og tillitsvalgte gis økt kompetanse for bedre å være i stand til å avdekke forekomster av diskriminering, og for å gi god veiledning og oppfølging av de som opplever diskriminering.
 • At diskrimineringslovgivningen følges tettere opp. Verneombud og tillitsvalgte gis økt kompetanse for å avdekke forekomster av diskriminering, og for å gi god veiledning og oppfølging av de som opplever diskriminering. (Gjelder arbeidsinnvandring)


Teksten hentet ut fra programmet relevant opp mot et inkluderende arbeidsliv. Hentet fra partiets nettside i juli 2017.