Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFOs velgerguide: inkluderende arbeidsliv / Aktuelt

Venstre - inkluderende arbeidsliv

Positivt at de ønsker flere tiltaksplasser og plasser i ordinært arbeidsliv for personer med nedsatt arbeidsevne, øke lønnstilskuddene. Negativt med egenandel i sykepengeordningen, og at de ønsker å fjerne tjenestemannsloven.

Dette har vi basert terningkastet på:


Fra Venstres stortingsprogram 2017-21
(Programmet har 176 sider)

 

Utdanning og arbeid er samfunnets viktigste tiltak for å forebygge fattigdom og nye sosiale skillelinjer i befolkningen.

 

En av de viktigste oppgavene vi har som samfunn er å sørge for at norsk ungdom kan gå ut i både arbeidslivet og samfunnet for øvrig med solide kunnskaper og ferdigheter.

 

For noen vil det å stå i arbeid gi så liten økonomisk gevinst at det ikke lønner seg å jobbe. Det gjelder spesielt for personer med lav inntekt, hvor offentlige ytelser har en høy kompensasjonsgrad. Derfor vil vi utrede muligheten for å innføre jobbskattefradrag, hvor man får deler av skatten tilbake for å sikre at det lønner seg å stå i jobb.

 

Dersom vi klarer å øke deltagelsen i arbeidsmarkedet, vil det gi store gevinster for samfunnet, også for de som ikke er i arbeid, ved at flere i arbeid styrker velferdsstaten.

 

Partiet vil ha flere i arbeid og færre på stønad. Arbeid er det viktigste sikkerhetsnettet vårt. Folk som er i jobb, får sosiale nettverk, økonomisk selvstendighet og deltar i finansieringen av sikkerhetsnettet til dem som faller utenfor arbeidslivet. At flere kommer i arbeid, er helt avgjørende for at vi skal kunne klare å opprettholde de statlige velferdsordningene i framtida. Partiet vil at ulike velferdsytelser i kombinasjon med skattesystemet skal utformes slik at det lønner seg for den enkelte å være i inntektsgivende arbeid.

 

Derfor vil Partiet ha et inkluderende og trygt arbeidsliv og styrke velferdssamfunnet.

 

Det må alltid lønne seg å jobbe. Flere må kunne velge å stå i arbeid lenger, og flere må inkluderes i arbeidslivet.

 

Det å stå utenfor arbeidslivet kan ha store negative konsekvenser for tilhørighet, sosialt nettverk, helse og livskvalitet. Et inkluderende arbeidsliv handler om å sørge for at det finnes jobbmuligheter til alle, uavhengig av funksjon, arbeidsevne og kompetanse. Ofte er det enkelt å legge til rette for at folk kan være i jobb, for eksempel ved å installere rullestolrampe eller gi folk mulighet til redusert arbeidstid eller tilpassede arbeidsoppgaver.

 

Andre ganger må folk gis muligheter til å omskolere seg, få arbeidstrening eller få hjelp til å finne jobb. Det offentlige må ta et større ansvar og bli flinkere til å tilrettelegge arbeidsplasser for folk som av en eller annen grunn har nedsatt arbeidsevne.

 

Partiets mål er at færre mennesker blir stående utenfor arbeidslivet fordi de mangler grunnleggende utdanning eller fordi de ikke får mulighet til å omstille seg til nye arbeidsoppgaver.Det er et mål at flere starter egen bedrift og at flere får muligheten til å bestemme over egen arbeidshverdag.

 

Dagpengeutbetalingene er rimelig lave, mens nivået på sykepenger på sin side er så høyt at det skaper et kunstig høyt sykefravær og for dårlige incentiver til å komme tilbake i jobb. Derfor vil partiet utrede en reform med jevnere satser for arbeidsledighetstrygd og helserelaterte ytelser som uføretrygd, arbeidsavklaringspenger (AAP) og sykelønn.

 

Det er Nav som skal sørge for at de som mister inntekt, får støtte til å leve verdige liv. Nav er på rett vei, men må bli mer brukervennlig. En av de største utfordringene, både for Nav og brukerne, er at regelverket er komplekst.

 

Dette kan føre til at Nav-systemet ikke blir fleksibelt nok, og på den måten ikke gir tilstrekkelig rom for individuelle hensyn. Vi vil gjøre Nav enklere og mer tilpasningsdyktig.

 

Ressursene vi sparer på avbyråkratisering, vil vi bruke på å hjelpe folk raskere tilbake i jobb.

 

Hovedmål:

 • Å få flest mulig i arbeid
 • Å utvikle den norske arbeidslivsmodellen

Partiet vil:

 • Opprette tilstrekkelig antall tiltaksplasser og plasser i ordinært arbeidsliv for personer med nedsatt arbeidsevne
 • Fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger
 • Øke lærlingtilskuddet til næringslivet
 • Bedre vilkår for grundere
 • Grundere og selvstendig næringsdrivende skal ha like sosiale rettigheter som andre lønnsmottagere
 • Etablere flere læreplasser i staten og kommunene
 • Ha et åpent og inkluderende arbeidsliv der det alltid lønner seg å jobbe
 • Bygge videre på det tette samarbeidet mellom myndighetene og organisasjonene i arbeidslivet
 • Fjerne tjenestemannsloven og la arbeidsmiljøloven gjelde i staten for å gi ansatte i staten samme rett til fast stilling som andre arbeidstakere
 • Sørge for at arbeidsplasser tilpasses fysisk til den enkeltes behov
 • Opprette flere arbeidsplasser for personer som av ulike grunner har nedsatt arbeidsevne
 • Øke mulighetene for omskolering, opptrening og praksisplasser
 • Fjerne den øvre aldersgrensen på 26 år og taket på 3 års varighet for utdanning som arbeidsrettet tiltak
 • Øke potten for midlertidig lønnstilskudd og sørge for at tiltaket omfatter flere grupper enn i dag
 • Øke ungdoms- og arbeidsmarkedskompetanse hos NAV
 • Gjøre det enklere å kombinere arbeid og trygd ved å sørge for fleksible permisjonsregler og tidligere avklaring for langtidssykemeldte
 • Gjøre det lettere for arbeidsgivere å legge til rette for at syke personer kan jobbe, samt gi arbeidsgiver et medansvar for finansiering av hele sykepengeperioden uten at den totale økonomiske byrden skal øke
 • Gjøre det enklere å kombinere arbeidssøking og utdannelse
 • Utrede en reform med jevnere satser for arbeidsledighetstrygd og helserelaterte ytelser som uføretrygd, arbeidsavklaringspenger (AAP) og sykelønn
 • Innføre en moderat egenandel i sykepengeordningen
 • Korte ned perioden med arbeidsavklaringspenger og bruke eventuelle besparing på tiltak for å få flere tilbake i arbeid
 • Utrede en reform der hovedregelen er tilpasset arbeid, ikke passive ytelser, og der kommunene får et særlig ansvar som arbeidsgiver i siste instans
 • Kreve at kommunene står som garantist og arbeidsgiver for dem som har rett og plikt til arbeid forenkle regelverket i Nav
 • Gi Nav lokalt og regionalt større rom til å finne løsninger som passer best for den enkelte bruker
 • Å sørge for at alle skal ha mulighet og incentiver til å jobbe
 • Utrede innføring av skattefradrag, for eksempel jobbskattefradrag eller tilsvarende ordninger som gjør det mer lønnsomt å arbeide
 • Ha lavere skatt på arbeid for at det skal lønne seg å være i jobb
 • Gi studiepoeng for praksisopphold og traineeships som er relevante for utdannelsen

Teksten hentet ut fra programmet relevant opp mot et inkluderende arbeidsliv. Hentet fra partiets nettside i juli 2017.