Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Om organisasjonen / Organisasjonsutvikling

Hva er OU-prosjektet?

FFOs Kongress besluttet i 2015 at FFO skal gjennomføre en organisasjons- og kulturprosess (heretter kalt: OU-prosjekt) for å gjøre paraplyorganisasjonen mer effektiv, slagkraftig og involverende. Det vi vet skal gjøres så langt, er å ansette fylkessekretærene nasjonalt innen 1.1.2018.  Forutsetningen er at dette lar seg gjøre juridisk, økonomisk og organisatorisk.

Gjennom et organisasjonsutviklingsarbeid ledet av FFOs hovedstyre skal det legges fram en strategi i et femårsperspektiv. Gjennom dette utviklingsarbeidet skal vi finne ut hvordan FFO skal jobbe framover for å nå målene som settes, både nasjonalt og lokalt. Det skal også vurderes hvordan FFO kan få større politisk gjennomslag i sitt arbeid. 

Hvorfor OU-prosjekt i FFO?

Når Kongressen sier at FFO skal bli mer effektiv, slagkraftig og involverende, betyr det at medlemsorganisasjonene mener at vi kan bli bedre. Det betyr at vi må diskutere en annen organisering og en annen måte å jobbe på. Hovedstyret ønsker mer involvering fra medlemsorganisasjonene på alle nivåer, både nasjonalt og lokalt.

Hva har vi gjort så langt?
Hovedstyret har etablert en styringsgruppe for prosjektet. Den består av følgende hovedstyremedlemmer:
- Morten Buan (leder av styringsgruppa)
- John Berg-Jensen
- Mona Enstad
- Sindre Børke
- Henrik Peersen 
- Lilly Ann Elvestad 

Styringsgruppa møtes jevnlig. FFOs sekretariat har også en prosjektleder og en prosjektgruppe, som består av:
- Hanne Witsø (prosjektleder)
- Øivind Skotland (prosjektkoordinator)
- Åsta Tale Strand
- Bjørg Kampestuen-Berntzen
- Andreas Habberstad
- Berit Therese Larsen
- Karoline Vårdal

- Pål Heffer


Det er nedsatt en referansegruppe med representanter fra store, mellomstore og små organisasjoner, og fra FFO-lokalt. Referansegruppa møtes jevnlig. Deres mandat er å være høringsinstans for, og belyse problemstillinger som prosjektgruppa ønsker å ta opp til drøfting i et bredere forum. 

Vi har gjennomført en undersøkelse blant medlemsorganisasjoner og FFO i fylkene, og en undersøkelse blant fylkessekretærene. Les fylkesrapporten her

Vi har også utarbeidet en fylkessekretærenes lønns- og arbeidsforhold, i forbindelse med en nasjonal tilsettelse.

Hva skal vi gjøre fremover?

Vi skal ha møter med fokusgrupper og enkeltorganisasjoner for å diskutere og analysere svar på undersøkelsene vi har gjennomført. Videre skal vi utarbeide et notat om hva en strategisk plan skal inneholde. Hovedstyret har sagt at FFOs styresett og struktur skal vurderes, og dette må vi diskutere. Det er en del av strategien. 

Vi skal jobbe kontinuerlig med å informere om hvordan vi ligger an med prosjektet for å sikre at alle kan følge prosessen. Det blir sendt ut nyhetsbrev hver måned, et til medlemsorganisasjoner. Vi utarbeider også fortløpende en kommunikasjonsplan for å sikre god kommunikasjon mellom de ulike leddende som omfattes av prosjektet. 

Brukermedvirkning er en viktig oppgave i FFO. Prosjektet tar også sikte på å se på organisering med henblikk på oppnevninger, ansvar, utøvelse, opplæring og oppfølging. 

Hvilke konsekvenser får OU-prosjektet?

Den eneste kjente konsekvensen av prosjektet hittil er at fylkessekretærene skal være nasjonalt ansatt innen 1.1.2018. Vi skal også utvikle et strategidokument. Strategien skal være klar til FFOs kongress i 2017 og vil ha et femårsperspektiv.