Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFOs program / Levekår

Levekår

Illustrasjonsfoto: lommebok med penger.FFO vil arbeide for at mennesker som lever med funksjonshemning og kronisk sykdom sikres en levestandard på linje med den øvrige befolkningen.

Bedre levekår for funksjonshemmede og kronisk syke

Mennesker med funksjonshemning og kronisk sykdom har dårligere levekår enn befolkningen for øvrig. Hovedårsaken er svak tilknytning til arbeidslivet. Mange funksjonshemmede og kronisk syke har også til dels betydelige merkostnader som følge av sin livssituasjon. FFO er opptatt av å øke antall funksjonshemmede som er i arbeid. Samtidig må de som ikke kan jobbe få trygdeytelser det går an å leve av. I tillegg må samfunnet kompensere folks ekstrakostnader knyttet til det å være funksjonshemmet eller kronisk syk.

Trygd for trygghet

Alle skal kjenne trygghet for å ha et liv i verdighet når arbeidsevnen reduseres eller faller bort, eller den ikke er til stede som følge av medfødte eller påførte funksjonshemninger. Ytelser til livsopphold og kompensasjon for merutgifter som følge av funksjonshemning eller kronisk sykdom må ivaretas.

Funksjonshemmede eller kronisk syke skal ikke ha en lavere velferd enn andre. Det er vesentlig for livskvaliteten at den enkelte kjenner trygghet i eget liv. En avgjørende faktor er at trygdeytelsene er gode, samtidig som de som folk gjøres i stand til å forsørge seg selv og sine nærmeste i dagliglivet. For mange er ulike løsninger for å kombinere trygd og arbeid helt vesentlig for en god livssituasjon. At systemet er fleksibelt og lar seg tilpasse ulike individuelle situasjoner er viktig for at trygdeordningene skal gi trygghet for den enkelte.

Sikre funksjonshemmedes rettssituasjon

Altfor mange opplever at de har en lovfestet rettighet, men at rettigheten ikke utløses i praksis. På ulike områder innenfor velferdsretten erfarer vi at den enkelte ikke får sin individuelle rett og at kommunene ikke innfrir sine lovpålagte forpliktelser. Kommunenes manglende oppfølging av den enkeltes rettssituasjon utfordrer funksjonshemmedes levekår i praksis. Så lenge kommuner unnlater å ta det ansvaret de er pålagt vil funksjonshemmede og kronisk syke komme til kort.

FFO ønsker ikke en situasjon der kommunen du bor er avgjørende for om du får innfridd dine rettigheter eller ikke. FFO ønsker heller ikke en situasjon der den enkelte, som har definerte rettigheter, tvinges til å gå rettens vei mot kommunen for å få dem innvilget. Reglene for adgang til fri rettshjelp er i dag særdeles strenge og omfatter ikke de mest sentrale rettighetslovene på velferdsområdet. Det er en stor belastning både økonomisk og personlig å fremme egne søksmål for å få oppfylt sine rettigheter. Derfor er det få rettsavgjørelser på velferdsrettens område i Norge, og derfor må ordningen med fri rettshjelp utvides.

For å sikre funksjonshemmedes og kronisk sykes rettssituasjon mener FFO at klagemulighetene i forhold til de enkelte lovene må tydeliggjøres og skjerpes. Videre må kommunene som ikke leverer, møtes med ulike former for sanksjoner når de unnlater å oppfylle sine forpliktelser. 

FFOs program for 2014 - 2015 ble vedtatt på FFOs Kongress 24. november 2013

Du kan laste ned programmet i sin helhet under Dokumenter og rapporter.