Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFOs program / Oppvekst

Oppvekst

 

FFO vil arbeide for å sikre barn og unge med funksjonshemning og kronisk sykdom gode opp­vekstsvilkår.

Et bedre koordinert tilbud

Familier med funksjonshemmede barn og unge opplever ofte at de må slåss for å få det tilbudet de trenger og som de etter loven har krav på. Mange bruker mye tid på å koordinere situasjonen rundt barnet knyttet både til medisinsk behandling, barnehage og skole, omsorgs- og bistandstjenester - alle aktørene som har ansvar overfor barnet. Både barn, unge og deres familier opplever at de ofte blir kasteballer mellom ulike fagpersoner, ulike sektorer og ulike ansvarsnivåer. Til tross for individuelle rettigheter opplever mange at tjenestene er fragmentert, at søknadsprosesser tar for lang tid og at forvaltningen mangler nødvendig kompetanse. Det gir en opplevelse av ikke å bli forstått eller ivaretatt. 

Økonomisk trygghet i hverdagen

Våre barns oppvekstsvilkår er avhengig av at familiene og foresatte får bistand når de trenger det og at den økonomiske situasjonen er trygg og forutsigbar. Dette handler f.eks. om muligheten til å få omsorgslønn og pleiepenger. FFO vil arbeide for at forholdene legges godt til rette slik at foreldre og pårørende kan ha en god omsorgssituasjon samtidig som de som har mulighet til det kan være yrkesaktive. Støtteordninger må balanseres slik at disse to hensynene ivaretas og familiene ikke straffes økonomisk for å påta seg omsorgsoppdraget for egne barn.

En trygg skole og barnehage

For å etablere et solid fundament for en god oppvekst, er det avgjørende viktig at alle barn inkluderes i tiltak og tilbud som tilbys barn i oppveksten. De viktigste sosiale arenaene for barn er barnehagen og skolen. Disse virksomhetene bærer derfor et stort ansvar for å iverksette nødvendige tiltak tidlig og gi barn gode oppvekstsvilkår. Kompetansen om ulike funksjonshemninger og kronisk tilstander er i mange kommuner mangelfull. Det kan resultere i at feil tiltak iverksettes, eller at det ikke iverksettes nødvendige tiltak f eks i vanskelige omsorgssituasjon. Et kompetent og godt tilrettelagt tiltaksapparat i kommunen knyttet til barnehagetilbudet og en tilpasset undervisningssituasjon i skolen er avgjørende for oppvekstsituasjonen for barn og unge som lever med funksjonshemning eller en kronisk sykdom.

Et styrket habiliteringstilbud til barn

Rett tilbud til rett tid vil hjelpe barnet til å mestre sin livssituasjon, i skole, i fritid, i møter med venner og i sosiale relasjoner. Derfor er det viktig at det settes av tilstrekkelige ressurser til habilitering av barn. Mange instanser og nivåer må samarbeide for å få et godt tilbud rundt hvert enkelt barn, og individuell plan (IP) er et viktig verktøy. Planen må beskrive bredden i de tjenester det er behov for, og tydelig plassere oppfølgingsansvaret. Planen må oppdateres jevnlig og følge barnets utvikling.

Sammen med helsetjenesten er skole og barnehage viktige habiliteringsarenaer. Gode oppvekstsvilkår forutsetter god ivaretakelse av koordineringen av det tverrfaglige samarbeidet mellom fagpersonene rundt det enkelte barn. Rollen til koordinatoren i kommunen er derfor avgjørende for å lette situasjonen for mange familier. 

FFOs program for 2014 - 2015 ble vedtatt på FFOs Kongress 24. november 2013

Du kan laste ned programmet i sin helhet under Dokumenter og rapporter.

(Foto: Colourbox)