Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Hordaland

Kontaktinformasjon

FFO Hordaland

Fylkessekretær, daglig leder av Fi-Senteret

Vibecke Magnus 

Kontortid: 08.30-16.00

Postadresse:

Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN

Telefon:
55 59 68 02, 944 87 908

Brenner du for funksjonshemmedes, kronisk syke og pårørendes rettigheter?

Nye tider, byr på nye muligheter både organisatorisk og interessepolitisk.

FFOs arbeid bygger på FN-konvensjonene som både stadfester individets grunnleggende menneske­rettigheter og at alle mennesker har samme menneskeverd. Gjennom de ulike konvensjonene er staten forpliktet til å sørge for at norsk lovverk og praksis beskytter mot diskriminering og er i overensstemmelse med våre internasjonale forpliktelser.

FFOs visjon: FFO jobber for et samfunn der mennesker som lever med funksjonshemning og kronisk sykdom har like muligheter til å delta på alle områder i samfunnet

 FFO har meislet ut fire ord som er fundamentet for all virksomhet: Solidaritet, innflytelse, likestilling og deltakelse.

FFO Hordaland og FFO Sogn og Fjordane har årsmøter separat. Så samles vi til årsmøte i FFO Vestland 28. februar på Thon Hotell, Kokstad i Bergen. Lørdag 29. februar har vi konferanse frem til lunsj. Samme dag konstitueres styret og vi avslutter med felles middag, og møtes søndag til styreseminar frem til lunsj. Det betyr at fremtidige styremedlemmer bør sette av tid til å delta på årsmøte, konferanse og styresamling. Oppstart er kl. 14.00 etter lunsj fredag 28. februar og avsluttes til lunsj kl.13.00 søndag 1. mars.

 FFO Vestland vil i 2020-2022 prioritere følgende innsatsområder:

  • Interessepolitisk og politisk påvirkning på fylkes- og kommunenivå.
  • Brukermedvirkning på system – og tjenestenivå i helseforetak, fylkes- og kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelser, kronisk sykdom og pårørende.
  • Oppfølging av kommune FFOer, kommunesammenslåing og ivareta funksjonshemmedes og kronisk sykes rettigheter fra et kommunalt perspektiv. FFO Vestland har ansvaret for 5 lokallag, FFO Bergen, FFO Voss, FFO Ullensvang, FFO Øygarden og FFO Bjørnafjorden.
  • Arbeide med å utvikle FFO Vestland til en slagkraftig og enhetlig organisasjon, både interessepolitisk og administrativt. Videreutvikle Funksjonshemmedes Informasjonssentrene lokalisert i Bergen og Førde.
  • Tilrettelegge for møteplasser, nettverk, adhoc grupper for medlemsorganisasjonene.

 Styrets organisering

I Vestland vil det bli avholdt 4 styremøter med utvidete samlinger for styrets medlemmer. Styret vil da arbeide med overordnede, strategiske og økonomiske beslutninger, basert på arbeidsutvalgets (AU) uttalelser og rapporter fra hvert enkelt utvalg i styret

 Ny organiseringen av FFO Vestland, vil gi bedre muligheter for tillitsvalgte og ansatte til å arbeide målrettet og strategisk. Ved konstituering velges arbeidsutvalg (AU) og 3 utvalgsledere til:

  1. Informasjon- og arrangementsutvalget – aksjonsbasert for synliggjøring av FFO Vestland knyttet til interessepolitisk prioriteringer.
  2. Interessepolitisk utvalg, utarbeider og utøver FFO Vestland sine politiske prioriteringer.
  3. Brukermedvirkningsutvalget har ansvar for opplæring og oppfølging av brukerrepresentanter, med nært samarbeid med interessepolitisk utvalg.

Interimsstyret har utarbeidet; ny økonomiplan, forslag til budsjett 2020, utkast til Handlingsplan for 2020-2022, Strategisk plan for 2020-2024, forslag til organisasjonsstruktur, rolle- og forventningsavklaring til styrets medlemmer, og oppgavefordeling mellom avdelingene i Førde og Bergen.

Det er viktig at fylkeslagene som skal slåes sammen over nyåret, blir enig om felles kandidat til styret i FFO Vestland.

Styret kan bestå av opptil 7 faste, og 2 vara representanter iht. FFOs vedtekter. Vi har tradisjon for at 1. vara stiller på alle styremøter.

I budsjettforslaget for 2020 vil det bli fremmet forslag om honorering til styrets medlemmer basert på verv og utvalg.

Valgkomiteen skal ivareta representativitet i forhold til bredden av FFOs medlemsorganisasjoner, hensyn som geografi, kjønnsfordeling og kvalifikasjoner vektlegges.

Frist for tilbakemelding til valgkomiteen fra fylkeslagene er 5. desember. Send kortfattet CV, og skriv gjerne hva du kan bidra med og hvilke forventninger du har som styremedlem. Når årsmøtepapirene sendes ut, vil det sammen med innstilling fra valgkomiteen ligge presentasjon av fremtidige styremedlemmer i Vestland.

Ta kontakt med valgkomitéen i Hordaland, ved Jostein Søreide på mail jostein.soreide@fellesforbundet.org, mobil 995 39 430 og valgkomiteen i Sogn og Fjordane, ved Bente Liabø Thorsen bentekari@yahoo.no mobil 913 11 107.

Ønsker du å få tilsendt dokumenter som; forslag til Strategiplan, Handlingsplan, aktivitetsplan, media og kommunikasjonsplan, og ny organisasjonsstruktur, send mail til fylkessekretær Vibecke Magnus på vibecke.magnus@ffo.no