Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Gi meg fem! / Helse

Gi meg habilitering og rehabilitering!

High five! Helse

Gi meg habilitering og rehabilitering når jeg trenger det!

Et godt habiliterings- og rehabiliteringstilbud

  • bidrar til bedre helse og livsmestring i hverdagen
  • er basert på pasientens egne mål
  • er tverrfaglig og godt koordinert
  • er en del av pasientforløpet
  • er tilgjengelig for alle pasienter som trenger det


Hvorfor er det viktig?

Habilitering og rehabilitering bidrar til bedre funksjon og mestring av livet med en kronisk sykdom. Mange er avhengig av å få rehabilitering enten etter endt sykehusopphold eller for å opprettholde funksjonsnivået. Habilitering og rehabilitering bidrar også til å motvirke forverring av sykdomstilstanden og eventuelle reinnleggelser i sykehus.

Mange pasienter får ikke habilitering og rehabilitering i kommunen sin selv om behovet er der. Det kan medføre forverring av tilstanden og dårligere livskvalitet. Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering kom i 2017, og er nå inne i sitt siste år. Tall fra 2018 viser at mange kommuner prioriterer dette lavt, selv om noen jobber godt. Årsakene til lav prioritering er sammensatte; lav kapasitet hos fagmiljøene, liten politisk oppmerksomhet, svak økonomi og dårlig koordinering og samordning av tjenestene.

Lav habiliterings- og rehabiliteringsaktivitet i kommunen kan gi negative ringvirkninger. Når pasientene får dårligere helse og redusert funksjonsnivå, kan det gi økt behov for, og press på, andre helse- og omsorgstjenester. Rehabilitering lønner seg fordi det holder pasientene friskere og mer selvhjulpne - og det må være et viktig mål for helse- og omsorgstjenesten.


Hva kan du gjøre som politiker?

Hvis du og ditt parti kommer inn i kommunestyret forventer vi at dere sørger for at habilitering og rehabilitering prioriteres gjennom å

  • sørge for at området gis et løft politisk og faglig, slik at alle som har behov for habiliterings- og rehabiliteringstjenester får dette
  • sørge for at tjenestene som yter habilitering og rehabilitering godt samordnet
  • sikre at kommunen har nok kapasitet på personell som kan yte habiliterings- og rehabiliteringstjenester