Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Gi meg fem! / Jobb

Jobb

High five! Jobb

Gi meg et inkluderende og ikke-diskriminerende arbeidsliv der alle arbeidstakere er likestilt, opplever økonomisk selvstendighet og kan delta!

Et inkluderende arbeidsliv

 • har positive holdninger til et stort mangfold av arbeidstakere
 • har universelt utformede bygg og tilrettelagte arbeidsplasser
 • har mange ordinære arbeidsplasser – også for dem som ikke kan jobbe fullt
 • har nok varig tilrettelagte arbeidsplasser for personer med utviklingshemming
 • har individuelt tilpassede prosesser for dem som trenger bistand for å få arbeid
 • gir mulighet til å gjennomføre utdanning med offentlig støtte fra NAV
 • har arbeidsgivere som støttes og oppfordres til å ansette funksjonshemmede


Hvorfor er et inkluderende arbeidsliv viktig?
Å gi personer mulighet til å delta i arbeidslivet handler om likestilling av funksjonshemmede. I et likestilt arbeidsliv er mangfoldet normalen, og arbeidsgivere og kollegaer ser hverandres ressurser fremfor eventuelle diagnoser eller funksjonshemninger. Arbeid gir økonomisk trygghet, selvstendighet og mulighet til å bidra i samfunnet. Et arbeid gir også viktig sosial tilhørighet. 


Forutsetninger for at alle kan delta
En del funksjonshemmede er avhengig av tilrettelegging av arbeidsplassen. Tilgjengelighet til arbeidsplassen og universell utforming av byggene er viktig, men for mange er også tilpasning av arbeidsoppgaver og arbeidssituasjonen avgjørende. IKT og hjelpemidler kan bidra til en slik tilrettelegging.

Mangel på deltidsstillinger og tilpasset arbeid er en utfordring for mange funksjonshemmede som ikke klarer å stå i 100 prosent stilling. Staten og kommunene er en stor arbeidsgiver, og det vil gjøre en forskjell for inkluderingen om det offentlige ansetter flere funksjonshemmede. Regjeringens mål om at 5% av alle nyansatte i staten skal ha en funksjonshemning eller ha hull i CVen er et initiativ vi håper også kommunenorge vil bli med på!

Utviklingshemmede er også en del av arbeidslinjen og et inkluderende arbeidsliv. Et varig tilrettelagt arbeid i en attføringsbedrift eller i det ordinære arbeidslivet er gode løsninger for mange i denne gruppen.

Oppfølging og bistand fra NAV er svært viktig for en del funksjonshemmede når de skal kvalifiserere seg og søke jobb. Spesielt er AAP-ordningen en ytelse og virkemiddel for å komme i arbeid. Denne ordningen må bli bedre tilpasset dem som trenger lange individuelt tilpassede løp for å lykkes med å få varig ordinært arbeid, derfor mener FFO at makstiden på ytelsen på 5 år må fjernes.

Utdanning og kompetanse er viktig for å lykkes med å komme i jobb. Det må også i enkelte tilfeller være mulig å få støtte fra NAV til å ta en master (5 år), eller en utdanning utover det som er maksimal tidsbegrensning i dag (3 + 1 år).

Arbeidsgiver har en nøkkelrolle i et mer inkluderende arbeidsliv. Det er viktig med systemer og ressurser som gir støtte til arbeidsgivere i ansettelsesprosessen, men også for å ivareta den enkelte arbeidstaker som trenger tilrettelegging. Midlertidig og varig lønnstilskudd er virkemidler for arbeidsgivere som ansetter personer med nedsatt arbeidsevne. Når det er mulig er det også viktig å stille krav til arbeidsgivere.

 

Hva kan du som politiker gjøre?

Hvis du og ditt parti kommer inn i kommunestyret/fylkesting forventer vi at dere tar deres ansvar som politisk myndighet og arbeidsgivere ved å:

 • sørge for å utvikle politikk og tiltak som legger til rette for likestilling av funksjonshemmede i ditt fylke/kommune, og at sysselsetting av funksjonshemmede arbeidstakere inngår i dette likestillingsarbeidet
 • sørge for egne strategidokument og handlingsplaner, men også å følge opp statens Strategi for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse
 • sørge for økt forståelse og kunnskap om et inkluderende arbeidsliv, og avdekke/motvirke diskriminering knyttet til rekruttering av funksjonshemmede søkere. Dere må også ha søkelys på at arbeidstakere som er i jobb kan oppleve å bli diskriminert, og at det finnes diskriminerende barrierer og diskriminerende praksis
 • sørge for at kommunen/fylket kan utvikle mer kunnskap om egnede arbeidsmiljø og tilrettelagte arbeidsplasser for funksjonshemmede
 • sørge for at dere som arbeidsgivere oppfyller tilretteleggingsplikten
 • sørge for at offentlige bygg som også er arbeidsplasser, er universelt utformet
 • sørge for at dere som arbeidsgivere satser på minimum 5 prosent nye arbeidsplasser for funksjonshemmede, og at dette også innebærer arbeidsplasser med deltidsstillinger
 • sørge for at dere ser innovasjon, næringspolitikk og kontakt med bedrifter i regionen/fylket i sammenheng med et mer inkluderende arbeidsliv. Sørge for å være en pådriver for en inkluderende kultur i lokalt arbeidsmarked.
 • sørge for at kommunen gjennom styring, bevilgning og deltakelse i NAV bidrar til at flere får varige ordinære jobber. I dette inngår å sørge for at NAVs innsats blir bedre når det gjelder oppfølging og kvalifisering av funksjonshemmede arbeidssøkere. Dere bør blant annet jobbe for en bedre AAP-ordning, men også sørge for at Kvalifiseringsprogrammet styrkes og får flere deltakere. Kommunen må se kvalifisering i grunnskolen i sammenheng med senere utdanningsløp for funksjonshemmede barn og unge.
 • sørge for at flere med utviklingshemming får vedtak om en VTA-plass
 • sørge for  at dere gjennom videregående utdanning gir mulighet til gode kvalifiseringsløp for unge som trenger tilrettelagt utdanning eller annen bistand for å gjennomføre utdanningen (fylkeskommunen)