Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFOs velgerguide: universell utforming innen offentlig transport / G

Ap - universell utforming, transport

Arbeiderpartiet– terningkast 4
De er tydelige på universell utforming og tilgjengelighet innenfor transport. De vurderer å slå sammen transportetatene, noe vi har tro på. Positivt at transport skal ligge på regionalt nivå, og pluss at de ønsker å kartlegge og bedre syns- og hørselshemmedes tilbud. Minus for at TT-ordningen ikke nevnes.


Dette har vi basert terningkastet på:

Fra Arbeiderpartiets stortingsprogram 2017-21
(Programmet har 94 sider)

 

Bedre kollektivtrafikk i de store byene er avgjørende. I byområdene vil partiet gjøre kollektivtransport, sykkel og gange mer attraktivt og tilgjengelig.

 

Kostnadene til bygging av vei og jernbane har økt betydelig de siste årene, og vi får stadig mindre vei og bane for pengene som bevilges. Partiet vil redusere planleggingstiden på transportprosjekter betraktelig, og vurdere en sammenslåing av transportetatene for å se transportsystemene mer i sammenheng og for å avvikle unødvendig byråkrati.

 

Partiet ønsker å sikre offentlig eierskap og kontroll i jernbanesektoren. Omorganisering og etablering av nye strukturer må være kunnskapsbasert og sikre økt kvalitet i samferdselstilbudet. Partiet vil derfor ha en gjennomgang av organisering og måloppnåelsen, før de vil vurdere andre organiseringer i jernbanen. Mener utbyggingen av infrastruktur må organiseres på en måte som gir mest mulig vei for pengene.

Partiet ønsker å sikre en god kommuneøkonomi slik at fylkeskommunene kan ivareta sitt ansvar som veiholder og ansvarlig for lokal og regional kollektivtransport. Det regionale nivået skal beholde sine oppgaver innen skole, helse, kollektivtransport og tannhelse.

 

Partiet ønsker å se syketransport og drosjetilbud og evt. andre transporttilbud i distriktene i sammenheng for å sikre et godt tilbud, og ivareta intensjonen i løyveordningen.


Partiet vil:

- Sørge for universell utforming og tilgjengelighet for alle og heve kompetansen på universell utforming i offentlig planlegging, utbygging og innkjøp.
- At Norge skal tilstrebe universell utforming, og hver enkelt sektor må innføre tiltak for å gjøre bygg tilgjengelige. Offentlige bygg skal prioriteres.

- Kartlegge og bedre tilbudet for syns- og hørselshemmede (generelt)
- Legge til rette for universell tilgjengelighet og etablering av naturstier, turveier, og møteplasser
- Sikre at verdifulle rekreasjonsområder i nærområdene er lett tilgjengelig. Naturområder skal gjøres lett tilgjengelig for alle.

- Sikre flere parkeringsplasser ved kollektivknutepunktene utenfor de store byene og bygge flere kollektivfelt for å sikre bedre tilgjengelighet for buss
- At arbeidsplasser og boligutbygging planlegges bedre slik at vi bruker minst mulig tid og ressurser på å reise. Altså at statlige og kommunale arbeidsplasser skal lokaliseres slik at de bidrar til å redusere transportbehovet og fremmer bruken av kollektivtransport.
- Øke antall avganger der jernbanen representerer et reelt alternativ til biltrafikken.
- Prioritere å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på Jernbanen
- Prioritere ferdigstillelsen av allerede vedtatte jernbanestrekninger

- Like krav til kvalitet og innhold skal stilles til private og offentlige

- Sikre et godt transporttilbud på de regionale flyrutene som legges ut på anbud, og tidtabeller på anbudsruter skal sendes på høring før de iverksettes

 -

Teksten hentet ut fra programmet er relevant opp mot universell utforming og tilgjengelighet innen offentlig transport. Hentet fra partiets nettside sent i mai 2017 (etter landsmøtet). Med forbehold om at partiets program er foreløpig og ikke korrekturlest.