Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFOs velgerguide: universell utforming innen offentlig transport / G

Frp - universell utforming, transport

Frp – terningkast 2
Det er positivt de ønsker at offentlige rom skal følge prinsipper for universell utforming, og at de ønsker å styrke TT-ordningen. De tar en del forbehold generelt om universell utforming. Det trekker veldig ned at de ønsker å gå i feil retning ved å liberalisere kravene til universell utforming.

Dette har vi basert terningkastet på:

Fra Fremskrittspartiets stortingsprogram 2017-21
(Programmet har 90 sider)

 

Personer med nedsatt funksjonsevne skal i størst mulig grad få like muligheter til å fungere i samfunnet som alle andre.

 

Samfunnet må legge til rette ved at offentlige bygg og det offentlige rom følger prinsippene for universell utforming.

 

Kollektivtrafikk er den mest sentrale delen av transporttilbudet i byområder, og partiet ønsker en overordnet planlegging av kollektivtransporten utover det enkelte fylket. Når

fylkeskommunen avvikles, er det naturlig at det er staten som planlegger grunnstammen i kollektivtransporten og er ansvarlig for og utvikler infrastrukturen i de største byene. Partiet ønsker en fleksibel og brukervennlig metode, hvor kollektivmidler brukes ut fra et samlet transportbehov i befolkningen. God infrastruktur og fleksible løsninger gjør at bolig- og arbeidsmarkedet utvides.

 

Partiet ønsker å liberalisere kravene til universell utforming.


Det må satses på etablering av turløyper og andre friluftsarenaer som kommer folk flest til gode. Tilrettelagt for gammel og ung med universell utforming der det er hensiktsmessig, vil dette for mange være det man trenger for å kunne komme seg ut i aktivitet.

 

Partiet vil ha effektive dobbeltsporet jernbane for persontrafikk rundt byområdene. Dette vil legge grunnlag for nye bo- og arbeidsmarkeder og sørge for at vi kan ta hele landet i bruk for næringsvirksomhet.

 

Arbeids- og utdanningsreiser er en helt avgjørende ordning for mange funksjonshemmede som trenger transport til og fra arbeid eller utdanning, men som ikke kan nyttiggjøre seg ordinært transporttilbud. Dette tilbudet bør gjøres til en varig ordning slik at funksjonshemmede kan delta i arbeidslivet.

 

Det bør etableres en Nasjonal transportordning (TT) for personer med nedsatt funksjonsevne og spesielt transportbehov, og ordningen må styrkes. Målsettingen er at personer med nedsatt funksjonsevne ikke skal hindres i å ha et aktivt og selvstendig liv.

 

Partiet vil:

  • Gjøre ordningen med arbeids- og utdanningsreiser om til en varig ordning

  • Etablere en varig statlig finansiert transportordning for personer med nedsatt funksjonsevne med stort transportbehov

  • At kollektivtransport skal, så langt det er mulig, tilrettelegges med universell utforming

  • Bidra til en utvikling i retning av et mer universelt utformet transportsystem

  • At offentlig støtte bør komme de aller fleste til gode og gi et størst mulig publikum

  • Reversere fordyrende detaljkrav til universell utforming, byggemåte og energikrav knyttet til byggemåte

  • Tilrettelegge for turstier med størst mulig grad av universell utforming

  • Bygge ut og styrke infrastrukturen betydelig for å bedre det kollektive tilbudet for både buss, tog, båt og fly

  • Legge bedre til rette for at funksjonshemmede får anledning til å delta i kultur og idrettsaktiviteter

-
Teksten hentet ut fra programmet er relevant opp mot universell utforming og tilgjengelighet innen offentlig transport. Hentet fra partiets nettside sent i mai 2017 (etter landsmøtet). Med forbehold om at partiets program er foreløpig og ikke korrekturlest.