Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFOs velgerguide: universell utforming innen offentlig transport / G

Høyre - universell utforming, transport

Høyre – terningkast 1
De er veldig generelle, og det er mange løse formuleringer på transport. Det står lite om kollektivtransport, og det står ingenting om universell utforming eller tilgjengelighet til offentlig transport. Et godt eksempel på en 1`er.

Dette har vi basert terningkastet på:

Fra Høyres stortingsprogram 2017-21
(Programmet har 81 sider)

 

De universelle menneskerettighetene skal gjelde for alle, uansett kjønn, religion, etnisitet, nasjonalitet, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Norge skal være en pådriver i å fremme rettigheter knyttet til likestilling og likeverd. Partiet vil støtte tiltak som sikrer enkeltindividers muligheter til bedre helse.

 

Det er et viktig mål at alle skal ha et godt og variert tilbud for å kunne delta i lokalsamfunnet, uavhengig av bosted eller funksjonsevne.

 

Partiets mål er å øke andelen reisende som velger kollektivtransport. Hverdagsreisende til og fra arbeid skal prioriteres.

Partiet vil ha bedre og tryggere veier, gode jernbane- og kollektivtransportløsninger, effektiv godshåndtering til sjøs og på land og en utslippsfri transportsektor.

 

Partiet vil:

  • Arbeide for mer sømløse overganger mellom de ulike transportformene

  • At det skal være enkelt for innbyggerne å orientere seg om, få informasjon om og søke om offentlige velferdstilbud og tjenester.

  • Sikre at det offentlige bruker «klart språk» i møte med innbyggerne og næringslivet

  • Holde et høyt tempo i digitaliseringen av de offentlige tjenestene, med det som mål å tilby digitale selvbetjeningsløsninger for all kontakt mellom privatpersoner, bedrifter og myndigheter

  • Fortsette satsingen på å bygge ut og ruste opp vei, kollektivtrafikk og jernbane

  • At staten skal finansiere minst 50 prosent av alle store kollektivutbygginger i og rundt de største byene.

  • Videreutvikle og øke antallet gode byvekstavtaler som stiller krav om fortetting rundt kollektivknutepunkter og øker kollektiv- og sykkelandelen.

  • La de største kommunene kunne få ansvar for fylkeskommunale oppgaver som veier, kollektivtransport og videregående skole.

  • Øke investeringstakten og sikre fullgod standard på jernbanen.

 

 -

Teksten hentet ut fra programmet er relevant opp mot universell utforming og tilgjengelighet innen offentlig transport. Hentet fra partiets nettside sent i mai 2017 (etter landsmøtet). Med forbehold om at partiets program er foreløpig og ikke korrekturlest.