Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFOs velgerguide: universell utforming innen offentlig transport / G

Krf - universell utforming, transport

Krf – terningkast 5
Her er veldig mye bra, de er konkrete og tydelige. De nevner universell utforming der de kan. De ønsker at prinsippet om universell utforming skal legges til grunn i alle vei- og kollektivprosjekter, at kollektivtransport skal være universelt utformet - og utvide TT-ordningen. De ønsker en felles transportetat, noe vi har tro på. Minus for ikke å tidfeste jobben med universell utforming.

Dette har vi basert terningkastet på:

Fra Krf sitt stortingsprogram 2017-21
(Programmet har 151 sider)

 

Vi har alle et ansvar for å redusere menneskeskapte barrierer som stenger mennesker ute fra aktiv deltakelse. Alle skal ha like muligheter til å delta i samfunnslivet, og all diskriminering må bekjempes. Partiet vil at brukermedvirkning skal ligge som en forutsetning for alle tilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

 

Holdninger og bevisstgjøring er nøkler til inkludering og tilrettelegging for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det offentlige har et særlig ansvar for å være en aktiv tilrettelegger og ha oppdatert kunnskap om universell utforming.

 

Nedsatt funksjonsevne på ett eller flere områder kan medføre praktiske utfordringer som samfunnet må bidra til å løse. Universell utforming er bra for alle og nødvendig for mange.

Partiet mener det er grunnleggende viktig å arbeide for et samfunn som er universelt utformet, spesielt innen IKT, samferdsel og bygg.

 

Målet om mer miljøvennlig transport er grunnlaget for partiets samferdselspolitikk.

 

Partiet ønsker å gi transportetatene større frihet til å løse sine oppgaver for å sikre mer helhetlig og rasjonell utbygging.

Regionene må beholde ansvaret for videregående opplæring, fagskoler, kollektivtransport og tannhelse. Partiet mener at staten skal ha ansvar for medfinansiering av kollektivutbygging i byregioner, enten dette dreier seg om T-bane, bybaner eller bussløsninger.

 

Partiet vil utrede etablering av en felles transportetat med ansvar for vei, kollektiv, luftfart og sjøfart for å sikre mer helhetlig planlegging, vedlikehold og utbygging i transportsektoren.


Staten må støtte god utvikling av kollektivtrafikken, spesielt i storbyene. Det må skje både gjennom direkte bevilgninger til flere bybaner og tilsvarende, og gjennom styrking av belønningssystemet for kollektivtransport. Byvekstavtalene må utvides til flere enn dagens ni.

 

En bypolitikk for kollektive løsninger forutsetter en bevisst lokalisering av byveksten nær sentrum, eller til knutepunkter som muliggjør et godt kollektivtransporttilbud.

 

Det må legges til rette for at pendlere skal få gode reisevilkår. Det er et mål at jernbanen skal være både raskere og billigere enn personbil for flest mulig.

 

Barnas perspektiv skal i større grad prege prioriteringene innen samferdselspolitikken. Partiet vil ha bedre sikring i områder der barn ferdes i trafikken, flere gang- og sykkelveier, tryggere veier og universell utforming.

 

 

Partiet vil at jernbanen skal fylle en sentral rolle i transportsektoren, og ønsker en kraftig satsing på jernbanen. Partiet vil at jernbanen skal fylle en sentral rolle i transportsektoren. For å oppnå dette, må sektoren være innrettet og organisert på en slik måte at samfunnet får mest mulig igjen for den økte ressursbruken. Derfor er det viktig å gjennomføre den vedtatte jernbanereformen, der formålet skal være å sikre bedre kvalitet, økt frekvens og forutsigbarhet for kundene. Partiet vil bygge ut nye strekninger dimensjonert for høye hastigheter slik det er vedtatt i Nasjonal transportplan, samt styrke vedlikeholdet av eksisterende infrastruktur. Det er avgjørende for partiet er at viktige sikkerhetsaspekter på jernbanen ivaretas på en god måte.

 

Det må gjennomføres nye, helhetlige utredninger som kan danne grunnlag for videre utbygging av jernbane i Nord-Norge.

 

Det er viktig å tilrettelegge for at funksjonshemmede skal få økt tilgjengelighet til reiselivsdestinasjoner og attraksjoner. Prinsippet om universell utforming må være en målsetting for reiselivsnæringen i sin helhet.

 

Luftfarten skal tilby et effektivt, sikkert og miljøvennlig transportsystem med god tilkomst for alle. Flyrutene er en viktig del av kollektivtilbudet, ikke minst i Distrikts-Norge.

 

Nye teknologiske løsninger kan gi bedre framkommelighet og øke trafikksikkerheten. Partiet vil stimulere til utvikling av ny teknologi og aktiv bruk av Intelligente transportsystemer for å gjøre trafikken tryggere for alle trafikantgrupper.

 

Partiet vil:

 • At all kollektivtransport med tilhørende holdeplasser må være universelt utformet.

 • At prinsippet om universell utforming skal legges til grunn i alle vei- og kollektivprosjekter.
  Sikre tilskudd til skreddersydde lokale transportordninger til unge og eldre som har bruk for tilrettelagt transport for å delta for eksempel på kulturaktiviteter.

 • Legge til rette for at eldre skal ha god tilgang til kollektivtransport og sikre gode TT-ordninger (Tilrettelagt transport) for dem med særlige behov.

 • Styrke og utvide den nasjonale TT-ordningen for å gi brukere med særlig behov den tjenesten de trenger.

 • Sikre flere reiselivsdestinasjoner universell utforming.

 • At staten skal ta ansvar for medfinansiering av investering, vedlikehold og drift av kollektivtransport i de store byene.

 • At Barnas transportplan skal være et sentralt styringsdokument i utviklingen av norsk samferdselspolitikk.

 • Legge til rette for bedre samordning mellom ulike former for kollektivtrafikk gjennom at fylkeskommunene blir mer involvert i for eksempel NSBs ruteplanlegging.

 • Øke bevilgningene til jernbane for å bedre kvaliteten på både togmateriell og banestandard, blant annet ved flere krysningsspor.

-

Teksten hentet ut fra programmet er relevant opp mot universell utforming og tilgjengelighet innen offentlig transport. Hentet fra partiets nettside sent i mai 2017 (etter landsmøtet). Med forbehold om at partiets program er foreløpig og ikke korrekturlest.