Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFOs velgerguide: universell utforming innen offentlig transport / G

Sp - universell utforming, transport

Senterpartiet – terningkast 2
De ønsker universell utforming på ferjer, men ikke ellers. Fergeflåten er bra innen universell utforming i utgangspunktet, det er kaianleggene som trenger oppgradering, så dette synes vi er rart. De får pluss for å ønske å styrke TT-ordningen.

Dette har vi basert terningkastet på:

Fra Senterpartiets stortingsprogram 2017-21
(Programmet har 90 sider)

 

Partiet mener at situasjonen for personer med nedsatt funksjonsevne må bedres, slik at de kan delta i samfunnet på lik linje med andre.

 

Et hovedmål innen transport er å utvikle og ta vare på transport- og kommunikasjonstilbudet på en måte som gir gode ringvirkninger for næringslivet og i hverdagslivet til folk. Partiet ønsker å videreføre satsingen på samferdselstiltak, slik at Norge får sikker, effektiv og miljøvennlig infrastruktur.

 

Partiet vil ha et godt utbygd kollektivnett i hele landet, som gjør det enkelt og rimelig både å reise til og fra jobb og å reise raskt og klimasmart mellom landsdeler. God flyt i kollektivtrafikken i og rundt de store byene er positivt også for framkommeligheten mellom landsdelene. Hele landet skal ha likeverdig infrastruktur.

 

Utbygging og vedlikehold av veier, kollektivtrafikk, havner og flyplasser er et offentlig ansvar, der staten må ta det største finansielle ansvaret. Det er et særlig offentlig ansvar å sikre helheten i tilbudet, og da sørge for utbygging og drift i områder hvor det kommersielle grunnlaget er svakt.

 

Partiet vil videreføre og utvide de strategisk viktige bymiljøavtalene og belønningsordningen som stimulerer byene til å vri transporten fra privatbilisme til kollektivtrafikk, sykling og gange. Partiet går inn for at staten går inn med minst 50 % av finansieringen.

 

Partiet vil skape et attraktivt og moderne togtilbud for passasjerer og gods, og arbeider ut fra en langsiktig målsetting om at toget skal være det mest attraktive transporttilbudet mellom landsdelene.

Ferger og hurtigbåter er mange steder en uunnværlig del av samferdselsnettet. Partiet går inn for fornying av ferge- og hurtigbåtflåten for å imøtekomme krav til klimatilpasning og universell utforming.


Partiet vil:

  • Forenkle og samordne billettsystemene for kollektivtransport på tvers av fylkesgrenser.

  • Sikre fylkeskommunene finansiering for fleksible og brukertilpassede bestillingstransport.

  • Styrke TT-ordningen og fleksible kollektivtransport-ordninger (FLEXX).

  • Satse på ordningen for Kollektivtransport i distriktene (KID-ordningen) som gjør det mulig for fylkene å teste nye modeller for kollektivtrafikk i spredtbygde strøk, for eksempel med modeller hvor taxi tas i bruk for å bringe folk til buss/tog.

  • Sikre eldre og andre med nedsatt funksjonsevne transport- og følgeordninger for å kunne delta på kulturtilbud i nærmiljøet sitt.

  • Arbeide for bedre tilgjengelighet i utmark for personer med funksjonsvansker.

  • Styrke rutetilbudet til distriktsflyplasser og holde fast ved ordningen med statlige rutekjøp i luftfarten.

  • Den såkalte «helsekjøringen» i Norge bør være forbeholdt taxiaktørene.

  • Bygge flere pendlerparkeringer rundt regionsentrene, slik at bilpendlere kan veksle over til jernbane eller buss på et naturlig knutepunkt.

  • Avslutte ordningen med offentlig finansierte helsereiser til utlandet der tilsvarende behandling kan gis innen frist og på forsvarlig vis i Norge.

 

 -

Teksten hentet ut fra programmet er relevant opp mot universell utforming og tilgjengelighet innen offentlig transport. Hentet fra partiets nettside sent i mai 2017 (etter landsmøtet). Med forbehold om at partiets program er foreløpig og ikke korrekturlest.