Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFOs velgerguide: universell utforming innen offentlig transport / G

SV - universell utforming, transport

SV– terningkast 4
Det er veldig bra at de tidfester at Norge skal være universelt utformet innen 2025. Men dette meget ambisiøse målet krever et helt annet nivå på resten av programmet enn det vi ser. Målet er bra, men beskrivelsene for å komme dit er ikke konkret nok.

Dette har vi basert terningkastet på:

Fra SV sitt stortingsprogram 2017-21
(Programmet har 106 sider)


Partiet vil at all infrastruktur og offentlige rom skal være tilgjengelige for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

 

Personer med funksjonsnedsettelse må få tilstrekkelig tilbud om tilrettelegging, blant annet i form av arbeids- og utdanningsreiser, funksjonsassistenter og tolketjenester.

 

Partiet vil ha en storstilt satsning på jernbanen i hele landet. De vil planlegge kompakte og trivelige byer. Partiet vil føre en arealpolitikk som reduserer transportbehovet og stimulerer til fortetting, ivaretar matjord og grøntareal, sikrer universell utforming og fremmer levende sentrum i byer og tettsteder.

 

Partiet vil gjøre det enklere å logge på det offentlige. Alle innbyggere skal ha en personlig offentlig inngang på nett som gir tilgang til alle statlige og kommunale tjenester med høyt sikkerhetsnivå.

Partiet vil:

 • Gjeninnføre målet om at Norge skal være universelt utformet innen 2025. Et universelt utformet samfunn er et bedre samfunn for alle

 • At offentlige IKT-tjenester skal være til for å tjene befolkningen.

 • Alle løsninger fra offentlig sektor skal være tilgjengelig for alle og på alle plattformer.

 • Jobbe for tiltak mot diskriminering og ulike former for sosial ekskludering av personer med funksjonsnedsettelser i skole, arbeid og i samfunnet ellers.

 • Bekjempe diskriminering av eldre. Vi vil legge til rette for aldersvennlige byer der både eldre og personer med funksjonsnedsettelser får delta aktivt og kan bruke byen på lik linje med yngre og funksjonsfriske.

 • Sikre finansiering av kulturtilbud som tilrettelegger for deltakelse av mennesker med funksjonsnedsettelse.

 • Sikre tilgang til friluftsliv for alle. Funksjonshemmede skal ha god tilgang til friluftsområder i hele landet.

 • Styrke arbeidet for funksjonshemmedes rettigheter og organisering

 • Paritet vil at Norge skal ratifisere individklageordningene til FNs barnekonvensjon, FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter i tillegg til FNs konvensjon om personer med nedsatt funksjonsevne.

 • At staten tar 70% av kollektivinvesteringene ved bymiljøavtaler

 • Det må gjøres forsøk på selvkjørende biler

 -

Teksten hentet ut fra programmet er relevant opp mot universell utforming og tilgjengelighet innen offentlig transport. Hentet fra partiets nettside sent i mai 2017 (etter landsmøtet). Med forbehold om at partiets program er foreløpig og ikke korrekturlest.