Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFOs velgerguide: inkluderende skole / Følger av Covid-19

Arbeiderpartiet - inkluderende skole

Arbeiderpartiet – terningkast 5

Mye bra, som en lese-, regne- og skrivegaranti, spesialteam som støtte til skolene, antimobbearbeid, bemanningsnorm, en mer tilstedeværende PP-tjeneste og elevombud. Dette programmet åpner ikke opp for noe oppbevaringsplass for elever, det liker vi.

Dette har vi basert terningkastet på:

Fra Arbeiderpartiets stortingsprogram 2017-21
(Programmet har 94 sider)

 

Vi vil ha en fremtidsrettet fellesskole der alle barn kan lykkes. En god offentlig fellesskole og lik rett til utdanning er grunnleggende for å sikre like muligheter for alle.

Partiet vil sikre at alle elever lærer de grunnleggende lese-, skrive- og regneferdighetene tidlig, og bygge et sterkere lag rundt den enkelte elever. Vi vil innføre en garanti for støtte til barnas grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning.

 

Fellesskolen skal også styrkes ved å ansette flere lærere og ved å ha en kommuneøkonomi som gir kommunene anledning til å prioritere skolen.

 

Skoler og lærere skal få et større ansvar for å vurdere hvilke metoder og verktøy som er best egnet i det pedagogiske arbeidet, og bedre muligheter til kompetansepåfyll.

 

Med tidlig innsats kan problemer forebygges, og elever kan få utfordringer tilpasset sitt nivå. Vi vil ansette flere yrkesgrupper rundt de yngste elevene, inkludert spesialpedagoger, og styrke samarbeidet mellom dem som jobber i skolen, slik at flere elever får tett og helhetlig oppfølging.

 

En mer digital skole gir også lærerne gode verktøy for en enklere hverdag, for å se hva hver elev mestrer og sliter med, for å oppdage læringsvansker tidligere og for å tilpasse undervisningen. Partiet vil gjennomføre en reform for tidligere innsats i barnehage og skole for å sørge for at langt flere elever fullfører skolen.

 

Vi skal gi lærerne økt kompetanse i bruk av digitale læremidler og ha en pedagogisk kvalitetssikring av læremidlene som skal brukes.

 

Partiet vil skjerpe innsatsen mot mobbing på skolen og prioritere det forebyggende arbeidet.

 

Partiet vil:

 • Ansette flere lærere, blant annet ved å innføre en norm for lærertetthet minimum på kommunenivå. Vi vil utrede utformingen for å sikre at hensynet til fleksibilitet og prioritering av skoler og elever med størst behov i varetas. Bemanningsnormen skal i første omgang være fra 1. til 4.klasse, og ikke gå på bekostning av kvaliteten i de øvrige klassetrinn
 • Innføre en lese-, skrive- og regnegaranti etter 2. trinn. Garantien innebærer:- Kartlegge alle elevers lese- og regneferdigheter i 1. og 2.årstrinn
  - Innføre en garanti der elever under et definert minstenivå i lesing og regning får et tilrettelagt tilbud om intensivopplæring og annen oppfølging
  - Øke den spesialpedagogiske kompetansen i skolen gjennom en mer aktiv og tilstedeværende PP-tjeneste
  - Sørge for at spesialundervisning startes så raskt som mulig. Forsterket opplæring skal som hovedregel skje i vanlig undervisningssituasjon
  - Ha spesialteam som kan settes inn på skoler som trenger ekstra hjelp og veiledning
 • Sørge for at alle skoler gir støtte- og intensivundervisning for elever som ikke har god nok faglig utvikling
 • Gjennomgå grunnskolens kvalitetsvurderingssystem, herunder bruken av tester og prøver for å sikre at det fremmer mer og bedre læring
 • Styrke skoleledelse og skolefaglig kompetanse på alle nivåer i skolen. Skoleledere skal også være tydelige ledere i det pedagogiske utviklingsarbeidet
 • Gjennomføre et stort kompetanseutviklingsprogram i antimobbearbeid for rektorer, lærere og andre ansatte i skolen
 • Alle skoler og barnehager har en plikt til å forebygge, undersøke og avdekke mobbing og krenkinger i læringsmiljøet
 • Kartlegge forekomst av mobbing også på de første skoletrinnene og styrke kunnskapen om regelverk og klageadgang blant elever og foreldre
 • Bedre elevers rettsvern gjennom lov- og regelendringer
 • Åpne for å sanksjonere mot skoler som ikke tar tak i vedvarende mobbeproblemer
 • Gi barneombudet eller en egen instans behandlingsansvaret for klager i mobbesaker
 • Legge til rette for bedre og tettere skole-hjem samarbeid gjennom tilbud om foreldrekurs og mer direkte kontakt mellom lærere, andre voksenpersoner og skolen og foresatte
 • Sikre at pedagogikken styrer teknologien gjennom å gi lærerne økt kompetanse i bruk av digitale læremidler og pedagogisk kvalitetssikring av læremidlene
 • Innføre en nasjonal støtteordning for å stimulere utvikling av gode digitale læremidler
 • Videreføre satsingen på å sikre universell tilgang til skole og utdanning (red.anm: universell tilgang er ikke universell utforming)
 • Fortsette opptrappingen av etter- og videreutdanning for lærere, og gjennomføre et kompetanseløft for ukvalifiserte i pedagogiske stillinger
 • Legge til rette for læring i AKS(NY-sfo) i en friere ramme enn i klasserommet, med større vekt på lek og kreativitet
 • Utvikle et godt nasjonalt system for deling av kvalitetssikrede og forskningsbaserte undervisnings- og læringsopplegg
 • Endre og forbedre de nye masterutdanningene for lærere ved å styrke pedagogikken, praksisopplæringen og gi studentene mer erfaring i praktisk lærerarbeid
 • Tilrettelegge for faglig sterke elever blant annet gjennom å tilby faglig sterke elever å ta flere fag på høyere nivå
 • At alle fylker skal ha elev- og lærlingombud
 • Evaluere og forbedre praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPY)
 • Sikre at kommunene følger opp sitt ansvar for å koordinere og gi et helhetlig tilbud til foreldre med varig syke eller barn med funksjons- og utviklingshemming for eksempel gjennom en fast kontakt i det offentlige
 • Trappe opp og øremerke midler til tverrfaglige skolehelsetjenester og helsestasjoner
 • Innføre en nasjonal bemanningsnorm for skolehelsetjenesten i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger

  Teksten hentet ut fra programmet relevant opp mot en inkluderende skole. Hentet fra partiets nettside i juli 2017. Med forbehold om at partiets program var foreløpig og ikke korrekturlest.