Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFOs velgerguide: inkluderende skole / Følger av Covid-19

SV - inkluderende skole

SV – terningkast 6

De har mye konkret og bra, som innsats mot frafall, innføre lærernorm, styrke tegnspråk,
ha et lag rundt eleven, antimobbearbeid, gi rom for mer tid til å fullføre løpet, sikre elever hjelpe-
midler de har behov for, øke skolens spesialpedagogiske kompetanse, ratifisere tilleggsprotokollen til CRPD og øremerke ressurser til flere helsesøstre og psykologer. De vil at Norge skal være universelt utformet innen 2025.

Dette har vi basert terningkastet på:

Fra SV sitt stortingsprogram 2017-21
(Programmet har 106 sider)

 

Alle barn og unge skal få like gode muligheter til å tilegne seg kunnskap og utvikle sine talenter, holdninger og verdier.

 

Partiet vil satse stort på barna gjennom en stor kunnskaps- og velferdsreform for skolen.

 

Partiet vil ha en utvidelse av skoledagen i grunnskolen og en gratis heldagsskole i stedet for hjemmelekser og dyr SFO.

 

Den viktigste ressursen i skolen er læreren, og flere lærere gir mer tid til hver elev. Vi trenger flere lærere som får bruke sin kompetanse, og en norm for maksantall elever per lærer på hver skole. Elever skal få mer tid på skolen til å øve og få hjelp av lærere, og ha fri når de kommer hjem.


Partiet vil styrke elevdemokratiet og sørge for at det settes av tid for elevråd i skolen. Partiet vil innføre elevrådstime på ungdomsskolen og sikre elevene flere muligheter for medbestemmelse.

 

Partiet vil styrke innsatsen mot frafall og sikre at alle får en videregående opplæring med høy kvalitet uavhengig av bakgrunn og bosted.

 

For å oppnå en inkluderende fellesskole er det viktig å ha økt fokus på tidlig innsats overfor barn som har utfordringer i skolehverdagen. Det må tas høyde for at mange elever trenger litt ekstra tid på å fullføre sitt løp, eller alternative veier til kompetanse.

 

Vi vil ha et mer tilpasset opplæring for barn og unge, og vi vil sikre at alle får hjelpemidler og oppfølging de har behov for. Mangfold gjør Norge til et bedre sted å være. Vi vil bekjempe alle former for diskriminering på grunnlag av funksjonsevne.

 

Den kommunale og fylkeskommunale rådgivningstjenesten må samordnes bedre.

Partiet vil:

 • Styrke den offentlige fellesskolen.

 • I samarbeid med profesjonen utarbeide en tillitsreform i skolen, som bygger på læringsfremmende styringsprinsipper.

 • Innføre en lærernorm for flere lærere og mindre klasser. Partiet vil innføre en norm for økt lærertetthet på skolenivå med maks 15 elever pr. lærer på 1.-4.trinn og maks 20 elever pr. lærer på 5.-10.trinn.

 • Fjerne test- og målehysteriet i skolen.

 • Ha en et nasjonalt program for satsning med skolebasert kompetanseheving på hver eneste skole i landet, for å sette alle voksne i skolen bedre i stand til å forebygge, oppdage og stoppe mobbing.

 • Ha tilpasset opplæring. Det må arbeides systematisk for at alle skoler skal være dysleksi- og dyskalkulivennlige. Partiet vil styrke skolens muligheter for å gi tilpasset opplæring, øke skolens spesialpedagogiske kompetanse og lovfeste retten til Statpeds tjenester.

 • Styrke tegnspråket. Skolene må i større grad forpliktes til å skape en reell tospråklig læringsarena når skolen har elever som skal ha opplæring etter paragraf 2-6 i opplæringsloven. Partiet vil sikre statlig økonomisk kompensasjon til disse skolene.
 • La flere lære tegnspråk ved å innføre tegnspråk som valgfag og fremmedspråk i ungdomsskole
 • Vi vil bedre systemet for formidling av tegnspråktolker, utdanne flere tolker og opprette flere tolkestillinger
 • Gjeninnføre målet om at Norge skal være universelt utformet innen 2025. Et universelt utformet samfunn er et bedre samfunn for alle.
 • At kommunene skal bestemme skolestruktur selv.
 • Jobbe for tiltak mot diskriminering og ulike former for sosial ekskludering av personer med funksjonsnedsettelser i skole
 • Ha et lag rundt eleven. Omsorg, trygghet og trivsel har stor betydning for alle ungdommers læringsevne. Mange elever sliter med helseplager. Partiet vil styrke rådgivningstjenesten og øremerke ressurser til flere skolehelsesøstre og psykologer.
 • Sørge for at alle barn og unge som har rett på tilpasset opplæring og hjelpemidler får det og at de blir tilstrekkelig fulgt opp gjennom hele utdanningsløpet.
 • Styrke elev og lærlingombudet, og opprette beredskapsteam mot mobbing for å bekjempe mobbing i skolen.
 • Jobbe for tiltak mot diskriminering og ulike former for sosial ekskludering av personer med funksjonsnedsettelser i skole, arbeid og i samfunnet ellers.
 • Partiet vil at Norge skal ratifisere individklageordningene til FNs barnekonvensjon, FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter i tillegg til FNs konvensjon om personer med nedsatt funksjonsevne.
 • At fri rettshjelp tilbys på flere rettsområder, heriblant mobbing
 • Sørge for at alle barn og unge som har rett på tilpasset opplæring og hjelpemidler får det og at de blir tilstrekkelig fulgt opp gjennom hele utdanningsløpet.

 

Teksten hentet ut fra programmet relevant opp mot en inkluderende skole. Hentet fra partiets nettside i juli 2017.