Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFOs velgerguide: levekår / G

Arbeiderpartiet - levekår

Ap– terningkast 5

Arbeid er en viktig kilde til levekår, og her er det mye positivt på det, som styrking av Nav og utdanning som tiltak. Men hva med de som ikke kan være i jobb? De tar til orde for økt gradering i de helserelaterte ytelsene og en reell mulighet for arbeid med gradert uføretrygd. De vil innføre skjermingsordning på tannhelseutgifter til folk med svak økonomi, det er veldig positivt.

Dette har vi basert terningkastet på:

Fra Arbeiderpartiets stortingsprogram 2017-21
(Programmet har 94 sider)

Den største forskjellen i velstand og velferd går mellom dem som har og de som ikke har arbeid. Derfor er også trygghet for å få arbeid og trygghet når man er i arbeid, det viktigste for å redusere de sosiale og økonomiske forskjellene mellom folk.

 

Partiet mener at for mange i dag faller utenfor arbeidslivet. Det gjelder blant annet mange seniorer, personer med nedsatt funksjonsevne og syke som har mye å bidra med. Partiet vil gjøre det lettere å delta og gjøre det mer lønnsomt for personer som lever på trygd, å delta noe i arbeidslivet. Det skal stilles krav til aktivitet for sosialhjelpsmottakere.

 

Partiet vil ha et arbeidsmarked med plass til alle, og vil reformere ordningene med arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Unge som mottar trygd, og som kan jobbe noe, skal møtes med en forventning om å delta og en jobbgaranti som sikrer reell mulighet til å kombinere trygd og arbeid.

 

Andelen unge som ikke er i arbeid, har ikke vært så høy på over ti år, og antallet unge uføre øker. Ordningen med arbeidsavklaringspenger fungerer ikke godt nok, og for mange som har noe arbeidsevne, blir likevel 100 prosent uføre. Manglende fullføring av videregående opplæring er en viktig del av problemstillingen. Det er derfor behov for økt bruk av gradering i de helserelaterte ytelsene, styrket AAP og en reell mulighet for arbeid når man har gradert uføretrygd. Vi vil innføre en aktivitetsreform for å hindre at unge faller utenfor arbeidslivet, og gi flere den sjansen de trenger for å komme ut i arbeid, delta i arbeidslivets fellesskap og få en egen inntekt å leve av.

 

Reformen vil bestå av:

• Bedre planlegging, oppfølging og gjennomføring av ordningen med AAP slik at flere kommer tilbake i arbeid

• Økt bruk av gradert uføretrygd

• At personer med gradert uføretrygd skal få brukt sin arbeidskapasitet. NAV får et overordnet ansvar for å sikre at det finnes jobber tilpasset denne gruppen både i offentlig og privat sektor. Kommunene får i tillegg en plikt til å sikre at denne gruppen får jobb. Kommunenes merkostnader til ordningen skal dekkes inn. Ordningen innføres for personer født i eller etter 1990.

 

NAV sin viktigste oppgave er å gi den enkelte mulighet til å stå i arbeid og benytte sin kompetanse på best mulig måte. Derfor er vi avhengig av en tjeneste med mulighet og evne til å bedre se den enkelte.

 

En stor del av befolkningen som er avhengig av helserelaterte trygdeytelser, står helt eller delvis utenfor arbeidsmarkedet. Et viktig utviklingstrekk i Norge og flere europeiske land er at stadig flere av disse sliter med psykiske lidelser. For mange vil sykemelding bidra til at de psykiske lidelsene blir forsterket. Derfor vil vi bidra til økt oppfølging av personer som sliter psykisk når de er i arbeid.

 

For å lykkes i møtet med disse utfordringene må arbeidsrettingen av NAV fortsette og forsterkes gjennom økt kompetanse, digitalisering og selvbetjening for å gi bedre brukeroppfølging. Det er avgjørende med et bedre samarbeid mellom NAV og helsesektoren, og tilsvarende med utdanningssektoren. Opptrening og forberedelse til arbeid kan være verdifulle bidrag i behandling av for eksempel psykiatriske lidelser. Utdanning kan for mange ungdommer være et riktigere svar enn arbeidsavklaringspenger eller tiltak. Å stille krav til arbeid vil få flere ut i jobb.

 

En styrking av arbeidslivskompetansen i NAV krever at NAV-kontorene kjenner det lokale arbeidsmarkedet, og at de samarbeider tett med lokale bedrifter og attførings- og vekstbedrifter. Bruk av det ordinære arbeidsmarkedet, i kombinasjon med ulike former for oppfølging og ulike grader av lønnstilskudd, bør være det viktigste virkemiddelet. Arbeidsrettede tiltak skal være tilpasset og kompetansebyggende for den enkelte.

 

Det er viktig å sikre et godt offentlig helsetilbud for alle. Ansattes fagkompetanse og medvirkning må i større grad tas med i utviklingen av tjenestetilbudet, i tillegg til medvirkning fra brukerne. På kjerneområder som helse, skole og eldreomsorg skal det være gode offentlige tilbud som omfatter alle. Grunnleggende velferdstjenester skal ikke privatiseres eller kommersialiseres.

 

Vi vil investere i vår felles helsetjeneste, slik at du kan få den beste behandlingen uavhengig av størrelsen på lommeboka eller dine evner og muligheter til å kreve hjelp. Partiet ønsker en sterk, offentlig helsetjeneste i hele landet. Flere må få hjelp tidligere, og sosiale helseforskjeller må forebygges. Partiet vil gi pårørende bedre støtte og hjelp.

 

Partiet vil:

 • Bruke finanspolitikken aktivt for å bekjempe arbeidsledighet og økte forskjeller
 • Bringe flere som sliter med å få fast arbeid, inn i arbeidslivet, blant annet gjennom ulike lønnstilskuddsordninger og oppfølgings- og kompetansehevende tiltak
 • Styrke tilskudd til opplæring i virksomheter
 • Benytte sterkere virkemidler for å gi flere mennesker med funksjonshemminger innpass i arbeidslivet
 • Beholde VTA ordningen som en del av den statlige arbeidsmarkedspolitikken og øke antall plasser
 • Sørge for universell utforming og tilgjengelighet for alle og heve kompetansen på universell utforming i offentlig planlegging, utbygging og innkjøp
 • Legge til rette for bedre tilgang til hjelpemidler for å kunne delta i arbeid over hele landet
 • Videreutvikle avtalen om et inkluderende arbeidsliv sammen med arbeidslivets parter
 • Opprettholde arbeidstakernes rettigheter i sykelønnsordningen
 • At helhetsansvaret for tjenestene skal være offentlig, og at innkjøp fra det private må styres av det offentlige.
 • Like krav til kvalitet og innhold skal stilles til private og offentlige
 • Videreføre pensjonsreformen, sikre en bærekraftig folketrygd og fortsette arbeidslinja
 • Innføre skjermingsordninger på tannhelseutgifter til personer med svak økonomi og dårlig tannhelse, samt utrede hvilke ordninger som best møter dette behovet
 • Forbedre ordningene for refusjon gjennom folketrygden til spesielle diagnose

Teksten hentet ut fra programmet relevant opp mot levekår. Hentet fra partiets nettside i juli 2017. Med forbehold om at partiets program var foreløpig og ikke korrekturlest.