Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFOs velgerguide: levekår / G

Høyre - levekår

Høyre – terningkast 4

De har fokus på mulighetene til jobb og å senke terskelen til arbeidslivet, for eksempel ved bruk av lønnstilskudd. De ønsker gode støtteordninger for sårbare grupper, at flere skal eie egen bolig, og bekjempe sosiale forskjeller gjennom utdanning. Negativt at de vil heve frikortgrensen og vurdere sykelønnsordningen.

Dette har vi basert terningkastet på:

Fra Høyres stortingsprogram 2017-21
(Programmet har 81 sider)

 

Som samfunn skal vi sikre den grunnleggende tryggheten for deg og dine. Den viktigste velferden er å ha en jobb å gå til. Det sikrer inntekt og velferd for den enkelte, familiene og samfunnet. Det å ha en jobb å gå til er den sikreste vei for å unngå fattigdom. Derfor vil partiet jobbe for at de som kan delta i arbeidslivet, skal ha mulighet til det.

 

Vi må både de trygge arbeidsplassene vi har, og legge til rette for å skape nye. Partiet vil ha et inkluderende arbeidsliv der flere enn i dag deltar. Personer som står utenfor av ulike årsaker, må sikres tilrettelegging og hjelp.

 

Partiet vil ha et velferdssystem som gir hjelp når du trenger det. Vi må bekjempe sosiale forskjeller gjennom et bedre utdannelsessystem og gi mer målrettet hjelp til dem som trenger det mest. Velferdssystemet må gi folk en ny sjanse, ikke låse dem ute fra arbeidsmarkedet. Partiet vil reformere velferdssystemet for å sikre den grunnleggende tryggheten og gi flere en sjanse i arbeidslivet.

 

Vi vil styrke det sosiale sikkerhetsnettet. Partiet vil fortsette arbeidet med å sikre at alle barn og unge får delta på fritids- og kulturaktiviteter. Partiet vil videreføre redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagen for barn av foreldre med svak økonomi. Vi vil legge til rette for at flere kan eie sin egen bolig, for eksempel ved i større grad å ta i bruk den boligsosiale modellen leie-før-eie over hele landet.

 

Helse: Sørge for gode tannhelsetjenester og gode offentlige støtteordninger for sårbare grupper.

 

Partiet vil:

 • Beholde barnetrygden og vurdere andre målrettede tiltak for å støtte barnefamilier med svak økonomi.
 • Videreutvikle modeller med flere tiltak på tvers av hjelpeapparatet, for å gi bedre oppfølging og støtte til familier med lav inntekt for eksempel gjennom hjelp til bolig, økonomi og tilbud om barnehage, SFO og fritidsaktiviteter til barna.
 • Ha en velferdsreform som gir flere en ny sjanse i arbeidslivet og færre på passiviserende stønader.
 • At gradering skal være hovedregelen ved mottak av helserelaterte ytelser og ved sykemelding, og sikre at de som kan og vil jobbe, får mulighet til å bruke restarbeidsevnen sin.
 • Heve frikortgrensen.
 • Sikre gode og målrettede ordninger for bostøtte og målrettede startlån for dem som trenger det mest.
 • Gi mottagere av offentlige ytelser større mulighet til å ta studiepoenggivende utdannelse.
 • Øke bruken av lønnstilskudd for å hjelpe flere inn i arbeidslivet.
 • Inkludere flere med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet gjennom blant annet bedre tilrettelegging og mer bruk av personlige tilretteleggingsavtaler.
 • Ha en moderne arbeidsmiljølovgivning som sikrer trygghet for den enkelte og nødvendig fleksibilitet i organiseringen av det daglige arbeid.
 • Sette ned et utvalg som vurderer sykelønnsordningen.
 • Ha aktivitetsplikt for å sikre at mottagere av sosialhjelp er i aktivitet.
 • Senke tersklene for deltagelse i arbeidslivet for personer med nedsatt funksjonsevne.
 • Ha et bedre samarbeid mellom arbeidsgivere, NAV, bemanningsbransje, attføringsbedrifter og andre tiltaksleverandører for å få flere i arbeid.
 • Gjennomføre målet om at ingen NAV-brukere under 30 år skal gå ledige i mer enn åtte uker uten å få et tilbud om arbeid eller utdannelse, arbeidstrening eller annen aktivitet.

Teksten hentet ut fra programmet relevant opp mot levekår. Hentet fra partiets nettside i juli 2017.