Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFOs velgerguide: levekår / G

Mdg - levekår

Mdg – terningkast 4

De ønsker at flere skal delta i arbeidslivet, blant annet ved å kombinere uføretrygd med arbeid i mindre brøker, og redusert arbeidstid. De ønsker en nasjonal minstenorm for sosialhjelp, bekjempe fattigdom, styrke NAV og sikre kvalitetsomsorg til syke og pleietrengende, noe som er veldig bra. Litt få konkrete tiltak.

Dette har vi basert terningkastet på:

Fra Mdg sitt stortingsprogram 2017-21
(Programmet har 87 sider)

 

Partiet vil videreutvikle og forbedre velferden og det sosiale sikkerhetsnettet i Norge. Alle skal ha like muligheter i livet uansett bakgrunn. Et solidarisk velferdssamfunn med en sterk, offentlig velferdsstat skal sikre alle innbyggere et verdig liv uten fattigdom.

 

Partiet vil åpne for uføretrygding i mindre brøker enn 50 prosent. Gradvis redusere arbeidstiden fra 37 til 30 timer per uke, hvor redusert arbeidstid i hovedsak erstatter reallønnsøkning. I samarbeid med partene i arbeidslivet jobbe for at flere skal kunne velge redusert arbeidstid. Partiet vil utvide den lovfestede retten til deltidsarbeid til å gjelde for flere arbeidstakere med omsorgsansvar, eventuelt også andre grupper dersom det viser seg å være behov for det.

 

Et inkluderende samfunn krever aktiv fattigdomsbekjempelse, et sterkt sosialt sikkerhetsnett og tilgang til arbeidslivet. Folketrygdens pensjons- og trygdeordninger skal bidra til økonomisk trygghet og en anstendig levestandard for personer som ikke kan delta i arbeidslivet. De ulike ordningene må samordnes godt og gjøres tilgjengelig for de som har rett til dem.

 

Partiet vil utrede og prøve ut ordninger med borgerlønn for å sikre et anstendig grunnlag for livsopphold for alle borgere. En slik betingelsesløs og universell grunninntekt vil kunne gi alle en større frihet og fleksibilitet til selv å velge hvordan de vil bruke tiden sin, gi motivasjon til å søke og være i jobb, og generelt bidra til økt livskvalitet, oppfinnsomhet og integritet for mange. En godt fungerende borgerlønn vil i tillegg kunne gjøre flere av dagens behovsprøvde velferds- og trygdeytelser overflødig, og slik redusere byråkrati og demotiverende saksbehandlingstid.

 

Partiet vil forsterke og utvide tiltak som har vist seg å føre til at flere får tilgang til arbeidsmarkedet, og blir værende i arbeidslivet. Vi vil derfor styrke NAV slik at de kan bruke sin kompetanse på beste måte for å følge opp personer som trenger støtte for å komme ut i arbeidslivet.

 

Syke og pleietrengende mennesker skal få god og trygg omsorg og behandling av høy kvalitet. Partiet vil sikre et fortsatt sterkt offentlig helse- og omsorgstilbud til alle. Det er viktig å motvirke en todeling av helsevesenet der personer med god økonomi kan kjøpe seg til bedre behandling.

 

Partiet vil:

  • Arbeide for en nasjonal minstenorm for sosialhjelp.
  • Legge til rette for at flere med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i arbeidslivet.
  • Styrke NAV for å sikre bedre oppfølging av brukere som følges opp av veileder.
  • Pålegge offentlige virksomheter å ansette en viss andel personer med redusert arbeidsevne.
  • Endre dagpengeordningen til også å omfatte personer som har mindre deltidsstillinger.
  • Bidra til at brukere av NAV med særlig lav inntekt skal kunne bruke honnørkort.
  • Sikre barn i Norge et liv uten fattigdom.
  • Innføre gradert barnetrygd for å gi høyere barnetrygd til husstander med lav inntekt.
  • Utvide mulighetene til omsorgslønn.

Teksten hentet ut fra programmet relevant opp mot levekår. Hentet fra partiets nettside i juli 2017.