Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFOs velgerguide: levekår / G

Senterpartiet - levekår

Sp – terningkast 4

Her er det en del positivt, som å ha et sterkt sikkerhetsnett for de som faller ut, utvide lønnstilskuddsordningen, styrke husbanken, samt styrke ordningene med bostøtte, omsorgslønn og særskilte gruppers støtte til tannbehandling. Vi er skeptiske til at de ønsker å begrense omfanget og antallet velferdsordninger – hva betyr det?

Dette har vi basert terningkastet på:


Fra Senterpartiets stortingsprogram 2017-21
(Programmet har 91 sider)

 

Partiet vil at samfunnet skal ha et sterkt sikkerhetsnett i form av velferdsytelser for dem som trenger det permanent, eller i faser av livet. Vi vil slå ring om viktige velferdsytelser som sykelønn, alderspensjon og uføretrygd.

 

Skal velferdstjenestene være gode nok for dem som trenger det, må vi sørge for at de er økonomisk bærekraftige på sikt. Derfor må vi både hindre vekst i antall stønadsmottakere og begrense omfanget og antallet velferdsordninger.

 

Et økende antall eldre og stadig større etterspørsel etter offentlige tjenester vil sette finansieringen av velferdsstaten under press. At så mange som mulig er i jobb, er derfor helt avgjørende. Å få flere i arbeid og utnytte restarbeidsevnen til hver enkelt blir derfor svært sentralt i fremtiden. Dermed blir færre avhengig av ulike trygdeytelser. En av folkestyrets hovedoppgaver er å sikre at alle ved arbeid får mulighet til å forsørge seg selv og sine nærmeste. Partiet ønsker å gi et særskilt skattefradrag til lavlønte som er i arbeid.

 

Partiet støtter uførereformen, som gir mer fleksibilitet for dem som har restarbeidsevne. Det er et hovedprinsipp for opprettholdelsen av arbeidslinja at ingen skal kunne motta mer i velferdsytelser enn det de kunne ha regnet med å tjene som lønnsmottakere. Unntaket fra dette kan være uføretrygdede med omsorg for flere barn som får behovsprøvd barnetillegg.

 

Partiet vil:

 • Utrede muligheten for at personer med alvorlige diagnoser som er under aktiv behandling, får nødvendig fleksibilitet når det gjelder sykemeldingens lengde og gradering, bedre mulighet for arbeidsnærvær og økonomisk sikkerhet i behandlingsperioden ut over ett år.
 • Ha aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år kombinert med en aktivitetsrett for mottakeren. Kommunene må få statstilskudd til å organisere denne aktiviteten.
 • Ha som hovedregel å fjerne muligheten til å bli varig uføretrygdet for dem som er under 30 år.
 • Øke barnetrygden for å styrke barnefamilienes økonomi, samt motarbeide forslag om å skattlegge disse målrettede ordningene.
 • At barnetrygd holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp.
 • Utvide omfanget av ordningene med varige og midlertidige lønnstilskudd til arbeidsgiver.
 • Arbeide for universelle velferdsrettigheter for norske borgere.
 • Sørge for et mer fleksibelt NAV-regelverk og bedre samhandling mellom NAV, kommuner og fylkeskommuner for å hindre at brukere faller mellom flere stoler.
 • Gjennomføre en sosial boligpolitikk som gir alle mulighet til å eie egen bolig, eller leie bolig til en overkommelig pris.
 • Øke midlene til tilpasningstilskudd gjennom Husbanken slik at blant annet eldre og funksjonshemmede kan tilrettelegge egne boliger.
 • Styrke de av Husbankens virkemidler som bidrar til at flere vanskeligstilte kan eie egen bolig.
 • Sikre kommunenes økonomiske rammer til å gi oppfølgingstjenester til personer som har vanskeligheter med å ha en stabil bosituasjon.
 • Styrke bostøtteordningen for barnefamilier, blant annet ved å vurdere inntektsgrensene.
 • Bruke trekkordninger fra trygd og stønader til husleie/bokostnader mer aktivt for å sikre at flere vanskeligstilte kan få en stabil bosituasjon i leid eller eid bolig.
 • Styrke støtten til ombygging av egen bolig med tanke på universell utforming.
 • Sørge for mer tilrettelagt arbeid og gi dem som har nedsatt funksjonsevne mulighet til varig oppfølging i ordinært arbeid.
 • Styrke ordningen hvor særskilte grupper får støtte til tannbehandling etter lov om folketrygd, slik at utgiftsdekningen står i forhold til de faktiske utgiftene.
 • Styrke omsorgslønnsordningen
 • Styrke ordningen hvor særskilte grupper får støtte til tannbehandling etter lov om folketrygd, slik at utgiftsdekningen står i forhold til de faktiske utgiftene.
 • Innføre gratis kjernetid for lavinntektsfamilier i SFO.

 Teksten hentet ut fra programmet relevant opp mot levekår. Hentet fra partiets nettside i juli 2017.