Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFOs velgerguide: levekår / G

SV - levekår

SV - terningkast 5
De har fokus på rettferdighet, helseforskjeller og inkluderende arbeidsliv. De vil gjeninnføre diagnoselisten, noe som er veldig bra. De vil heve minsteytelser i folketrygden, legge om bostøtten, forbedre eksisterende ordninger, trekke brukerne inn i utformingen av tjenestene og at tannhelsen skal bli en del av folketrygden. En sterk femmer.

Dette har vi basert terningkastet på:

Fra SV sitt stortingsprogram 2017-21
(Programmet har 106 sider)

 

Norge er et land med relativt små forskjeller, en sterk velferdsstat, høy arbeidsdeltakelse blant begge kjønn og en stabil økonomi. Dette har gjort Norge til et av verdens beste land å bo i. Likevel vet vi at dette kan snu. Forskjellene i makt og rikdom øker, arbeidsløsheten har bitt seg fast og flere må jobbe i midlertidig stillinger. Samtidig skyter boligprisene i været. Slik skapes og forsterkes forskjeller.

 

Vi må redusere forskjellene, styrke velferden og bekjempe fattigdom generelt, og fattigdom i barnefamilier spesielt. Vi må bidra til flere og tryggere arbeidsplasser. Partiet vil derfor jobbe for mer rettferdig fordeling av makt, mellom kjønnene, mellom by og distrikt, mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, mellom de med store ressurser og de med få.

 

Skal vi ha små forskjeller i framtiden, må vi også ha en politikk som sikrer alle mennesker like muligheter til både å lykkes og til å få hjelp når vi trenger det. Det skal være godt å bli gammel, og vi skal være trygge på at helsetjenestene er der når vi trenger dem, uavhengig av hvor vi bor, hvilken inntekt vi har eller hvilke behov vi har. Helsekronene skal gå til omsorg, ikke til profitt.

 

Partiet jobber for rettferdig fordeling av goder og et samfunn med mindre økonomiske forskjeller. Vi vil ha en økonomi som virker for alle, og et fellesskap som ikke gir opp noen. For partiet vil en god fordelingspolitikk også innebære at vi alle skal ha god tilgang til offentlige tjenester uansett hvor vi bor. Partiet vil bekjempe urettferdige helseforskjeller.

 

Skal vi lykkes med å skape gode levekår for alle, må de som kjenner problemene på kroppen og vet hvor skoen trykker alltid være med i utformingen og utviklingen av velferdstjenestene. Vi må sikre tverrfaglighet i alle velferdssystemene våre.

Tjenestene skal i størst mulig grad være tilgjengelig for alle når de har behov for dem. Jo mer avhengig av tjenesten den enkelte er, jo viktigere er det at de blir involvert og deres og pårørendes behov ivaretatt.

 

Arbeid gir økonomisk trygghet. Vi trenger et inkluderende arbeidsliv som gir alle som kan jobbe, muligheten til det. De som blir syke, permitteres eller mister jobben, må sikres gode muligheter for å komme tilbake i arbeid. Samfunnet må også legge til rette for aktiviteter som hjelper folk tilbake i jobb. Vi må gjøre det som virker og motiverer.

 

I dag kvier mange nordmenn seg for å gå til tannlegen, ikke bare av frykt for hull i tennene, men også av frykt for utgiftene. Tennene er en viktig del av helsen vår, og partiet vil at tannhelsetjenestene skal dekkes av folketrygden, slik andre helseutgifter gjør.

 

Partiet vil:

  • At økonomisk sosialhjelp må være på et nivå man kan leve av. Derfor bør statlige satser opp til det som behøves for et normalt livsopphold, for eksempel ved bruk av SIFOs standardbudsjett. Barnetrygden må holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp.
  • At uføretrygden holder et nivå som hindrer fattigdom og at barnefamilier og unge uføre gis mer støtte enn i dag. Det skal lages en kompensasjonsordning for dem som tapte på endringene i uførereformen, og barnetillegget skal tilbake til samme nivå som før det borgerlige flertallet gjennomførte kutt i ordningen.
  • At mottakere av arbeidsavklaringspenger får vurdering og tiltak raskere enn i dag, for å unngå lengre perioder med arbeidsløshet eller manglende deltakelse i utdanning eller andre arbeidsrettede tiltak.
  • At satsen for unge som deltar i kvalifiseringsprogrammet, som i dag er lavere enn for voksne mottakere, heves til tilsvarende nivå som andre mottakere, og at barnetillegget på arbeidsavklaringspenger økes for å gi trygghet og mer nærhet til arbeidslivet.
  • Legge om og øke bostøtten slik at ogs. de som har minst kan få et trygt sted å bo.

  • At minsteytelsene i folketrygden økes, slik at folketrygden sikrer et anstendig livsopphold.
  • At ordningen med pleiepenger gjennomgår endringer som sørger for raskere avklaring for familiene, mindre utrygghet og mer forutsigbarhet. Samtidig vil vi se på ordningen med omsorgslønn for å få til forbedringer.
  • Sikre tilgang på helsehjelp og behandling for kronikere. Vi vil gjeninnføre diagnoselisten for fri fysioterapi for å unngå at kronikere kan få en betydelig forverret helsesituasjon. Mange kronisk syke har fra før svak økonomi og vil ikke klare å håndtere merkostnaden. Det er et offentlig ansvar å jevne ut forskjeller, egenandeler må holdes nede og ikke økes.
  • At tannhelse skal bli en del av folketrygden.
  • Fase inn en refusjon av alle tannlegeutgifter over 2500 kr etter statlig fastsatte takster.

 Teksten hentet ut fra programmet relevant opp mot levekår. Hentet fra partiets nettside i juli 2017.