Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFOs velgerguide: levekår / G

Venstre - levekår

Venstre – terningkast 3

De ønsker blant annet å utvide lønnstilskuddsordningen, gjøre det enklere å kombinere trygd og arbeid, gratis barnehage og SFO for lavinntektsfamilier. Veldig bra at de vil utvide rettshjelpsordningen. Negativt å blande skattesystemet inn i velferdsytelser, og ville innføre egenandel i sykepengeordningen.

Dette har vi basert terningkastet på:


Fra Venstres stortingsprogram 2017-21
(Programmet har 176 sider)

 

I et liberalt samfunn er det en egenverdi at flest mulig har frihet til å leve det livet man selv ønsker. Det handler i stor grad om å lage et nødvendig sikkerhetsnett i form av et raust fellesskap som stiller opp ved behov, og ellers trekker seg tilbake. En forutsetning er at ingen skal leve i fattigdom, nød eller uønsket undertrykking og ekskluderende forskjeller.

 

Partiet vil ha flere i arbeid og færre på stønad. Arbeid er det viktigste sikkerhetsnettet vårt. Folk som er i jobb, får sosiale nettverk, økonomisk selvstendighet og deltar i finansieringen av sikkerhetsnettet til dem som faller utenfor arbeidslivet. At flere kommer i arbeid, er helt avgjørende for at vi skal kunne klare å opprettholde de statlige velferdsordningene i framtida.

 

Partiet vil at ulike velferdsytelser i kombinasjon med skattesystemet skal utformes slik at det lønner seg for den enkelte å være i inntektsgivende arbeid. Det offentlige må ta et større ansvar og bli flinkere til å tilrettelegge arbeidsplasser for folk som av en eller annen grunn har nedsatt arbeidsevne.

 

Partiets hovedmål for å sikre velferdssamfunnet er:

• å få flest mulig i arbeid

• å gjøre livslang læring til en realitet

• å redusere fattigdommen i Norge

• å utvikle den norske arbeidslivsmodellen

 

Partiet vil:

 • Sørge for at arbeidsplasser tilpasses fysisk til den enkeltes behov
 • Opprette flere arbeidsplasser for personer som av ulike grunner har nedsatt arbeidsevne
 • Øke mulighetene for omskolering, opptrening og praksisplasser
 • Opprette flere lærlingplasser i stat og kommune
 • Fjerne den øvre aldersgrensen på 26 år og taket på 3 års varighet for utdanning som arbeidsrettet tiltak
 • Øke potten for midlertidig lønnstilskudd og sørge for at tiltaket omfatter flere grupper enn i dag
 • Øke ungdoms- og arbeidsmarkedskompetanse hos NAV
 • Gjøre det enklere å kombinere arbeid og trygd ved å sørge for fleksible permisjonsregler og tidligere avklaring for langtidssykemeldte
 • Opprette tilstrekkelig antall tiltaksplasser og plasser i ordinært arbeidsliv for personer med nedsatt arbeidsevne
 • Gjøre det lettere for arbeidsgivere å legge til rette for at syke personer kan jobbe, samt gi arbeidsgiver et medansvar for finansiering av hele sykepengeperioden uten at den totale økonomiske byrden skal øke
 • Ha gratis barnehage og SFO for lavinntektsfamilier
 • Avvikle skatteklasse 2
 • Utrede en reform med jevnere satser for arbeidsledighetstrygd og helserelaterte ytelser som uføretrygd, arbeidsavklaringspenger (AAP) og sykelønn
 • Innføre en moderat egenandel i sykepengeordningen
 • Korte ned perioden med arbeidsavklaringspenger og bruke eventuelle besparing på tiltak for å få flere tilbake i arbeid
 • Utrede en reform der hovedregelen er tilpasset arbeid, ikke passive ytelser, og der kommunene får et særlig ansvar som arbeidsgiver i siste instans
 • Kreve at kommunene står som garantist og arbeidsgiver for dem som har rett og plikt til arbeid
 • Innføre en nasjonal minstenorm for sosialhjelpsmottakere og sørge for at barnetrygden kommer i tillegg til sosialhjelp
 • Stimulere kommunene til å tilby flere boliger som er tilpasset ulike behov
 • Lage en ordning for hjemkjøp av kommunal bolig
 • Utvide rettshjelpsordningens dekningsområder til også å gjelde for eksempel problemstillinger innenfor straffegjennomføringsrett, utlendingsrett, arbeidsrett og husleierett
 • Øke inntektsgrensen for fri rettshjelp
 • Gjennomgå refusjonsordningene for å inkludere lavinntektsgrupper og innføre en høykostnadsbeskyttelse
 • Sikre startlån til vanskeligstilte
 • Endre regelverket for støtte til ombygging av bolig etter sykdom eller skade, slik at flest mulig har råd til å bli boende hjemme i boliger tilpasset rullestol eller andre hjelpemidler

Teksten hentet ut fra programmet relevant opp mot levekår. Hentet fra partiets nettside i juli 2017.