Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Bedre samhandling for oss?

Bedre samhandling for oss?

I starten av april arrangerte FFO erfaringsseminar om samhandlingsreformen for våre medlemsorganisasjoner og fylkeslag. En av problemstillingene som ble belyst er hvordan det går med målene om mer koordinerte tjenester, bedre pasientinvolvering og gode pasientforløp. Hvordan følger kommunene opp?

Regjeringen vil gjennom samhandlingsreformen gi bedre koordinerte tjenester, bedre pasientmedvirkning og involvering, og bedre pasientforløp – blant annet gjennom mer ansvar for oppfølging i kommunene.

Samhandlingsreformen startet i 2012, og har gitt kommunene økt ansvar. De tar tidligere imot pasienter som sendes hjem fra sykehus, og mange sliter blant annet med å følge opp medisinsk og med å gi god rehabilitering. Når utskrivningsklare pasienter tar en stor del av ressursene i kommunal pleie- og omsorgssektor, er FFO redd for at dette skal gå ut over tilbudet til mennesker som lever med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Deltakere på FFOs erfaringsseminar om Samhandlingsreformen.

Ivrige deltakere på erfaringssamlingen om Samhandlingsreformen.

FFO vet at funksjonshemmede og kroniske syke allerede sliter med å få kommunale tjenester de har krav på, og vi er bekymret for at Samhandlingsreformen ytterligere vil forsterke dette. Vi ønsker derfor å avholde et seminar der erfaringer fra våre medlemsorganisasjoner etter to år med samhandling er tema. Vi tror disse erfaringene vil gi et godt bilde av hvordan reformen slår ut. Erfaringsoppsummeringen vil gi FFO et viktig grunnlag for videre politisk arbeid med reformen, og for å kunne gi gode innspill til helsemyndighetene.

Seminaret hadde fokus på disse to problemstillingene:

  • Hvordan går det med målene om mer koordinerte tjenester, bedre pasientinvolvering og gode pasientforløp? Hvordan følger kommunene opp?

  • Hvordan står det til med tilbudet i kommunene to år ut i reformen?

Her kan du laste ned presentasjonene knyttet til punkt 1:

Monica Skjøld Johansen (Helse- og omsorgsdepartementet)
Bente Heggedal Gerner (Samhandlingsavdelingen på Ahus)
Astrid Børset (Lovisenberg Diakonale Sykehus)
Magne Wang Fredriksen (Norges Parkinsonforbund) 
Birte Sand Rismyhr (Personskadeforbundet LTN)

 

Her kan du laste ned presentasjonene knyttet til punkt 2:

Olav Vea Gustavsen (FFO Telemark)
Anne Lise Kristensen (Helse-, sosial- og eldreombud i Oslo)
Liv Overaae (KS)