Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / FFO vil grunnlovfeste personvernet

FFO vil grunnlovfeste personvernet

Menneskerettsutvalget foreslår i sin utredning at respekten for privatlivets fred, personvern og personopplysningsvern bør grunnlovfestes. FFO støtter forslaget, og mener at en grunnlovfesting vil synliggjøre og styrke personvernets stilling i norsk rett.

I en høring i Kommunal- og forvaltningskomiteen ba vi Stortinget gi sin støtte til en grunnlovfesting av personvern, herunder retten til privatliv og personopplysningsvern.

- FFO mener at personvern er en menneskerettighet. Vi ber derfor komiteen anerkjenne at personvern reguleres av det internasjonale menneskerettighetsregelverket. Dette pålegger offentlige myndigheter ansvar for oppfyllelse av rettighetene, sier FFOs generalsekretær Liv Arum.

I høringen pekte Arum på to områder der funksjonshemmedes personvern utfordres spesielt, nemlig i sitt møte med NAV og i helsetjenesten.

FFO er opptatt av at personvernet ivaretas i de virksomheter som funksjonshemmede og kronisk syke oftest kommer i kontakt med. Det innebærer at prinsippet om personvernet skal ivaretas i pasientjournaler, i helseregistre, i saksbehandlingssystemer i arbeids- og velferdsforvaltningen og i ulike elektroniske arkiver.

Svekket personvern

De fleste svarer ja når man blir bedt om å samtykke til at sensitive personopplysninger registreres, for eksempel til forskningsformål. I helsetjenesten er det imidlertid en utvikling mot at det skal avgis brede generelle samtykker, slik at registreringene kan benyttes til flere formål. Dette kan være formål som ikke er kjent på registreringstidspunktet. Det gir også mulighet til å koble flere registre når det er hensiktsmessig i forskningsøyemed.

- FFO mener at denne utviklingen har svekket personvernet kraftig. Vi mener at vern om personopplysninger må komme foran forskningsinteresser og den enkeltes samfunnsansvar, sier generalsekretæren i FFO.

NAV må skjerpe sine rutiner

I 2010 utarbeidet FFO en rapport om våre erfaringer med NAV. En gjennomgang som Rettighetssenteret foretok viser at flere brukere har opplevd at sakspapirer med sensitive personopplysninger kom på aveie. Dette tyder på at NAV ikke har gode nok rutiner for sikker dokumentbehandling og de har etter FFOs syn derfor ikke lykkes med å ivareta personvernsikkerheten.

Datatilsynet mottar mange klager på brudd på personvernrettigheter og plikter i NAV. Det er nylig gjennomført tilsyn med NAVs behandling av personopplysninger i sin kontrollvirksomhet. Tilsynet avdekket alvorlige brudd på personopplysningsloven.

- Vi ber komiteen anerkjenne behovet for at NAV må styrke sin kompetanse på ivaretakelse av personvern, sier Arum.

IKT-utsikter og utfordringer

FFO har tidligere gitt sin støtte til regjeringens satsning på modernisering av IKT-løsninger, samt digitalisering av kommunikasjonen mellom det offentlige og enkeltpersoner. Innebygd personvern er imidlertid en forutsetning for vår støtte.

Modernisering av IKT i NAV vil gi bedre tjenester til brukere, bedre kommunikasjon mellom NAV og brukere, og det vil være ressursbesparende.

- Personvern må være et fokusområde i denne moderniseringen, sier Arum.

Elektronisk journal

Personvern må gis spesiell oppmerksomhet i utredningsarbeidet av etableringen av elektronisk journal. Vi må være helt sikre på at de løsningene som velges er de beste for å ivareta et godt personvern.

FFO ba komiteen støtte regjeringens forslag om et prinsipielt mål om innebygd personvern i alle sektorer, og da særlig i NAV og helse- og omsorgssektoren.

Her kan du laste ned:

FFOs merknad til Helse- og omsorgskomiteen (pdf).