Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Stor skamfølelse blant unge uføre

Stor skamfølelse blant unge uføre

Levekår for unge uføre er tema i en rapport som Unge funksjonshemmede nylig lanserte. Rapporten er ikke oppmuntrende lesning. Og intervjuene som ble foretatt underveis viser at det er mange som vegrer seg for å si at de lever på uføretrygd.

Mytene om uføre er mange. I media kan man lese at det er lønnsomt å trygde seg, og at den enkelte velger å leve på trygd. Det sies også at antall unge uføre er sterkt økende. Sannheten er at det er 2 234 færre uføre under 40 år nå, enn det var i 2004.

Rapporten «Ung og ufør» er utarbeidet av prosjektleder Laila Bakke, og finansiert med midler fra Extrastifelsen. Den viser at levekårene for unge uføre er dårlige.

- Rapporten er ikke oppmuntrende lesning, sier Bakke, som utarbeidet rapporten basert på intervjuer med unge uføre og en spørreundersøkelse på nett. 

Hun forteller at unge som mottar arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon har lavere inntekt enn befolkningen generelt. Veldig mange opplever det som skamfullt å være trygdet. 

- Selv om de opplever at de ikke har mulighet til å være i lønne arbeid, oppleves det som vanskelig å fortelle til andre at man lever på trygd. Det er kun 13 prosent av de som er ung ufør som er åpne om det, sier prosjektlederen i Unge funksjonshemmede.

Her er de viktigste funnene i rapporten:

- Gjennomsnittlig månedsinntekt hos uføre i vårt utvalg var 10 000 kroner lavere enn gjennomsnittlig månedsinntekt i befolkningen for øvrig.

- Mange har behov for andre ytelser, som bostøtte, sosialstønad og økonomisk hjelp fra familie og venner ved siden av uførepensjon eller arbeidsavklaringspenger. Det innebærer at ytelsen ikke strekker til slik at man kan ha et normalt forbruk.

- Mange av respondentene har store ekstrautgifter knyttet til sin funksjonshemning. 42 prosent av respondentene i undersøkelsen hadde ekstrautgifter knyttet til sin funksjonshemning utover det som går på egenandelskort 1 og 2. Ekstrautgiftene varierte fra 2000 kroner i året til 100 000 kroner. 

- Det er mange som får problemer ved en uforutsett utgift på 3000 kroner. Det er bare 41 prosent som takler en slik utgift greit, for de øvrige blir det vanskelig. En uforutsett utgift på 10 000 kroner blir vanskelig for 90 prosent. Hele 45 prosent må ha hjelp av familie og venner for å klare en slik utgift.

- Mange av respondentene er bekymret for egen økonomi. 30 prosent av respondentene svarer at de ofte er bekymret for økonomien sin, mens hele 27 prosent alltid er det.

- Å være trygdet er skambelagt. Det er 40 prosent som sjelden eller aldri forteller andre at de er trygdet. 47 prosent forteller det av og til. Bare 13 prosent er helt åpne om at de mottar trygd. 

Her kan du laste ned rapporten Ung og ufør (pdf).