Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Stort engasjement på FFOs ledermøte

Stort engasjement på FFOs ledermøte

I dag var ledere, generalsekretærer, daglige ledere i FFOs medlemsorganisasjoner samlet til vårt årlige ledermøte. Aktuelle politiske saker stod på dagsorden. Prioriteringer av kronikere i helsetjenesten og den videre innsatsen på rehabiliteringsfeltet var tema for helse- og omsorgsministerens innlegg.

Bent Høie tok opp flere viktige temaer i innlegget, og omtalte blant annet opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering. Denne vil komme på plass høsten 2016. Fritt rehabilitering vil også bli en realitet, men statsråden kunne ikke oppgi når. Nå er det fritt behandlingsvalg departementet jobber med.

Stortingsmelding om primærhelsetjenesten

I 2015 vil den første stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten legges fram. Ett av målene med denne er at pasienter skal få tjenester som er mer koordinerte og helhetlige.

- Vi må ha en primærhelsetjeneste som er samlet og som ser hele mennesket, og som kan jobbe tverrfaglig. For mennesker med kroniske sykdommer er dette spesielt viktig, sa statsråden.

Deretter omtalte Høie nasjonal helse- og sykehusplan som vil bli lagt fram etter stortingsmeldingen. FFO vil bli invitert til å være med i dette arbeidet. Det skal nedsettes to ekspertgrupper – en for fagorganisasjonene og en for fri fagfolk, deriblant brukerorganisasjoner.

Det ble åpnet for spørsmål etter innledningen. Det var mange som tegnet seg, stilte relevante spørsmål og fikk gode svar.

Helse- og omsorgminister Bent Høie svarer på spørsmålet til generalsekretær Liv Arum.

FFOs generalsekretær stilte spørsmål til helse- og omsorgsminister Bent Høie (med ryggen til). Lyttende får hun svar.

Avslutningsvis påpekte Høie at det vil være viktig å finne et balansepunkt i opptrappingsplanen for hva kommunene og spesialisthelsetjenesten kan levere innen habilitering og rehabilitering. Her vil likemannsarbeid få stor betydning, og derfor blir dette hovedtema på den nasjonale helsekonferansen i mai.

Skyggerapporten til FN

Generalsekretær Liv Arum orienterte om hvordan FFO utfører oppdraget med å være koordinator for sivilt samfunns skyggerapport på FN-konvensjonen for rettighetene til funksjonshemmede.

Det er mulig å gi innspill til skyggerapporten på FFOs web. Det vil også bli avholdt tematiske dialogmøter for å høste innspill. Dette vil FFO komme med mer informasjon om på et senere tidspunkt. Skyggerapporten skal overleveres FN-komiteen våren 2015.

I innledningen viste Arum til noen eksempler på innspill. Hun påpekte også at denne konvensjonen skiller seg fra andre, for eksempel Kvinnekonvensjonen, ved at den er langt mer konkret. Dette forplikter norske myndigheter på en helt annen måte.

Erfaringer fra Sverige

Ledermøte fikk også høre Mikael Klein, interessepolitisk sjef i Handikappförbunden, fortelle hvordan de jobber for å påvirke politikken etter at Sverige ratifiserte FN-konvensjonen for seks år siden.

Mikael Klein, interessepolitisk sjef i Handikappförbunden.Handikappförbunden har overlevert sin skyggerapport. Denne uken ble Sverige avhørt om oppfølgingen av konvensjonen i Genève, og Overvåkningskomiteens synspunkter blir lagt fram fredag 11. april 2014.

Mikael Klein fortalte svenske erfaringer med FN-konvensjonen.

Funksjonshemmede i Sverige opplever, i likhet med her hjemme, å ikke få innfridd lovfestede rettigheter.

- Vi har ikke nådd et perspektivskifte hva gjelder oppfyllelse av lovfestede rettigheter, men her vil konvensjonen spille en svært viktig rolle i årene framover, sa Klein.

Positive signaler om TEK10

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ga en orientering om prosessen knyttet til endringer av krav til universell utforming i teknisk forskrift (TEK10).

Forskriften sendes på høring denne våren, og det vil bli lagt fram flere forslag på løsninger.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.- Dette gjør prosessen mer åpen og inkluderende. Jeg tar det for gitt at FFO vil delta aktivt i høringsprosessen, sa statsråden.

Sanner viste til FN-konvensjonen og bestemmelsen om at alle har rett til et selvstendig liv og til å delta i samfunnet. I dag er kun 10 prosent av boligene tilgjengelig for rullestolbrukere.

- Det er et stort behov for flere tilgjengelige boliger. Universell utforming handler om likeverd og deltakelse, sa kommunal- og moderniseringsministeren til FFOs ledermøte.

Her kan du laste ned:

Skyggerapportering til FN-komiteen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (Liv Arum - FFO)

Så jobbar vi för att påverka (Mikael Klein - Hanikappförbunden)

Nytt politisk farvann for FFO 

FFOs Rettighetssenter - Hva viser 2013?