Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO mener / Krav og merknader

Krav og merknader

 • 03.05.2021

  Meld. St. 25, Prop. 100 L: Stortingsmelding om likeverdsreformen og for forslag om endringer i velferdstjenestelovgivningen (samarbeid, samordning og barnekoordinator).

  FFO vil komme med innspill til Prop. 100 L: Stortingsmelding om likeverdsreformen og for forslag om endringer i velferdstjenestelovgivningen (samarbeid, samordning og barnekoordinator).

 • 26.08.2020

  FFOs krav til statsbudsjettet 2022

  24. august 2020 sendte vi over våre første punkter til regjeringen knyttet til statsbudsjettet for 2022.

  Våre detaljerte krav til statsbudsjettet for 2022 ble oversendt til de respektive
  departementene før jul 2020. Her kan du lese kravene.

 • 27.10.2020

  FFOs merknader til statsbudsjettet 2021

  Her kan du lese FFOs merknader til de ulike komiteene.

   

 • 02.10.2020

  Merknad til Meld. St. 24 (2019-2020)

  Høring om: Lindrende behandling og omsorg - Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve (Meld. St. 24 (2019-2020))
  FFO viser til ovennevnte stortingsmelding, og ønsker her å gi våre innspill til meldingen med søkelys på barn og unge og deres familier, barnepalliasjonsfeltet.

   

 • 04.02.2020

  Merknad til Meld. St. 6 2019-2020

  Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO. Merknad til Utdannings- og forskningskomitéen 28. januar 2020.

 • 19.05.2017

  Prop. 64 L (2016-2017) Endringar i forvaltningslova, tvistelova m.m. (overprøvingskompetanse m.m.)

  Les FFOs brev til Kommunal- og forvaltningskomitéen her

 • 11.05.2017

  Prop. 57 L (2016–2017) Endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø)

  Kirke-, utdannings- og forskningskomitéen har til behandling Prop. 57 L (2016–2017) Endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø) 

 • 11.05.2017

  Merknad til Prop. 81 L (2016-2017)

  Familie- og kulturkomitéen har til behandling Prop. 81 L (2016-2017) Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven)

 • 03.05.2017

  Merknad til Prop. 65 L (2016-2017)

  Stortingets Kommunal- og forvaltningskomité har til behandling Prop. 65 L (2016-207) Endringar i kommunelova m.m. (råd for eldre, personar med funksjonsnedsetjing og ungdom)

 • 02.05.2017

  Merknad til Prop. 74 L (2016-2017)

  Arbeids- og sosialdepartementet foreslår endringer i folketrygdloven mv. (arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader til arbeidsrettede tiltak mv.)