Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Troms og Finnmark / Arrangementer

Arrangementer

 • Ifølge FFO`s vedtekter § 5 innkaller FFO Troms og Finnmark representanter fra medlemsorganisasjonene til årsmøte 2023. Hver medlemsorganisasjon kan påmelde to representanter. Påmeldingsfrist er 16 mars 2023.

  Saker som ønskes behandlet på fylkesårsmøtet må være styret i hende innen 01. mars til følgende mail: post.tromsogfinnmark@ffo.no 

  Følgende saksliste foreslås:

  a)           Konstituering

  1.         Godkjenning av beslutningsdyktighet

  2.         Godkjenning av innkalling

  3.         Godkjenning av saksliste

  4.         Valg av møtefunksjonærer

  -              møteledere

  -              sekretærer

  -              protokollunderskrivere

  -              tellekorps og

  -              andre

  b)           Godkjenning av fylkes-FFOs årsberetning for siste kalenderår

  c)            Godkjenning av fylkes-FFOs årsregnskap med revisorens beretning for siste kalenderår

  d)           Vedta konkretisert arbeidsprogram for kommende periode

  e)           Vedta budsjett for inneværende år, inkludert fastsettingen av eventuelt honorar og godtgjørelse til fylkes-FFOs tillitsvalgte

  f)             Saker fra medlemsorganisasjonene og styret

  g)           Valg av styre, fem–sju (5–7) medlemmer

  -           Leder

  -           Nestleder

  -           Styremedlemmer

  -           to–fire (2–4) varamedlemmer

   

  Leder velges for ett (1) år. Styremedlemmer velges for to (2) år slik at halvparten er på valg hvert år. Varamedlemmer velges for ett (1) år.

  Antall styremedlemmer og varamedlemmer skal samlet ikke overstige ni personer. Styret konstituerer seg med de styrefunksjonene som er nødvendig.

  h)        Revisor

   

  i)          Valg av valgkomité

              -           Leder

  -           To (2) medlemmer

  -           Ett (1) varamedlem

   

  Leder velges for ett (1) år. Medlemmer velges for to (2) år slik at den ene står på valg hvert år. Varamedlem velges for ett (1) år.

   

  Hver enkelt organisasjon kan stille med 2 representanter. Det er kun en fra hver organisasjon som har stemmerett under behandlingen av de ulike årsmøtesaker.

   

  Bestilling av tolk:
  For de som trenger tolk, bestilles dette av den enkelte direkte via tolketjenesten.

   

  30.03 - 30.03.2023

  Microsoft Teams

  Påmelding
  Fylkesårsmøte 2023 i FFO Troms og Finnmark

  30.03 - 30.03.2023, Microsoft Teams

 • Brukermedvirkning vil si at de som berøres av en beslutning, eller er brukere av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbud. 

  FFO Troms og Finnmark har, i samarbeid med NAAF Region Nord, gleden til å invitere til et kurs om brukermedvirkning.

  Foredragsholder/ innleder: Gro Johansen. Gro har mange års erfaring som brukermedvirker i ulike råd. Hun er nestleder i brukerutvalget ved Finnmarkssykehuset.

  Tid: Lørdag 15. april, kl. 12.00 - 18.00 (vi starter med lunsj)
  Søndag 16. april kl. 09-12.00 (avslutning med lunsj).

  Egenandel: kr. 2000, som dekkes av den enkeltes deltakers forbund. Egenandel dekker kurs, reise og opphold for de som bor utenfor Alta.  

  En viktig forutsetning for gjennomføring av kurset er at minimum 15 personer melder seg på, og her vil prinsippet om «førstemann til mølla» gjelde.

  Bindende påmelding snarest og senest innen 31. mars 2023.

  På dette kurset vil du få informasjon om medvirkning på tjenestenivå og systemnivå.

  15.04 - 16.04.2023

  Markedsgata 3, Alta, 3. etasje. (møterom til FFO Troms og Finnmark)

  Påmelding
  Kurs om brukermedvirkning

  15.04 - 16.04.2023, Markedsgata 3, Alta, 3. etasje. (møterom til FFO Troms og Finnmark)

 • Å begynne på skolen er en av de store overganger i livet. Skolen er også stedet som danner grunnlaget for videre læring. Skolegangen kan ofte være mer utfordrende for de som har et funksjonshemmet eller kronisk sykt barn.

  Hvilke rettigheter har man egentlig og hva gjør man om skolen ikke oppfyller disse?

  FFO Troms og Finnmark inviterer i samarbeid med FFO nasjonalt til et seminar om rettigheter i grunnskolen for funksjonshemmede og kronisk syke barn den 24. November 2022.

  Seminaret gir deg som forelder eller ansatt i skolesektoren mulighet til å sette deg inn i de ulike rettighetene på skolefeltet for funksjonshemmede og kronisk syke, i tillegg til en dypere innsikt i hvordan kommunen jobber og hvordan FFO jobber politisk på feltet. 

  Seminaret er gratis og alle kan delta uavhengig av organisasjonsmedlemskap.
  Målgruppen er foreldre til funksjonshemmede barn, øvrige pårørende, skoleansatte, PPT-ansatte, pedagogisk personale i skole og lærere.

  24.11 - 24.11.2022

  Thon-Hotell Alta, Labyrinten 6, 9510.

  Påmelding
  Seminar om rettigheter i grunnskolen

  24.11 - 24.11.2022, Thon-Hotell Alta, Labyrinten 6, 9510.