Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Om FFO / Brukermedvirkning i NAV

Er du brukermedvirker i NAV eller ønsker å bli det?

Brukermedvirkning er et viktig virkemiddel i å drive aktivt påvirkningsarbeid overfor instanser som er viktig for brukerne. Formålet med brukermedvirkning i FFO-regi er å gjøre tjenester bedre for mennesker med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Da trenger du:

Kunnskap om hva brukermedvirkning på systemnivå er

 • Kunnskap om hvordan du skal ivareta rollen ved å representere flere enn deg selv
 • Kunnskap om den gruppen du er representerer
 • Kunnskap om NAV

Hva må være på plass?

Det er noen grunnleggende «allmenngyldige» forutsetninger som må være på plass fra brukersiden for at representerende brukermedvirkning generelt skal fungere.

 • Å være brukerrepresentant forutsetter vilje til og bevissthet om det å representere andre.
 • Grunnlag for representantens motivasjon må ligge i drivkraften for å fremme fellesinteressene til dem man representerer.
 • Det forutsetter klargjøring av oppdragets innhold og ansvar, og hvilke krav oppdraget stiller til representasjons- og møtevirksomhet. Tid og kapasitet til å utføre oppdraget.
 •  Vedkommende må ha en evne og vilje til å fylle rollen som representant. Det handler om hvilket nivå i organisasjonen eller paraplyorganisasjonen man skal rekruttere brukerrepresentanter fra, og hvilke oppgaver brukerrepresentanten må beherske for å være egnet.
 • Brukerrepresentanten må evne å utvikle kompromisser, men unngå å bli gissel. Brukerrepresentanter må tenke om sin egen innsats at den skal spille en rolle slik at sakene får et annet utfall enn om det ikke hadde vært brukermedvirkning. Man må kunne tilføre saken nye argumenter. 

NAVs egen opplæring

Arbeids- og velferdsdirektoratet har utviklet en opplæringspakke for brukerrepresentanter i NAV.

Dette kursopplegget kan lages til en hel kursdag eller kan ses på stykkevis. Det er også egnet til selvstudie.

Link til NAVs opplæring

 •  Hva det innebærer for organisasjonen å bidra med brukererfaring fra NAV, samt kompetanse om NAV?
 • Hva de mener krever at organisasjonens representanter har som relevant erfaringskompetanse/kompetanse for å løse oppdraget i NAV-utvalg?
 • Hva slags kompetanse de mener NAV-ansatte som involveres i NAV-utvalg bør ha?

Arenaer for opplæring og kunnskapsdeling i en lærende organisasjon 

 • Læring gjennom seminar og samlinger
 • Erfaringssamlinger for en gruppe av brukerrepresentanter praktiseres mange steder, og er en metode for læring og utvikling.
 • På nett og egenlæring.
 • Gjensidig kunnskapsdeling kan skje i ulike formater gjennom felles møteplasser der brukerutvalget møter andre brukerorganisasjoner eller dårlig organiserte brukergrupper, overlevering av kompetanse fra veiledertjenester knyttet til brukerorganisasjoner f.eks. FFOs rettighetssenter, og gjennom årlige møter mellom NAV og brukerorganisasjonene.
 • Læringsarenaer og kunnskapsdeling mellom lokale brukerutvalg.
 • Kunnskaps- og erfaringsdeling mellom utvalg på ulike nivå.
 • Utvalg kan møte ansatte i NAV for å diskutere relevante saker og forbedringsarbeid ved behov.
 • Brukerrepresentantene kan være til stede i mottak for å gjøre seg kjent med daglige utfordringer og muligheter.
 • Brukerrepresentanter inviteres til personalmøter i NAV for å orientere om brukermedvirkning og temaer som brukerorganisasjonen er særlig opptatt av.
 • Brukermedvirkning som tema på ledermøter vil bidra til ledelsesforankring.

NAVs egne krav til brukermedvirkning

Retningslinjene for brukermedvirkning i NAV stiller krav til opplæring. Kjernen i dette er at:

 1. Opplæringen av brukerrepresentantene og NAVs ansatte skal holdes jevnlig.
 2. NAV har ansvaret for å formidle til brukerrepresentantene nødvendig kunnskap om NAV slik at disse til enhver tid har den kunnskapen som er nødvendig for å kunne utøve sin rolle på en god måte.
 3. NAV og organisasjonene samarbeider om opplæringen som tar for seg NAVs oppgaver, ansvar og hvilke forventninger brukerne kan ha til NAV.