Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Presse / Ny byggforskrift ekskluderer mennesker og svekker bokvaliteten

Ny byggforskrift ekskluderer mennesker og svekker bokvaliteten

– Endringer foreslått i TEK17 er en svekking av tilgjengelighetskravene i TEK10 og av bokvaliteten, sier Cato Lie, fagpolitisk rådgiver i FFO. 16 februar var Lie på stortinget for å legge frem FFO sitt syn for en rekke stortingspolitikere under et TEK17-seminar.

Boligkvalitet handler blant annet om tilgjengelighet. FFO mener at fokuset i TEK17 på reduksjon av byggekostnader går på bekostning av boligkvalitet, i endringene foreslått av Direktoratet for Byggkvalitet. Det er bekymringsfullt.

Samfunnsøkonomisk vil også lemping på krav være ugunstig. Det kan øke presset på helse- og omsorgstjenester, og behovet for omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Undersøkelser gjennomført av SINTEF, viser at tilgjengelighetskrav ikke er så fordyrende.

Ekskluderer rullestolbrukere fra å bo
Konkrete forslag til forenkling av snuareal vil medføre at mange rullestolbrukere blir ekskludert fra å fungere i boligene, samt skape problemer for eldre med rullator og foreldre med barnevogn.

Forslag om betjeningshøyde for vindu vil være en ulempe for rullestolbrukere, barn, kortvokste og personer med nedsatt arm- og håndfunksjon.

– Vi stiller spørsmål ved hvem egentlig TEK17-boligene er ment for, når boligene vil skape ulemper for og ekskludere en så stor gruppe av befolkningen, sier Cato Lie.
– Når målet er et likestilt samfunn, og flere barnefamilier og kjøpesterke eldre vil bo nær sentrum - må det bygges mest mulig tilgjengelig, mener han.

Forringet sikkerhet
Forslag om utilgjengelige balkonger vil forringe sikkerheten for barn hvor foreldrene er rullestolbrukere.En beskrivelse av sikker tilrettelegging for rømning og redning av personer med funksjonsnedsettelse mangler, og det er for dårlige krav til varsling og evakuering ved nødsituasjoner. For lavt krav til luminanskontrast kan føre til mange alvorlige ulykker.

Endringene foreslått i TEK17 gjelder også at forskriften skal bli lettere å forstå, med språklige og strukturelle forbedringer. FFO er enige i behovet for et mer tydelig regelverk, at byggesaksbehandling i Norge kan bli enklere og raskere, og gi mindre rom for feiltolkninger. Vi er derfor positive til dette aspektet ved TEK17.