Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Rettighetssenteret / Skolestart

En helt vanlig elev med noen uvanlige hjelpebehov

Rettigheter i grunnskolen for funksjonshemmede barn og deres foreldre

 • 05.07.2018

  Fravær

  Elever har plikt til å møte og delta aktivt i opplæringen slik at lærerne får grunnlag til å vurdere elevens kompetanse i faget.

  Les mer
 • 05.07.2018

  Vitnemål

  Alle elever har rett på et vitnemål. (Opplæringsforskriften § 3-40)

  Les mer
 • 05.07.2018

  Tilrettelegging av prøver og eksamen

  Alle elever, både elever med og uten vedtak om spesialundervisning, har rett til særskilt tilrettelegging av prøver og eksamen. (Opplæringsforskriften § 3-32)

  Les mer
 • 05.07.2018

  Vurderinger og karakterer

  Elever har rett til en vurdering, herunder en underveisvurdering, sluttvurdering og dokumentasjon av opplæringen. (Opplæringsforskriften kapittel 3)

  Les mer
 • 05.07.2018

  Fritak fra grunnskoleopplæringen

  Kommunen kan frita eleven fra hele eller deler av grunnskoleopplæringen når hensynet til eleven tilsier det. (Opplæringsloven § 2-1 )

  Les mer
 • 05.07.2018

  ADL-trening

  ADL-trening kan regnes som opplæring når tiltaket har et pedagogisk siktemål.

  Les mer
 • 05.07.2018

  Bruk av tvang på skolen

  Det er i utgangspunktet ikke lov til å bruke tvang mot elever i skolen, med mindre det er en nødsituasjon.

  Les mer
 • 05.07.2018

  Helse- og omsorgstjenester på skolen

  Hvis en elev har behov for helse- og omsorgstjenester i skoletiden, er det helse- og omsorgstjenestens ansvar.

  Les mer
 • 05.07.2018

  Elevens skolemiljø

  Opplæringsloven kapittel 9A har regler for hvordan elevenes fysiske og psykososiale skolemiljø skal være. Skolens ansvar for et trygt og godt psykososialt miljø gjelder også i friminuttene

  Les mer
 • 05.07.2018

  Undervisning utenfor skolen

  Hvis eleven er lenge borte fra opplæringen, uten at eleven eller foreldrene har skyld i det, har eleven rett til å få opplæring et annet sted enn på skolen, for eksempel hjemme hos eleven eller på institusjonen der eleven oppholder seg.

  Les mer