Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Rettighetssenteret / Skolestart

 • 04.07.2018

  Logoped/audiopedagog

  En elev kan ha behov for logopedhjelp for å få tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

 • 04.07.2018

  Alternativ supplerende kommunikasjon (ASK)

  Alle rettighetene i opplæringsloven gjelder også for elever som helt eller delvis mangler funksjonell tale.

 • 04.07.2018

  Punktskrift

  Alle rettighetene i opplæringsloven gjelder også for elever med nedsatt syn.

 • 04.07.2018

  Tegnspråk

  Alle rettighetene i opplæringsloven gjelder også for elever med nedsatt hørsel.

 • 04.07.2018

  Læremidler og hjelpemidler

  Skolene skal ha tilgang til nødvendig utstyr, inventar og læremidler som er nødvendige for at elevene skal få et forsvarlig utbytte av opplæringen. (Opplæringsloven § 9-3)

 • 05.07.2018

  Undervisning utenfor skolen

  Hvis eleven er lenge borte fra opplæringen, uten at eleven eller foreldrene har skyld i det, har eleven rett til å få opplæring et annet sted enn på skolen, for eksempel hjemme hos eleven eller på institusjonen der eleven oppholder seg.

 • 05.07.2018

  Elevens skolemiljø

  Opplæringsloven kapittel 9A har regler for hvordan elevenes fysiske og psykososiale skolemiljø skal være. Skolens ansvar for et trygt og godt psykososialt miljø gjelder også i friminuttene

 • 05.07.2018

  Helse- og omsorgstjenester på skolen

  Hvis en elev har behov for helse- og omsorgstjenester i skoletiden, er det helse- og omsorgstjenestens ansvar.

 • 05.07.2018

  Bruk av tvang på skolen

  Det er i utgangspunktet ikke lov til å bruke tvang mot elever i skolen, med mindre det er en nødsituasjon.

 • 05.07.2018

  ADL-trening

  ADL-trening kan regnes som opplæring når tiltaket har et pedagogisk siktemål.