Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Rettighetssenteret / Skolestart

Fritak fra grunnskoleopplæringen

Kommunen kan frita eleven fra hele eller deler av grunnskoleopplæringen når hensynet til eleven tilsier det. (Opplæringsloven § 2-1 )

Det kan for eksempel være fritak for enkelte fag. Fritaket skal bare gis i helt spesielle unntakstilfeller og bare hvis foreldrene samtykker. Kommunen må lage et vedtak på bakgrunn av en sakkyndig vurdering fra PPT. Elever som blir fritatt fra grunnskoleopplæring har rett til å fullføre grunnskolen senere. Fritak for fag påvirker ikke retten til vitnemål fra ungdomsskolen, men kan påvirke mulighetene for å få vitnemål på videregående skole.

Spesielt om gymtimer

Elever som ikke kan følge opplæringen i kroppsøving skal få tilrettelagt opplæring så langt det er mulig. (Forskrift til opplæringsloven § 3-23) Egentrening i skoletiden kan ikke erstatte kroppsøvingstimer. Les Udirs tolkningsuttalelse om fravær for egentrening i kroppsøving

Hvis den tilrettelagte opplæringen ikke kan vurderes med karakterer, kan eleven få fritak fra vurdering med karakter i kroppsøving.

Når rektor skal ta stilling til om fritak bør gis, er det viktig å få klarlagt hva som er årsaken til at den tilrettelagte opplæringen ikke kan vurderes med karakter. Avgjørelsen er et vedtak som det kan klages på.

Opplæringsloven