Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Rettighetssenteret / Skolestart

Skolefritidsordningen (SFO/AKS)

Kommunen skal ha et tilbud om SFO før og etter skoletid for 1.‒4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.‒7. årstrinn. (Opplæringsloven § 13-7)

Elever har ikke rett til plass i SFO, heller ikke funksjonshemmede elever. Det kan hende at det er flere søkere enn det er plasser. Hvordan kommunen prioriterer mellom søkerne, skal fremgå av vedtektene for SFO. Utdanningsdirektoratet har uttalt at kommunen ikke kan ta inn i vedtektene at barnet mister plassen om det oppstår vanskeligheter underveis i skoleåret. Les Udirs tolkningsuttalelse om tilrettelegging for barn med særskilte behov i SFO.

Kommunen kan kreve utgiftene til SFO dekket gjennom egenbetaling fra foreldrene. I en klagesak har Likestillings- og diskrimineringsombudet slått fast at krav om betaling for SFO etter 4. klasse ikke er diskriminerende selv om betalingen kun gjelder elever med særskilte behov. Les saken på LDO sine nettsider

Reglene om spesialundervisning gjelder ikke i SFO fordi SFO ikke er en del av opplæringen. Utdanningsdirektoratet oppfordrer kommunen til å lytte til råd og vurderinger fra ulike instanser som kjenner barnet. Les Udirs veileder om SFO.

Funksjonshemmede barn, barn med midlertidig skade eller sykdom har behov for skyss, har rett til skyss til og fra SFO.

Søknader om plass i SFO må behandles etter vanlige forvaltningsrettslige regler, som blant annet beskytter mot usaklig forskjellsbehandling. Det skal skrives et vedtak og det kan klages på dette.

Opplæringsloven