Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Rettighetssenteret / Skolestart

Skoleskyss

Alle elever har rett til skyss når de bor langt unna skolen eller har farlig skolevei. (Opplæringsloven § 7-1) Skolen har ansvar for tryggheten til elevene og kan måtte sette inn tilsyn eller reisefølge.

Funksjonshemmede elever, eller elever med kronisk sykdom som har behov skyss til og fra skolen og skolefritidsordningen (SFO/AKS), har rett til det. (Opplæringsloven § 7-3) Det finnes en veileder og flere tolkningsuttalelser fra Utdanningsdirektoratet som sier noe om retten til skoleskyss. Les Udirs veileder om retten til skyss.

Nedsatt funksjonsevne er et vidt begrep som omfatter både fysisk og psykisk nedsatt funksjonsevne. Men bare elever med nedsatt funksjonsevne som har behov for skyss, har rett til det. Det er ikke noe krav om at det må gjøres en sakkyndig vurdering for å få rett til skyss. Les Udirs tolkningsuttalelse om skyss for elever med nedsatt funksjonsevne. Men skolen kan nok kreve at behovet for skyss må dokumenteres på en eller annen måte.

Retten til gratis skyss gjelder som hovedregel også ved skolebytte. Forutsetning er at skolebyttet skyldes at eleven får bedre tilrettelegging ved skolen eleven har byttet til eller når skolebyttet skyldes mobbing.

Elevens rett til et godt og trygt fysisk og psykososialt skolemiljø gjelder også på skoleveien. Elever som trenger reisefølge og tilsyn under reisen, og i ventetiden før og etter undervisningen, har rett til det.

Retten til skoleskyss gjelder også til og fra avlastningshjem hvis barnet har et vedtak om avlastning, (les Udirs tolkningsuttalelse om retten til skyss for elever i avlastningshjem) og til og fra helseinstitusjon. Les Udirs tolkningsuttalelse om retten til skyss for elever i helseinstitusjon.

For elever med nedsatt funksjonsevne, sykdom eller midlertidig skade, som på grunn av denne må reise hjem før skoledagen er over, skal fylkeskommunen ordne gratis skoleskyss. Les Udirs uttalelse om skyss for elever med funksjonshemming før skoledagen er over. Skolen skal skrive et vedtak om skyss. Foreldre kan klage på vedtaket.

Opplæringsloven