Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Rettighetssenteret / Skolestart

Tilrettelegging av prøver og eksamen

Alle elever, både elever med og uten vedtak om spesialundervisning, har rett til særskilt tilrettelegging av prøver og eksamen. (Opplæringsforskriften § 3-32)

Det kan for eksempel være lengre tid på prøver og eksamen, forstørret skrift, ekstra belysning, skrivehjelp, opplesning eller lignende. I et rundskriv fra Utdanningsdirektoratet står det litt mer om hva slags tilrettelegging elever har rett på. Les Udirs rundskriv om individuell vurdering

Tilretteleggingen skal så langt det er mulig tilpasses elevens behov. Tiltakene må være egnet til å avhjelpe elevens behov, for eksempel ekstra time på eksamen ved allergi, eller skrivehjelp ved dårlig håndmotorikk. I vurderingen av hvilken særskilt tilrettelegging som gis, vil både økonomiske og praktiske hensyn kunne trekkes inn. Tilretteleggingen skal avhjelpe sykdom, skade eller lignende, ikke manglende kompetanse i fag. 

Tilretteleggingen kan ikke gi eleven en urimelig fordel i forhold til de andre. Tilretteleggingen kan heller ikke være så omfattende at eleven ikke blir prøvd i kompetansemålene i faget. Hvis kompetansemålene i faget innebærer at eleven skal bli prøvd i skriftlige ferdigheter, kan ikke eleven få tilrettelegging i form av muntlig prøve/eksamen.

For å få tilrettelegging av prøver og eksamen, sender man en søknad til rektor. Rektor skriver et vedtak, som kan påklages til fylkesmannen. Rektor kan kreve å få en uttalelse fra en sakkyndig instans.

Fritak fra eksamen

Elever som er fritatt for vurdering med karakter i fag som blir avsluttet med eksamen, skal ikke delta eller blir trukket ut i eksamen i faget.

For elever som ikke er fritatt for vurdering med karakter, kan foreldre søke rektor om fritak fra eksamen. (Opplæringsforskriften § 3-24) Rektor kan gi fritak hvis det foreligger tungtveiende grunner.

Opplæringsforskriften