Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Rettighetssenteret / Skolestart

Undervisning utenfor skolen

Hvis eleven er lenge borte fra opplæringen, uten at eleven eller foreldrene har skyld i det, har eleven rett til å få opplæring et annet sted enn på skolen, for eksempel hjemme hos eleven eller på institusjonen der eleven oppholder seg.

Da skal det ikke føres fravær. Utdanningsdirektoratet har en egen veileder om undervisning i helseinstitusjon og i hjemmet. Les Udirs veileder om undervisning i helseinstitusjon og i hjemmet.

Undervisning i helseinstitusjon

Barn og unge som er pasienter i en helseinstitusjon, beholder sine rettigheter etter opplæringsloven mens de er i institusjonen. Innleggelsen må ha en viss varighet. Kortvarig fravær (noen dager) gir ikke rett til opplæring i elseinstitusjon, med mindre eleven har gjentakende kortvarige innleggelser.  

Det er fylkeskommunen der helseinstitusjonen ligger som er ansvarlig for å gi opplæring. Har eleven et vedtak om spesialundervisning og individuell opplæringsplan fra sin hjemskole, må fylkeskommunen ta stilling til om dette kan brukes mens eleven er på institusjonen. I så fall må fylkeskommunen lage et tidsbegrenset vedtak om spesialundervisning.

Hjemmeundervisning

Hvis en elev har langvarig fravær på grunn av sykdom, har kommunen plikt til å gi opplæring i hjemmet. Så raskt som mulig etter at behov blir meldt, må skolen skrive et vedtak om spesialundervisning der det må stå at deler av, eller hele undervisningen gis i hjemmet. Eleven skal i utgangspunktet få samme antall timer som andre, men omfanget av undervisningen vil selvsagt avhenge av hvor mye undervisning eleven er i stand til å motta.