Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Rettighetssenteret / Skolestart

Vurderinger og karakterer

Elever har rett til en vurdering, herunder en underveisvurdering, sluttvurdering og dokumentasjon av opplæringen. (Opplæringsforskriften kapittel 3)

Opplæringsforskriften kapittel 3 inneholder detaljerte regler for vurderinger, karakterer og fritak. Utdanningsdirektoratet har flere relevante rundskriv, veiledere og tolkningsuttalelser, herunder et rundskriv om individuell vurdering. Les Udirs rundskriv om individuell vurdering

Grunnlaget for vurdering i fag er kompetansemålene i læreplanene for fag. (Opplæringsforskriften § 3-3) Forutsetningene til den enkelte, fravær, eller forhold knyttet til orden og atferd til eleven, skal ikke trekkes inn i vurderingen i fag.

Grunnlaget for vurdering i orden og atferd er knyttet til om eleven opptrer i tråd med ordensreglementet til skolen. (Opplæringsforskriften § 3-5)

Eleven og foreldre skal varsles skriftlig hvis det er tvil om eleven kan få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i ett eller flere fag. (Opplæringsforskriften § 3-7) Det samme gjelder hvis det er fare for å få nokså god eller lite god i orden og atferd.

Ved avslutningen av opplæringsåret, skal elever få en sluttvurdering i form av standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. (Opplæringsforskriften § 3-17) Elever i grunnskolen som har individuell opplæringsplan, skal vurderes etter de samlede kompetansemålene i læreplanen for faget. Sluttvurderinger er vedtak som må begrunnes, og som det kan klages på.

Standpunktkarakterer er karakterer som blir gitt ved avslutningen av opplæringen i fag, og skal føres på vitnemålet. (Opplæringsforskriften § 3-18) Standpunktkarakteren må baseres på et bredt vurderingsgrunnlag som samlet viser den kompetansen eleven har i faget.

Fritak fra vurdering med karakter

For elever som får opplæring etter individuell opplæringsplan, avgjør du som forelder om eleven skal ha vurdering med eller uten karakter. (Opplæringsforskriften § 3-20) Valgretten gjelder bare i fag som er omfattet av vedtaket om spesialundervisning, og kun i grunnskolen. Skolen har plikt til å gi eleven og foreldrene nødvendig veiledning om hva valget av vurdering uten og med karakter innebærer for eleven. (Opplæringsforskriften § 3-20 tredje avsnitt)

Elever med fritak fra vurdering med karakter skal ha halvårsvurdering og annen underveisvurdering uten karakter på grunnlag av målene i den individuelle opplæringsplanen. Det gis ikke fritak fra vurdering uten karakter.

Skolen kan gi fritak fra karakter i skriftlig sidemål til blant annet elever med særskilt språkopplæring fra 8.-10. årstrinn, og elever som på grunn av sykdom har problemer med å greie begge målformene. (Opplæringsforskriften § 3-22) Elevens sykdom eller skade må være diagnostisert av en sakkyndig. I tillegg må dokumentasjonen vise at eleven har problemer med å greie begge målformene. Det holder ikke med en legeattest på diagnosen.

Opplæringsloven
Opplæringsforskriften