Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO mener / Kronikker

Behandling i Europa - viktig og nødvendig

Fritt sykehusvalg i Europa vil gi økt valgfrihet og ha stor velferdsmessig betydning for den enkelte pasient. For mennesker med sjeldne diagnoser er dette et viktig tilbud.

Av: Liv Arum, generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisajson

EU fremmet i 2008 et felles regelverk for pasientrettigheter ved grensekryssende helsetjenester, det såkalte pasientrettighetsdirektivet. Bakgrunnen var de mange sakene som gikk til EU-domstolen som handlet om refusjon av utgifter til behandling i et annet EØS-land.

Kritisk til forhåndsgodkjenning

I 2013 vedtok Stortinget endringer i helselovgivningen for å imøtekomme direktivet. FFO var kritisk til Norges implementering og pekte på at direktivet ikke gav noen vesentlige nye rettigheter for pasientenes rett til sykehusbehandling i utlandet. Blant annet ble det lagt inn et krav om forhåndsgodkjenning, og kun for fristbruddpasienter. Dette var allerede ivaretatt av en ordning der pasienter som ikke har mottatt behandlingen innen den juridiske fristen kan få behandling ved et annet helseforetak eller i utlandet. Tidligere i år påpekte Eftas overvåkingsorgan ESA det samme; det norske regelverket er ikke tråd med EØS-avtalens regler.

Viktig for pasienter med sjeldne tilstander

Vi er derfor svært fornøyd med at regjeringen nå ønsker å fjerne kravet om forhåndsgodkjenning av hensyn til pasientens valgfrihet for å imøtekomme påpekningene fra ESA. Dette gjelder i særlig grad pasienter med sjeldne tilstander hvor det er et begrenset fagmiljø i Norge, som nå kan få en mulighet til behandling der fagmiljøene er større. Vi er også fornøyd med at regjeringen legger opp til en ordning der HELFO kan gi et forhåndstilsagn om at utgiftene til sykehusbehandling vil bli refundert. Dette vil redusere den økonomiske usikkerheten for pasientene, og hindre at de får en ubehagelig overraskelse når de kommer hjem og ikke har rett til refusjon.

Vil ikke ha stor innvirkning på helsebudsjettet

Kritiske røster frykter at vi heller vil betale penger til EU-sykehus framfor å bruke pengene i Norge. Vi har sett på erfaringene fra Sverige, som har hatt denne løsningen siden 2005. Konklusjonene er at tilbudet ikke brukes i et stort omfang, og har ingen innvirkning på det svenske helsebudsjettet. Totalt var det om lag 5 500 pasienter i 2013 som fikk refusjon, med en samlet kostnad på ca. 124 mill. svenske kroner. Dette må sies å være et lavt antall pasienter. Tall fra fritt sykehusvalg i Norge viser også at pasienter i liten grad velger seg bort fra nærmeste sykehus.

De fleste ønsker å bli behandlet i hjemlandet

Det er vanskelig å forutsi hvor mange pasienter som vil ønske å la seg behandle i utlandet med en åpen løsning. Mye tyder imidlertid på at de aller fleste pasienter ønsker å bli behandlet ved nærmeste sykehus. Direktivet vil ikke velte det norske helsebudsjettet, men det vil hjelpe de som virkelig trenger behandling i et kompetansemiljø som ikke finnes her hjemme.

Publisert i Dagens Medisin 19. september 2014