Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Aktuelt

Koronaviruset med spørsmålstegn

Koronakommisjonen. Pandemien har rammet skjevt

Koronakommisjonens rapport viser at det er stort behov for en tiltaksplan for funksjonshemmede og kronisk syke i kjølvannet av pandemien.

Personer med ulike funksjonsnedsettelser i en samfunnskontekst

Ambisiøst programforslag fra AP

Arbeiderpartiets programforslag for kommende stortingsperiode er ambisiøst når det gjelder personer med nedsatt funksjonsevne. «Likestilling på alle samfunnsområder» er målet, med like muligheter for alle.

Illustrasjon av ulike former for frivillig innsats

Nye tilskuddsordninger for frivilligheten

Det er lyst ut nye tilskuddsordninger for frivillighet og idrett, som følge av Covid-19 pandemien.

 

Covid-19 vaksine

Yngre funksjonshemmede i risikogruppen må frem i køen

Vi venter alle utålmodig på koronavaksinen - vaksinen som vil redde liv og helse og til slutt gi oss hverdagen tilbake. Foreløpig er det ikke nok vaksiner til alle. De med størst risiko for alvorlig sykdom og død må derfor prioriteres først. 

Justitia

Stemmer Stortinget over ekte eller uekte menneskerettigheter?

Den 9. mars skal Stortinget stemme over om FNs konvensjon for funksjonshemmede (CRPD) skal inkorporeres i norsk lov. Etter det vi vet vil forslaget nedstemmes av regjeringspartiene og FrP. Vet de hva de stemmer over? Debatten som gikk i Dagsnytt 18 den 23. februar synliggjør både kunnskapsmangel og holdninger. Når Høyres Michael Tetzschner her uttaler at funksjonshemmedes menneskerettigheter hverken er de «egentlige» eller «virkelige» menneskerettighetene, så kan man stille spørsmål om regjeringspartiets kunnskapsnivå foran tirsdagens avstemming.

Hedres med pris

Ingunn Westerheim og Rebecca Tvedt Skarberg er mottakere av årets Black Pearl Volunteer Award, en internasjonal pris som anerkjenner deres frivillige innsats for mennesker med den sjeldne diagnosen Osteogenesis imperfecta (OI).

Har du erfaring med NAV.no?

Eller med andre offentlig nettsteder? Da vil vi gjerne ha din hjelp med å svare på denne undersøkelsen.  Dine svar vil være nyttige inn i forskningsprosjektet “Tilgjengelige tilbakemeldinger”, som skal bidra til at nettløsninger skal bli enklere og mer brukervennlige for alle.

Forsiden på sluttrapporten

Atlas-alliansens sluttrapport er klar

FFO har drevet med internasjonalt solidaritetsarbeid i 20 år. Vi er tilsluttet Atlas-alliansen, funksjonshemmedes organisasjoners egen bistandsstiftelse. Generalsekretær Lilly Ann Elvestad er styreleder i alliansen. I perioden 2016-2019 hadde Atlas-alliansen er rammeavtale med Norad. FFO hadde to prosjekter i denne avtalen. Nå er sluttrapporten klar.

 

Valgurne

Tillat med selvvalgt hjelper ved valg

Funksjonshemmede får nå lov til å ha med en selvvalgt hjelper i stemmeavlukket ved valg. Det blir heller ikke nødvendig å ha med en egen valgfunksjonær i tillegg til selvvalgt hjelper, i følge innstillingen fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen. «Dette er en stor seier», sier Cato Lie, Senorrådgiver i FFO.

Kvinne ser ut gjennom et vindu

Alvorlige langtidsvirkninger av Covid-19 for funksjonshemmede og kronisk syke

Forverret helsetilstand fysisk og psykisk ser ut til å være konsekvensene av Covid-19 pandemien for funksjonshemmede og kronisk syke, også på lang sikt. Det viser en ny undersøkelse gjort av FFO.

Mobiltelefon med teksten "Stay home" (Bli hjemme)

FFO støtter ikke lovforslag om portforbud

FFO støtter ikke regjeringens lovforslag om portforbud. "Et eventuelt portforbud er et svært inngripende tiltak og må har full støtte fra FHI og Helsedirektoratet, noe det ikke har i dag", sier generalsekretær Lilly Ann Elvestad i FFO.

Liten jente med bamse, sitter med ryggen til

1 av 3 har opplevd vold eller overgrep i koronatiden

1 av 3 barn med funksjonsnedsettelser opplevde en form for vold eller seksuelle overgrep i den perioden skoler, barnehager og skoler var stengt i vår. Det kommer frem av tall fra fra NKVTS.

Dame i sofa med tekopp

Hva skal til for å ha det bra som kronisk syk eller funksjonshemmet?

FFO har gjort en undersøkelse blant kronisk syke og funksjonshemmede om hva som er viktig for at de skal ha det bra. Trygge rammevilkår, som økonomi og bolig, er det aller viktigste viser vår undersøkelse.

Koselig hus med hage

Utviklingshemmede prioriteres i ny strategi for sosial boligpolitikk

Regjeringen har lagt fram ny nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken. FFO er godt fornøyd med at regjeringen løfter fram utviklingshemmede og tiltak som kan bedre deres bosituasjon, og at dette skal være et av de prioriterte innsatsområdene i strategien.

Hus med hjerter ut av pipa

Schankes medisin

Det å bety noe for noen og være en del av et fellesskap er noe av det viktigste for å ha et godt liv, ifølge professor emerita Anne-Kristine Schanke.

Heidi sikter

Godt fokus

Som toppidrettsutøver med muskelsykdom vet Heidi Sørlie-Rogne (47) bedre enn de fleste hvor mye som sitter i hodet.

Bilder fra en pandemi

Koronapandemien har fått store konsekvenser for mange funksjonshemmede. I prosjektet "Bilder fra en pandemi" forteller fire mennesker med ulike funksjonshemminger hva pandemien har gjort med livet deres. 

Livskvalitet med kronisk sykdom eller funksjonshemming

Illustrasjon Covid19

Seks råd i koronapandemien

Koronapandemien og tiltakene knyttet til den, har store konsekvenser for grupper av funksjonshemmede, kronisk syke og deres pårørende. Undersøkelser vi har utført viser at konsekvensene er både alvorlige og langvarige. FFO har, sammen med ni andre organisasjoner, sendt ut anbefalinger til alle landets kommuner om hvordan funksjonshemmede og kronisk syke kan bli bedre ivaretatt ved nye lokale og regionale Covid-19 utbrudd.

En PC-skjerm med et menneske i bakgrunnen

Avlyser alle fysiske møter

FFOs sekretariat følger de nasjonale retningslinjene for smittevern og håndtering av koronapandemien, og avlyser derfor alle fysiske møter resten av året.

Skolebøker med et rødt eple på toppen

Fysiske barrierer er ikke det største hinderet


Fysiske barrierer er ikke hovedårsaken til at elever ikke kan gå på sin nærskole. Det viser rapporten «Barrierer i det fysiske læringsmiljøet for elever med nedsatt funksjonsevne», som BufDir står bak.

 

Eldre dame bak vindu

Skjermingstillegget for uføre pensjonister - hva er det?


Regjeringen vil ikke videreføre skjermingstillegget for levealdersjustering for uføre pensjonister, ifølge forslaget til statsbudsjett for 2021. Hva vil det si?

 

Fire hender på et bord

Koronatiltak for frivilligheten må møte faktiske behov

Regjeringen setter av 1,185 mrd. kr til stimuleringstiltak for frivilligheten og idretten, i forslaget til statsbudsjett for 2021. FFO håper nye ordninger vil være bedre tilpasset organisasjonenes utfordringer enn tilfellet har vært så langt. En undersøkelse i regi av Frivillighet Norge som også FFO har besvart, viste at 2 av 3 organisasjoner foreløpig ikke har benyttet krisepakken for frivilligheten.

Emojier som viser ansiktsuttrykk

Funksjonshemmede opplever redusert livskvalitet

 

Funksjonshemmede er blant de som er minst tilfreds med tilværelsen. Sammen med arbeidsledige, uføre, psykisk syke og homofile kommer de dårligst ut i SSBs første nasjonale livskvalitetsundersøkelse. 

Kommunal og moderniseringsminister Nikolai Astrup og landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) bekjentgjør ekstrabevilgningen til funksjonshemmede barn og unge.

Ekstrabevilgning på 100 millioner til avlastning og habilitering

Regjeringen har kommet med en ekstrabevilgning på 100 millioner kroner, som en direkte respons på FFOs Covid-19 undersøkelse. Pengene kommer på Statsbudsjettet for 2021, og skal gå til avlastning og habilitering for funksjonshemmede barn og unge.

På sporet av FFO og en ny tid

 

21. september er det 70 år siden FFO ble grunnlagt. Bærer organisasjonen sine år med verdighet? Har den endret seg? Er den tro mot sitt opprinnelige mandat? Og evner FFO stadig å rette blikket fremover, på sporet av en ny tid der fremme? Det har forfatter og skribent Andrew P. Kroglund forsøkt å finne svar på.

Covid-19: Store konsekvenser for funksjonshemmede og kronisk syke


Dårligere funksjonalitet, forverring av sykdomstilstander og mer smerter er noen av konsekvensene korona-pandemien har for funksjonshemmede og kronisk syke. Det viser FFOs Covid-19 undersøkelse.

Eldre mann sitter med ryggen til på benk

Pensjonistene taper 1,1 mrd

 

FFO er skuffet at regjeringen har avvist hovedkravene fra pensjonistorganisasjonene, funksjonshemmedes organisasjoner og arbeidstakerorganisasjonene i årets trygdeoppgjør. Regjeringen er dermed ansvarlig for at alderspensjonene i 2020 igjen får nedgang i realinntekten.

FFOs Rettighetssenter gir råd om velferdstjenester, NAV og korona for funksjonshemmede, kronisk syke og deres pårørende. Senteret er åpent mandag til torsdag kl. 10 - 14. Du kan også sende oss en melding.

Menneskemengde med ulik farge og funksjonsgrad

Covid-19 og konsekvenser for likestilling

Barne, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) har etter oppdrag fra Kultur- og likestillingsminister Abid Raja startet en kartlegging av likestillingskonsekvenser for personer med funksjonsnedsettelse og covid-19. I dette første notatet har de hentet inn og samlet innspill fra fylkesmannsembetene, kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse, brukerorganisasjoner (blant annet FFO), NAKU og krisesenterstatistikk.

Fengselscelle med NAV-logo

Villet politikk og anvendt retorikk

Rapporten fra utvalget som har gransket Nav-skandalen, er kraftig kost. Vi mener at villet politikk og anvendt retorikk indirekte har gjort skandalen mulig. Det er sannsynlig at det er flere skjeletter i skapet og skandaler ingen foreløpig har brydd seg med.

Hender og hjerter

Ny krisepakke for frivilligheten

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet.   

 

Nei til håndhilsing

Ny smittevernveileder

Hvor hardt kan smittevernanbefalingene håndheves? Kan helse- og omsorgsinstitusjoner bruke tvang dersom pasienter og beboere ikke følger smittevernreglene? Er det greit å nekte personer i omsorgsbolig eller bofellesskap å ta imot besøk? Dette og flere spørsmål forsøker Helsedirektoratet å svare på i sin nye veileder om frivillige og tvungne smittetiltak.

"Hva er viktig for deg?-dagen" 09. juni

Mer til frivilligheten og foreldre med risikoutsatte barn

75 millioner kroner til frivillige organisasjoner og ubegrenset rett til omsorgspenger for foreldre med risikoutsatte barn. Det er blant tiltakene regjeringen presenterte fredag 27. mai.

Eldre dame vinker bak et vindu

Pasientrettigheter gjeninnføres

De midlertidige endringene i helselovgivningen er nå opphevet. Det betyr blant annet at pasienter igjen har rett til invidivuell plan og rett til å få en vurdering i spesialisthelsetjenesten innen 10 dager. Også besøksforbundet på helseinstitusjoner er opphevet.

 

Illustrasjon med munnbind

Råd og informasjon til risikogrupper

Folkehelseinstituttet har laget en egen side med råd og informasjon til risikogrupper og deres pårørende, angående Covid-19 situasjonen.

lommebok _ penger

Bra med økt satsing på aktivitetshjelpemidler men...

Revidert nasjonalbudsjett er naturlig nok preget av den ekstraordinære situasjonen Norge og verden befinner seg i. FFO er opptatt av at funksjonshemmede og kronisk syke ikke forsvinner i alle krisetiltakene.

Hender i hjerteform

Ikke nok i potten for frivilligheten

De frivillige organisasjonene lider store økonomiske tap på grunn av smitteverntiltakene og blir ikke tilstrekkelig kompensert i Regjeringens forslag i revidert nasjonalbudsjett. Nå ber Frivillighet Norge Stortinget sikre store nok bevilgninger og støtte til mindre lag og foreninger.

Elvestad på talerstolen

Viktig plan for fastlegeordningen på plass

«Pasientene har behov for en god, fast, lege. En som trives i jobben og som opplever å kunne gi den behandling og oppfølging pasienten trenger. Handlingsplanen for fastlegeordningen adresserer viktige anliggender for funksjonshemmede og kronisk syke, som ofte er storforbrukere av ordningen», sier generalsekretær i FFO, Lilly Ann Elvestad.

Leonard og Lise Udklit

Krever tiltak for elever med tilretteleggingsbehov

Regjeringens koordineringsgruppe mener at flere barn har fått for dårlig oppfølging gjennom koronapademien. Nå krever FFO, sammen med fem andre organisasjoner, tiltak for elever med behov for tilrettelegging.

SKilt med tegn på ulike funksjonsnedsettelser

Uforpliktende handlingsplaner for universell utforming

En evaluering av regjeringens tre handlingsplaner for universell utforming viser at vi vet for lite om nytten og kostnadene av universell utforming til å kunne prioritere virkemidler og satsingsområder. "Svært uheldig", sier Cato Lie, seniorrådgiver i FFO.

Skolestart og utsatte elever

FFO får en del henvendelser rundt oppstart av skolene etter Korona-nedlukkingen. Mange foreldre til elever med funksjonsnedsettelse er bekymret. De lurer blant annet på om de kan holde barna hjemme hvis de er i risikogruppen, om de da får omsorgspenger eller pleiepenger, og om de bør holde søsken hjemme fra barnehage og skole slik de ikke smitter de hjemme. Noen foreldre er også i risikosonen selv, og er redd for smitte som kommer hjem med barna.

Hender rundt en kaffekopp

Inkludering også i krisetider

FFO er, som resten av samfunnet, bekymret for alle arbeidstakerne som nå er permittert eller har mistet arbeidet sitt på grunn av koronakrisen. Samtidig er vi opptatt av at regjeringen plukker opp tråden igjen med hensyn til alle dem som strevde med å komme inn i arbeidslivet også før koronakrisen. Deres situasjon er sannsynligvis forverret av denne krisen, og mange står muligens lengre unna arbeidslivet enn noen gang.

 

Bamse på toppen av trapper

Foreslår tiltakspakke for universell utforming av skolebygg

Som ledd i arbeidet med å få den norske økonomien i gang igjen i koronakrisen foreslår  brukerorganisasjonene FFO, Unge funksjonshemmede og SAFO en tiltakspakke for universell utforming av skolebygg.

Korona som pest

Valget mellom "pest eller korona"

Mange opplever å få behandling og rettigheter satt på vent, grunnet smittevernhensyn i koronapandemien. For noen oppleves smitteverntiltakene som en større trussel enn selve koronaviruset.

To unge elever leser

Mer vekt på elevens beste i ny forskrift

Nye, midlertidige forskrifter om tilpasninger i barnehageloven og opplæringsloven som følge av utbrudd av Covid-19, er nå på plass. «Det er veldig gledelig å se at departementet har hørt på innspill fra oss og andre, og moderert de vide fullmaktene som ble foreslått for kommunene, sier politisk leder i FFO, Berit Larsen.

 

Smittestopp app

Last ned smittestopp-appen!

Vi oppfordrer alle til å laste ned appen "Smittestopp", som Folkehelseinstituttet har lansert. Appen skal gi Folkehelseinstituttet anonyme data om hvordan grupper beveger seg i samfunnet for å måle effekten av tiltakene mot smittespredning. Etter hvert skal brukerne få et varsel om de har vært i nærkontakt med koronasmittede.

Les mer

Rettighetssenteret er åpent igjen

FFOs Rettighetssenter er nå bemannet igjen etter å ha hatt en "korona-stengt" telefon en periode. Rettighetssenteret vil gjerne ha dine tilbakemeldinger på eventuelle endringer i tjenesttilbudet i forbindelse med koronabekjempelsen. Kontakt oss på tlf.
23 90 51 55, eller send oss en melding! https://ffo.no/rettighetssenteret/kontaktskjema/

Portrett Lilly Ann Elvestad

En stor takk!

Mandag kveld kom nyheten vi håpet på: Smittesituasjonen er under kontroll! Holder vi den slik, vi antall nye smittede gå ned. Det blir færre sykehusinnleggelser og færre alvorlig syke. Våre helsemyndigheter, Regjering og Storting fortjener en stor takk for arbeidet så langt. De har vært tydelige, ærlige, åpne og samlet. Faglige råd står i sentrum og tradisjonell partipolitikk er lagt vekk. Slik har man samlet en nasjon om oppgaven.

Sliten campingvogn

Stor frivillig innsats i koronakrisetider

Noen lurer på om de kan dra til Sverige og hente campingvogna si, og om de da må sitte i karantene når de kommer hjem. Andre lurer på om de kan besøke foreldrene sine. Frivillighetens koronalinje har stor pågang og folk spør om mye forskjellig, forteller Randi Jakobsen, frivillig fra Sandnes Sanitetsforening.

Illustrasjonsfoto arbeid

Slå ring om de tilrettelagte arbeidsplassene!

Norsk Forbund for Utviklingshemmede og Funksjonshemmede Fellesorganisasjon er  bekymret for hva koronasituasjonen kan gjøre med arbeidstilbudet til utviklingshemmede og andre som trenger en tilrettelagt jobb. Nå ber vi myndighetene om å slå ring om de tilrettelagte arbeidsplassene.

Illustrasjon utenforskap

Delvis uføre med arbeid mister også jobb og inntekt

Veldig mange arbeidstakere blir i disse dager permitert og mister deler av sin inntekt. Det gjelder også de som har en gradert uføretrygd i kombinasjon med en deltidsstilling. Disse er helt avhengig av lønnsinntekten sin, og har ikke en høyere uføregrad å falle tilbake til. 

Illustrasjon koronasmitte

Pandemien skaper uro og engstelse hos mange

Det er mange som berøres av koronapandemien som pågår. Mange er engstelige og urolige, for egen helse og for sine kjære. To hovedgrupper kommer med tilbakemeldinger til oss: De som direkte eller indirekte er i risikogrupper, og de som rammes av følger og konsekvenser av pandemien.

Mann med ball under armen

Studie om forutsetninger for å delta i idrett

Hvilke behov har mennesker med funksjonsnedsettelser (og deres pårørende) for informasjon, aktivitetstilbud og oppfølging for at de skal delta i idrettslag? Det er ett av flere spørsmål Norges idrettsforbund og - olympiske og paralympiske komité ønsker å få svar på i en ny stude. 

Forkjølelses remedier

Hva betyr korona-pandemien for oss?

FFO er i dialog med Folkehelseinstituttet om hvordan mennesker i risikosonen best kan ivaretas gjennom korona-pandemien. Nå ber vi medlemsorganisasjonene våre komme med innspill på behov og konsekvenser for sine medlemmer.

Korona viruset

All møtevirksomhet utsettes eller avlyses

All møtevirksomhet i FFO som ikke er strengt tatt nødvendig utsettes eller avlyses som følge av korona-epidemien.

Illustrasjon av utvikling i helsesektoren

"Nye metoder" skal evalueres

Systemet med "Nye metoder" skal evalueres. Vi oppfordrer alle til å gi innspill til evalueringsprosessen til Helse- og omsorgsdepartementet.

illustrasjon e-helse

Ja til ny e-helselov!

Mangel på gjennomgående og nasjonale informasjons- og journalsystemer er en trussel for pasienters liv og helse. FFO mener innbyggerne trenger både Akson og ny e-helselov. 

Vi trenger likestillingspolitikk - ikke dugnad!

"Vi er glad for arbeidsgivere som viser samfunnsansvar, og det er fint at bedrifter og offentlige etater ansetter fordi de vil stille opp og inkludere personer som står utenfor. Men å ansette en med funksjonshemming bør ikke handle om veldedighetsarbeid og å «ta en for laget». Det var Eva Buschmanns klare tale på regjeringens toppmøte om inkluderingsdugnaden 3. februar.

Solberg-regjeringen legger frem Likeverdsreformen under Arendalsuka i 2019

Likeverdsreform uten tiltak?

Regjeringen har startet opp arbeidet med Likeverdsreformen – en reform som skal gjøre hverdagen enklere for familier som venter, eller allerede har, barn med behov for sammensatte tjenester. Nå frykter vi at ansvaret for reformen pulveriseres og at den ender opp uten konkrete tiltak.

Toppbanner Sjeldendagen 2020

Program Sjeldendagen 2019

"ET SJELDENT SYN - nye perspektiver på sjeldne diagnoser" er tema for Sjeldendagen 2020.  I år er det skuddår, og Sjeldendagen faller på lørdag 29. februar.  Sjeldendag-konferansen blir fredag 28. februar, men det vil bli en markering i Oslo også også på lørdagen. Nedenfor finner du mer informasjon og påmeldingslenke. Arrangementsinformasjonen vil oppdateres underveis.

"- Alle kan!" En reportasjebok for barn

NAV illustrasjon

Savner bedre informasjon til NAV-ofrene

For de som tror de kan være rammet av Nav-skandalen, er det ikke lett å finne frem i mylderet av informasjon på Nav.no. FFO etterlyser lettere tilgjengelig informasjon. 


Vi er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom. Spørsmålene kan gjelde både velferdsrettigheter og diskriminering.