Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2019 / FN med klar bekymring: Funksjonshemmedes menneskerettigheter brytes i Norge

FN med klar bekymring: Funksjonshemmedes menneskerettigheter brytes i Norge

Norge bryter menneskerettighetene

FN kritiserer Norge for systematisk brudd på funksjonshemmedes menneskerettigheter, og peker blant annet på geografiske forskjeller i tjenestetilbudet.

25 og 26. mars redegjorde den norske regjeringen for hvordan menneskerettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne oppfylles i Norge. 9. april kom FN komiteen for funksjonshemmedes rettigheter med sine anbefalinger og tydelig kritikk av norske myndigheter.

- FN har vært tydelige i sine anbefalinger på at funksjonshemmede diskrimineres. Vi forventer at norske myndigheter tar kritikken og anbefalingene på største alvor, og vi ser frem til å samarbeide for at ivaretakelsen av funksjonshemmedes rettigheter skal bli mer i overensstemmelse med FN konvensjonen som Norge har signert, sier Live Kroknes Berg, koordinator i arbeidet med sivilsamfunnets alternative rapport til CRPD-komiteen, og leder for Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons Rettighetssenter.

FN kritiserer Norge for store forskjeller mellom kommunene i tjenestetilbud og for økende grad av institusjonalisering. Norge får også kritikk for ikke å ha innlemmet FNs konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) i menneskerettslovgivningen.

- Vi er glade for å se at FN trekker frem at det er stor forskjell på å ha rett og å få rett. Mange kommuner bryter i dag loven, uten at det får noen konsekvenser. At FN konvensjonen ikke er innlemmet i norsk lovverk, betyr at funksjonshemmede ikke har det samme menneskerettslige vernet som andre minoriteter. Vi anerkjennes ikke som likestilte borgere, slik som kvinner, barn og etniske minoriteter i kraft av Kvinnekonvensjonen, Barnekonvensjonen og Rasediskrimineringskonvensjonen, som alle er tatt inn i lovverket.

Hvorfor aksepterer samfunnet at funksjonshemmede har lavere status enn andre? Spør Kroknes Berg. Dette var også noe komiteen stilte spørsmål om på høringen i Genève.

At CRPD ikke er innlemmet i norsk lov betyr at norsk lov har forrang på områder der FN konvensjonen avviker fra norsk lovgivning. To eksempler er vergelovgivningen og bruk av tvang i pasient- og brukerettighetsloven.


I tillegg anbefaler FN blant annet at den norske regjeringen

  • setter konkrete tidsfrister og øremerkede midler til handlingsplan for universell utforming
  • bytter ut vergemålsordningen med lov om beslutningsstøtte
  • avvikler diskriminerende bruk av tvang i psykiatrien og mot utviklingshemmede
  • utarbeider en plan for å få ned institusjonaliseringen av funksjonshemmede
  • styrker støttetiltak for at funksjonshemmede kan delta i ordinær undervisning

 Her kan FNs anbefalinger leses i sin helhet: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fNOR%2fCO%2f1&Lang=en

Les tidligere sak om høringen i Genéve.