Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2020 / Pensjonistene taper 1,1 mrd

Pensjonistene taper 1,1 mrd

Eldre mann sitter med ryggen til på benk

 

FFO er skuffet at regjeringen har avvist hovedkravene fra pensjonistorganisasjonene, funksjonshemmedes organisasjoner og arbeidstakerorganisasjonene i årets trygdeoppgjør. Regjeringen er dermed ansvarlig for at alderspensjonene i 2020 igjen får nedgang i realinntekten.

FFO har levert protokolltilførsel sammen med UNIO og LO, for å synliggjøre at vi ikke er fornøyd med oppgjøret for landets alderspensjonister.

Vi er likevel tilfredse med at regjeringen endrer reguleringsforskriften, slik at lønnsveksten som legges til grunn for årets regulering blir 1,7 prosent, som er ramma i frontfagsoppgjøret.

Fra mai 2020 vil grunnbeløpet utgjøre 101 351 kroner, en økning på 1,5 prosent. Minste årlige satser for uføretrygdede følger grunnbeløpet og øker også med 1,5 prosent. Høy sats for enslig ung ufør blir 296 392 kroner, mens høy sats for enslig uføretrygdet nå vil være på 251 350 kroner.


Uføre pensjonister må skjermes for full levealdersjustering

I drøftingene var FFO spesielt opptatt av at regjeringen fortsatt må skjerme uføre alderspensjonister mot full levealdersjustering, noe som ble lagt inn i kravet. Statsråden varslet at regjeringen vil komme tilbake til dette spørsmålet i statsbudsjettet for 2021.
"Å opprettholde skjermingsordningen for uføre alderspensjonister vil ha stor innvirkning på uføre alderspensjonisters  inntektssituasjon", sier styreleder Eva Buschmann i FFO.

 

Nye satser uføretrygd og pensjonsnivå:

 • Minste årlige sats for uføretrygdede (øker med 1,50 prosent):
 • Ordinær sats: 231 080 (2,28 G, lever sammen med ektefelle eller samboer)
 • Ordinær sats for ung ufør: 270 929 (2,66 G, lever sammen med ektefelle eller samboer)
 • Høy sats: 251 350 (2,48 G, enslig uføretrygdet)
 • Høy sats for ung ufør: 296 392 (2,91 G, enslig uføretrygdet)
 • Løpende alderspensjon vil med virkning fra 1. mai 2020 bli økt med 0,74 prosent (øker med 1,50 prosent og deretter fratrukket 0,75 prosent). Årlig vekst i løpende alderspensjon blir 1,2 prosent.
 • Minste pensjonsnivå og garantipensjon for alderspensjonister (øker med 1,50 prosent og deretter justert for levealdersjusteringen for 67-åringer i året før reguleringsåret og i reguleringsåret, i forholdet 1,049/1,055, det vil si en økning på 0,92 prosent).

 

Satsene for minste pensjonsnivå fra 1. mai 2020:

 • Lav sats 158 621 kroner (ektefellen har pensjon)
 • Ordinær sats   183 587 kroner (ektefellen har uføretrygd eller inntekt over 2 G)
 • Høy sats 193 188 kroner (ektefellen har inntekt under 2 G)
 • Særskilt sats 204 690 kroner (enslig pensjonist)
 • Særskilt sats 300 704 kroner (ektepar, forsørger ektefelle over 60 år og fyller vilkårene for rett til ektefelletillegg)

Se kravene til FFO, Unio og LO

Protokolltilførsel fra FFO, Unio og LO