Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2022 / Uføretrygdede får 4,77 prosent – pensjonistene må vente med å få regulert inn prisveksten

Uføretrygdede får 4,77 prosent – pensjonistene må vente med å få regulert inn prisveksten

Portrett av styreleder i FFO Eva Buschmann. Foto Lars Opstad

– Vi hadde forventninger til at reguleringen av alderspensjonene i år kunne foretas med gjennomsnittet av både lønns- og prisveksten, sier styreleder i FFO Eva Buschmann. I stedet skyver regjeringen til 2023 med å gjennomføre reguleringen av løpende pensjoner fullt ut etter ny modell. Dermed får landets pensjonister et dårligere oppgjør enn om man hadde lagt til grunn de nye reglene ved årets trygdeoppgjør.

Grunnbeløpet i folketrygden øker fra 106.399 kroner til 111.477 kroner fra 1. mai 2022, noe som tilsvarer 4,77 prosent. Samtidig får alderspensjon under utbetaling en årlig økning på 4,12 prosent, som er noe lavere enn FFO og de øvrige organisasjonene ba om i årets trygdeoppgjør


FFO var med på krav sammen med Unio, LO, Akademikerne, YS, Forsvarets seniorforbund og Senior Norge hvor vi krevde at det i trygdedrøftingene for 2022 skulle tas hensyn til et negativt avvik i lønnsveksten på 1,1 pst og et negativt avvik i prisveksten på 0,7 pst. Samlet positive avvik vi ba om skulle bli hensyntatt var 0,9 pst.  

En felles portokolltilførsel fra organisasjonene

Det var viktig for organisasjonene at regjeringen etterregulerte for avviket mellom anslått og faktisk prisvekst i 2021. 2021 var overgangsåret fra 0,75-regimet til regulering med gjennomsnittet av lønn og pris. Vi ba derfor om at reguleringen fra 2022 måtte gjennomføres med ny regulering fullt ut, og det måtte justeres for avvik fra 2021 både i lønn og pris. 

– Det var derfor skuffende at regjeringen ikke imøtekom våre krav om at det i årets trygdeoppgjør også skulle reguleres med gjennomsnittet av prisveksten, sier Eva Buschmann, styreleder i FFO.

Organisasjonene leverte derfor inn en felles protokolltilførsel.  
«Organisasjonene Unio, FFO, LO, Akademikerne, YS, Forsvarets seniorforbund og Senior Norge viser til sine krav overlevert 13.5.2022 og mener det ville vært riktig å etterregulere pensjonene også for halvparten av avviket mellom anslått prisvekst og faktisk prisvekst i 2021 på 0,7 pst. og ikke bare for halvparten av avviket på lønnsveksten slik regjeringen vil.»  

Organisasjonene viser også til at regjeringen i Prop. 41 L åpner for at også avviket på pris kan tas inn i årets drøftinger. Vi har merket oss at Stortingsflertallet bestående av AP, SP og Høyre går rett nok ikke inn for dette, men det står referert i Innst. 194 L at: 
 
 «Departementet har ingen prinsipielle motforestillinger mot at avvik i prisveksten for 2021 hensyntas i 2022, men mener fortsatt at forenklingshensyn klart taler for å se bort fra dette i 2022». 
 

Budsjettsamtaler

– Nå setter vi vår lit til at Stortinget og partiene som ikke stilte seg bak vedtaket i Innst. 194 L vil etterbevilge prisavviket i årets pensjonsregulering. Stortinget får saken før sommeren, og det hadde vært veldig bra om SV i budsjettsamtalene med regjeringspartiene la inn krav om mer til pensjonistene, sier Eva Buschmann.

 

Nytt grunnbeløp og pensjoner fra 1. mai 2022 vil være:

 • Samlet lønnsvekst på årsbasis 4,84 prosent (gjennomsnittlig G øker med 4,84 prosent) 
 • Ny gjennomsnittlig G for 2022 = 109 784 kroner 
 • Ny G fra 1. mai 2022 = 111 477 kroner, en økning på 4,77 prosent 

 

 • Minste årlige sats for uføretrygdede (øker med 4,77 prosent): 
  - Ordinær sats: 254 168 (2,28 G, lever sammen med ektefelle eller samboer) 
  - Ordinær sats for ung ufør: 296 529 (2,66 G, lever sammen med ektefelle eller samboer) 
  - Høy sats: 276 463 (2,48 G, enslig uføretrygdet) 
  - Høy sats for ung ufør: 324 398 (2,91 G, enslig uføretrygdet) 

 

 • Løpende alderspensjon vil med virkning fra 1. mai 2022 bli økt med 3,53 prosent. Årlig vekst i løpende alderspensjon blir 4,12 prosent. 

 

 • Minste pensjonsnivå og garantipensjon for alderspensjonister vil med virkning fra 1.mai 2022 bli økt med 3,53 prosent.

Nytt grunnbeløp og reguleringssatser blir formelt fastsatt ved kongelig resolusjon 20. mai 2022.

 

Her kan du lese mer om grunnbeløpet og pensjonene

Dokument: Våre krav

Dokument: Protokolltilførsel