Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2023 / Stor mangel på kunnskap om psykisk helse i hjelpeapparatet som møter funksjonshemmede

Stor mangel på kunnskap om psykisk helse i hjelpeapparatet som møter funksjonshemmede

Illustrasjon: Therese Kristiansen

En ny rapport fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Koble kropp og sinn, viser at mange med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom opplever å bli møtt av et helsevesen som ikke klarer å koble kropp og sinn.

Her finner du rapporten: Koble kropp og sinn (PDF)

Her finner du rapporten: Koble kropp og sinn (Word fil)

 

Hovedfunn i rapporten

 1. Det er behov for mer kunnskap om hvordan somatisk sykdom og påvirker psykisk helse, og motsatt.

 2. Helsevesenet må se hele mennesket og jobbe mer tverrfaglig og tverrsektorielt.

 3. Flere funksjonshemmede må få tilgang på tjenester for psykisk helse.

 4. Psykiske reaksjoner på somatiske plager og livskriser må bli sett, hørt og forstått.

 5. Funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende trenger flere mestringstilbud og lavterskeltilbud.

 

– Vi har et helsevesen som ikke møter hele mennesker. Somatisk og psykisk helse blir sortert hver for seg, og mange personer med funksjonsnedsettelser opplever at det fysiske blir totalt overskyggende for det psykiske, sier Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i FFO.

I undersøkelsen etterlyser ni av ti av medlemsorganisasjonene kunnskap om psykisk helse i hjelpeapparatet.

– Det er et hoderystende høyt tall. Vi hører om et somatisk helsevesen som er flink til å drøfte det fysiske, men som ikke snakker så mye om det psykiske. Det er som et rullebånd hvor hver del har blitt så spesialisert at ingen har ansvaret for å se hele mennesket. Helsevesenet mangler en tverrfaglig tilnærming til psykisk og somatisk helse, og vi savner forebyggende tiltak mot psykiske plager blant kronisk syke, sier Elvestad.

 

Funn fra undersøkelsen

 • Nesten ni av ti organisasjoner (87 %) etterlyser kunnskap om psykisk helse i hjelpeapparatet.

 • Åtte av ti av organisasjoner (84 %) svarer at det er en vanlig opplevelse for deres medlemmer «at helse- personell ikke forstår deres situasjon».

 • Syv av ti av organisasjonene forteller at medlemmene deres opplever å bli møtt med fordommer.

 

– Mye tyder på at helsevesenet på alle nivåer har en stor jobb foran seg. Både somatikken og psykiatrien har gode verktøy, men det må samarbeides bedre for å få nytte av kunnskapen på tvers, fortsetter Elvestad.

 

Mange får ikke den psykiske hjelpen de har behov for

Undersøkelsen avdekker at medlemmene til pasient- og brukerorganisasjonene blant annet savner tilgang på lavterskel mestringskurs, psykologer og et helsevesen med en tverrfaglig tilnærming.


– Resultatet er at mange ikke får den psykiske hjelpen de har behov for, og da kan det fort bli en farlig runddans hvor både den psykiske og den somatiske helsesituasjonen bli forverret.

 

FFO har også dybdeintervjuet 13 informanter med minst en kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse. Felles for dem alle er at de har erfaringer med hvordan somatisk og psykisk helse påvirker hverandre. Flere av informantene forteller om hvordan de ikke får den psykologiske oppfølgingen de har behov for, at de møter helsepersonell som ikke gir god nok informasjon om psykisk helse, og at de ikke blir hørt og forstått når de forteller om sine psykiske vansker knyttet til somatisk helse.

– Alle har en psykisk helse, også de av oss med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer. Vi trenger å få hjelp som er tilpasset oss, ikke å bli puttet i en bås på bakgrunn av funksjonsnedsettelse, sier Elvestad.

 

Funn fra dybdeintervjuene

 • Flere opplever et helsevesen som er flink til å drøfte det fysiske, men som ikke snakker så mye om det psykiske.

 • Flere opplever at de ikke får den psykologiske oppfølgingen de har behov for.

 • Mange forteller at de ikke blir hørt og forstått når de forteller om sine psykiske vansker knyttet til somatisk helse.

 • De fleste sier det er lang vei frem til det å få snakke med noen med psykologisk kompetanse.

 

Anette Remme er ansvarlig for psykisk helse området i FFO. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å få rapporten tilsendt fysisk eller om du har spørsmål. Remme kan kontaktes via mail: anette.remme@ffo.no eller på tlf: 481 77 252.

 

Her finner du rapporten: Koble kropp og sinn (PDF)

Her finner du rapporten: Koble kropp og sinn (Word fil)