Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Alle har rett til likeverdige offentlige tjenester

Alle har rett til likeverdige offentlige tjenester

Er du usikker på om du får den hjelpen du trenger og har krav på i det offentlige tjenesteapparatet? Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har laget egne ressurssider om likeverdige offentlige tjenester på sin nettside.

Ingen skal diskrimineres når de mottar tjenester, og alle skal behandles likeverdig. Dette er nedfelt i de internasjonale menneskerettighetene og i norsk lov.

Retten til likeverdige tjenester finner vi i blant annet forvaltningsloven, sektorlovgivning og i politiske styringsdokumenter som handlingsplaner og stortingsmeldinger.

Det betyr at: 

  • Det tas hensyn til at folk er forskjellige, og mangfold blir respektert. 

  • Det erkjennes at alle mennesker er likeverdige medlemmer av samfunnet, med lik rett til tjenester. 

  • Fellesskapets ressurser fordeles rettferdig.

  • Personers og gruppers behov identifiseres og at tjenester utvikles og tilpasses i samsvar med disse. 

  • Alle brukere møtes individuelt innenfor et universelt utformet tjenestetilbud. 

  • Det kompenseres for ulemper og for mangel på likestilling.

På ressurssidene til LDO får du kunnskap om dine rettigheter, dine plikter, dine klagemuligheter og kontaktinformasjon til Likestillings- og diskrimineringsombudet.