Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Ba om 15 millioner til organisasjonene

Ba om 15 millioner til organisasjonene

Generalsekretær Liv Arum ba Arbeids- og sosialkomiteen om å øke bevilgningen til funksjonshemmedes organisasjoner med 15 millioner kroner, i en høring om statsbudsjett 2014 i dag.

I forslag til statsbudsjett for 2014 er det foreslått en reell nedgang av tilskuddet til funksjonshemmedes organisasjoner. Bevilgningen er ikke en gang prisjustert, men er samme beløpet som i 2013 – 171,9 millioner kroner.

Nytt regelverk

I statsbudsjettet varsles det at nytt regelverk for tilskuddsordningen til funksjonshemmedes organisasjoner iverksettes fra 2014. Funksjonshemmedes organisasjoner har deltatt i prosessen, men kjenner ikke detaljene i det endelige regelverket. Vi er likevel kjent med at det blir vesentlige endringer i tilskuddsordningene.

For FFO har det vært viktig at nytt regelverk for tilskuddsordningene har stor tilslutning blant organisasjonene, selv om det alltid vil være noe uenighet. Endringer representerer for mange en frykt for å få et lavere tilskudd. FFO mener to ting må ivaretas for ikke å få stor uro rundt nytt regelverk.

- Det er å gjennomføre gode prosesser med organisasjonene som er berørt av endringene, og øke bevilgningen. Derfor er vi både overrasket og provosert over at det parallelt med innføring av nytt regelverk foreslås et reelt kutt i bevilgningen, sa generalsekretær Liv Arum da hun la fram FFOs synspunkter i komiteen.

Her er en oppsummering av FFOs innspill til komiteen:

 • FFO ber komiteen øke bevilgningen til funksjonshemmedes organisasjoner med 15 mill. kroner.

 • FFO ber komiteen sørge for bedre kompetanseoppbygging i Arbeids- og velferdsetaten om funksjonshemmede og kronisk syke og deres bistandsbehov.

 • FFO ber komiteen sørge for at ventetidene på og mellom tiltak i NAV reduseres kraftig.

 • FFO ber komiteen sørge for at NAV viser godt faglig skjønn overfor brukere som 1. mars 2014 har vært fire år på AAP.

 • FFO ber komiteen videreføre "Jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne" i 2014.

 • FFO ber komiteen styrke innsatsen innenfor alle barriereområdene i strategien.

 • FFO ber komiteen gå inn for at ungdomsgarantien opp til 29 år må gjelder alle funksjonshemmede som trenger bistand til å få eller være i jobb, og ikke bare dem med nedsatt arbeidsevne.

 • FFO ber komiteen støtte styrkingen av 1.000 flere tiltaksplasser til personer med nedsatt arbeidsevne som foreslås i Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014).

 • FFO ber komiteen om å gjøre TULT til en varig ordning for dem som er i ferd med å bli varig uføre, og at ordningen også kan gis til personer både med og uten arbeidstilknytning.

 • FFO ber komiteen støtte at Funksjonsassistanse blir en varig ordning, men at døvblinde får all ledsaging i arbeidslivet gjennom tolk-ledsager ordningen i Folketrygden.

 • FFO ber komiteen påpeke at Arbeids- og utdanningsreiser må gis til dem som får grunnstønad til transport når denne stønaden ikke dekker transport til arbeid, og at brukerne må få dette tiltaket uavhengig av om det eksisterer et kollektivtilbud på stedet eller ikke.

 • FFO ber komiteen understreke betydningen av at en ny IA-avtale gir høy prioritet til målet og innsatsen for at flere funksjonshemmede kommer i arbeid.

 • FFO ber komiteen om å øke grunn- og hjelpestønaden med 3,5 prosent.

 • FFO ber komiteen styrke innsatsene på hjelpemiddelområdet, slik at den individuelle retten til hjelpemidler blir reell og det faglige innholdet i formidlingen styrkes og videreutvikles.
 • FFO ber komiteen øke tilskuddet til hjelpemidler til å utføre alle dagliglivets aktiviteter til 12 mill. kroner.

 • FFO ber komiteen gå imot forslaget om å redusere tilskuddet ”stønad til brukere av gruppe 1-bil” med 20 prosent.

 • FFO ber komiteen foreslå å øke bevilgningen på tolkeområdet slik at utdanningstakten økes og at døvblinde sikres hensiktsmessig tolke- og ledsagerhjelp.

Her kan du laste ned:

Merknad til Arbeids- og sosialkomiteen (word).
Merknad til Arbeids- og sosialkomiteen (pdf).