Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / FFO blir skyggerapportør

FFO blir skyggerapportør

FN-konvensjonen om rettighetene til funksjonshemmede ble ratifisert 3. juni 2013. I statsbudsjettforslaget for 2014 tildeles FFO ansvaret for å koordinere sivilt samfunns skyggerapportering til FN-komiteen.

Rapporteringen skal gjøres i samarbeid med andre organisasjoner av funksjonshemmede i Norge.

Etter mangeårig påtrykk fra FFO og andre organisasjoner ble FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne endelig ratifisert i juni. Konvensjonen pålegger staten å levere en omfattende rapport to år etter ratifisering om gjennomføringen av bestemmelsene i konvensjonen.

Anbefalinger

FN-komiteen for funksjonshemmedes rettigheter – et ekspertorgan av funksjonshemmede – er satt til å håndheve konvensjonen og har blant annet myndighet til å gi anbefalinger til Norge om hvordan den best bør gjennomføres. Anbefalingene gis på bakgrunn av den informasjonen komiteen mottar fra staten, tilsynsorgan og sivilt samfunn. Anbefalinger kan for eksempel gå ut på å oppheve, endre, eller vedta lovgivning og bevilge ressurser.

Regjeringen skal rapportere på konvensjonen og beskrive hvilke utfordringer funksjonshemmede har og hvilke tiltak regjeringen har truffet for å bedre funksjonshemmedes levekår. Konvensjonen stiller krav til funksjonshemmedes tilgang til arbeidslivet, helse- og rehabiliteringstjenester, fullverdig opplæring, tilgjengelighet og mye mer. Alle samfunnsområder er regulert av konvensjonen.

LDO har tilsynsrollen

I tråd med konvensjonens artikkel 33 er Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) utpekt til å føre uavhengig tilsyn med hva regjeringen gjør for å gjennomføre konvensjonen. Artikkel 33(3) pålegger LDO å samarbeide med funksjonshemmedes organisasjoner. LDO vil levere en supplerende rapport til FN-komiteen der ombudet vil ta opp hvilke utfordringer det ser i gjennomføringen av konvensjonen i Norge.

Virkeligheten – slik den er for funksjonshemmede

FFO har ved flere anledninger stilt krav om at FFO skal få ansvaret for å koordinere sivilt samfunns rapport til komiteen – en såkalt skyggerapport eller en alternativ rapport. Komiteen har sterkt oppfordret funksjonshemmedes organisasjoner om å gå sammen og levere en rapport som viser hvordan virkeligheten egentlig er, og hva funksjonshemmede selv anser som de største utfordringene. I går ble det klart at FFO er tildelt denne rollen.

Det siste året har FFO gjort mye for å dokumentere rettssituasjonen til funksjonshemmede. Vi har som mål å levere FN-komiteen en troverdig rapport som vil bli førende for deres anbefalinger om gjennomføringen av konvensjonen. Vi håper at tilskuddet som Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet gir FFO, gjør oss i stand til å ivareta denne viktige oppgaven på vegne av alle funksjonshemmede i Norge.

Les også

Hjelp oss å si fra til FN (her kan du gi ditt innspill til FFOs skyggerapport).